โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบัญชา พาหะนิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นายบุญศิลป สีทำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นายวิชัย ขจรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นายสมาน นาสมใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางกฤติยา มะโนธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางสาวสิริญชา สุทธิจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางสาวดารารัตน์ อุตรมาตย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางฉวีวรรณ นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043511704
นางชนรดา วรวิทยกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางพรทิพย์ สุราอามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสุภาวดี ฉิรินัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางสุวรรณา พูลลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางบรรรักษ์ เพชรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางนงเยาว์ รู้แสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางวริศลักษณ์ สุวทันพรกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางบัวลอง บรรเลงการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางสาวนันทวัลย์ นิคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางวันทีสาระดี ผิวงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางระวิวรรณ จุรุฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางเบญจวรรณ จัตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางศิริลักษณ์ สิริทวีอรรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางเสาวนีย์ สุริยาประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสมคิด โชคชัยรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นายไพยนต์ พลศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางประมวล สารรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสุภาภรณ์ จีกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางอัจฉรา มีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นายต่อศักดิ์ สุทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางอัญชลี ภูมิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางพิมพ์นิภา ศรรักษ์จรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางสุปราณี สุราอามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางสาวกอบกุล กรมไกรยศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางนันทิยา แก้วกิจติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นายถาวร จันทร์ขอนแก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางเกศนี ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางเพ็ญศรี พาหะนิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางศยามล ชัยทิศานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางวัจนา นามน้าวแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางเสาวณีย์ แดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางจันทรา คุณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางสุคนธา บุญคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางทับทิม สว่างขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นายอุรุทัศน์ บรรเลงการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นายมนูเวทย์ เพชรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางจิตรา ชำนาญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางอุไรรัตน์ ประเสริฐสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางสุรางค์ทิพย์ ศรีคะเณย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางวศินี วรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นายยรรยง มงคลชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางช่อติมา อาวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางปฐมาพร แก้วตั้งขึ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นายชัยณรงค์ มังคะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางจตุพร โพธิ์คล้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางรัตดาวัล ลำพาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสุภาภรณ์ สงเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางศรีอัมพร สมภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางวิสุดา อรรคพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางไสวลิน ฐานะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางทัศนีย์ มาตชัยเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางวัชรี ถาวะโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางนฎอนงค์ ตระกูลไชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางภักตรา ดลเจือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นายสุชาติ พรมมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางนิมิตร ไชยคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางอรุณรัตน์ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสมสนิตย์ ศิริวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางอมรรัตน์ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางบุญส่ง มงคลชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางเพลินพิศ สัตนาโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสมหมาย คิมหันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางศิริประภา พลคำมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางมาลี พรมเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางวรรณภา แสนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางสาวอุบลพร ทองสตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นายชัยรักษ์ พลหาญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นายอาจหาญ นระราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางประดับพร โตไทยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางสุวิมล พิพัฒนโยธะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางพิมลวรรณ พรหมกตัญญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางดวงดาว ณ หนองคาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางพรสวรรค์ พรมมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางสาวมารยาท โคตะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางเสงี่ยม ปางวิลาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นายโกศล พิพัฒนโยธะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางบุณยาพร วิเศษวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางสาวภาวิณี จุรีมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางอรุณรัศมี บุตรใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางวิไล นิลผาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางสาวปริยภัทร เวียงพล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางวิไลวรรณ ร่วมรส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางลัดดาวัลย์ เหลาสุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางพัชราวรรณ อ้นศรีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางวันณี ขจรฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043511704
นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางพิกุล อิโน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นายสราวุธ สุริยพงศ์พรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางกนกวรรณ บุญเอนก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางจุไรรัตน์ ขนันแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางนวลศรี ใจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางบำรุง สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางสุภาวดี สระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางอุไร บุญก้านตง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางณิชาภัทร ศรีสุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางเยาวภา จัตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสุมาลี สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางศรีสุรางค์ ศรีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043511704
นางอรพิน ชินสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางมณีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางแจ่มนภา พุทธมอญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางพิกุล อังกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางบานชื่น ผลากอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางสมบัติ สังขพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางฆาระวี สิงคะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางณีรนุช ช่วยนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางประภัสสร วันโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางรัศมี เทียมวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางคำพู ไชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางสาธินี พัฒนาศูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางศศิวิมล สิงห์ยะบุศย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสาวจุฑาณัฐ สุภาพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสาวคัทรีภรณ์ อุทุมพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางรภัสลดา นามสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางปานิสรา แก้วแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางบพิศ วงษามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางวิภารัตน์ ภูเฉลิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางยุพดี ไชยปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางณัฐฐิญา ศิริขันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางสาวดวงพร สัตนันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางนิตยา พันสลาบขวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางสาวยุพาพร ขามคุลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นางวงเดือน วรรณชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางพิศมัย ศรีโคตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางวลัยลักษณ์ ทุมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704
นายเบญจมาศ นามโน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางวัชรากร ทองเพียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043511704
นางสาวนิตยา ขันธ์ดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางคริษฐา จงเทพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางชลิดา อิโน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043511704
นางจารุวรรณ พุทธลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นายวิศรุต ศรีคะเนย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางปรมา จูงกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043511704
นางยรรยงค์ ไชยมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสาวจรุงทิพย์ ศรีโคตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043511704
นางอรพิน ผดุงกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางนาทอนงค์ โรจนกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางสุดสงวน ลาภอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043511704
นางกชพรรณ พาหะนิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางศิริพร ช่างยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางวรรณฉวี วงศ์ประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางละมัย บุตรมาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043511704
นางสายสวาสดิ์ สมจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043511704
นางปุญญิสา ผาสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043511704
นางสุภาวดี มุลาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043511704
นางสาวสโรชรัตน์ นันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043511704
นางสาวศุลีพร สุ่มมาตย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043511704

นายบัญชา พาหะนิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายบุญศิลป สีทำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายวิชัย ขจรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายสมาน นาสมใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด

นางเสงี่ยม ปางวิลาศ
นางเกศนี ธรรมวิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

654
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043511704 อีเมล์: anuban101@hotmailb.com
เว็บมาสเตอร์:: สมาน นาสมใจ โทรศัพท์: 085-003-1165 อีเมล์: saman-nasomjai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]