โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคมศักดิ์ อิโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสมาน นาสมใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
085-0031165
นางชลิดา อิโน
ครู
0814226009
นายบุญศิลป สีทำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย ขจรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางฉวีวรรณ นาสมใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894220641
นางชนรดา วรวิทยกิจ
ครู ชำนาญการ
นางยุพาภรณ์ ปัญญาเดชสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี ฉิรินัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณา พูลลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบรรรักษ์ เพชรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีกร สวัสดิผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ รู้แสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวริศลักษณ์ สุวทันพรกุล
ครู ชำนาญการ
นายธีระ พนมรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประยูร วิเศษศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมดวง ศรีเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจงจิตร์ เนตรวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีย์ ติยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบัวลอง บรรเลงการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทวัลย์ นิคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันทีสาระดี ผิวงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางตติยา ประทุมชัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางระวิวรรณ จุรุฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบญจวรรณ จัตุโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริลักษณ์ สิริทวีอรรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสาวนีย์ สุริยาประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมคิด โชคชัยรุ่งโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไพยนต์ พลศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประมวล สารรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิมาลา ลาวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ จีกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา มีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายต่อศักดิ์ สุทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรชร ทองสตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเต็มเดือน สุวรรณพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลี ภูมิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกันยารัตน์ จันทร์เทพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงผกา เสริฐลือชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงเพชร อนันต์ภัทรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงทอง ธุลีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลจิรา นาอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์นิภา ศรรักษ์จรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี สุราอามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกอบกุล กรมไกรยศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุทธาวดี คุณอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเต็มดวง บุตนุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ โพธิจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทิยา แก้วกิจติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายถาวร จันทร์ขอนแก่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรวดี เยาวเรศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกศนี ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี พาหะนิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวัลย์ ชาญวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิภาภรณ์ อรรคเสลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศยามล ชัยทิศานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัจนา นามน้าวแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร เพชรโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสาวณีย์ แดงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุษณี เปรมภูษิตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิทราทอง สุทธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทรา คุณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุคนธา บุญคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทับทิม สว่างขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุรุทัศน์ บรรเลงการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมนูเวทย์ เพชรโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิตรา ชำนาญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรรัตน์ ประเสริฐสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุทัยวรรณ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรางค์ทิพย์ ศรีคะเณย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวศินี วรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายยรรยง มงคลชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางช่อติมา อาวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปฐมาพร แก้วตั้งขึ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยณรงค์ มังคะวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจตุพร โพธิ์คล้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตดาวัล ลำพาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ สงเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีอัมพร สมภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิสุดา อรรคพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางไสวลิน ฐานะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ มาตชัยเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัชรี ถาวะโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนฎอนงค์ ตระกูลไชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภักตรา ดลเจือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ พรมมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิมิตร ไชยคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณรัตน์ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัทราวดี ศักดิ์แสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมสนิตย์ ศิริวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ สุทธิประภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญส่ง มงคลชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพลินพิศ สัตนาโค
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุบลรัตน์ จุฬุพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมหมาย คิมหันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862186677
นางศิริประภา พลคำมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาลี พรมเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณภา แสนประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุบลพร ทองสตา
ครู ชำนาญการ
นายชัยรักษ์ พลหาญ
ครู
นายอาจหาญ นระราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประดับพร โตไทยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล พิพัฒนโยธะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมลวรรณ พรหมกตัญญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงดาว ณ หนองคาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ พรมมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมารยาท โคตะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสงี่ยม ปางวิลาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายโกศล พิพัฒนโยธะพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี ศรีจักรโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุณยาพร วิเศษวงษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณรัศมี บุตรใส
ครู ชำนาญการ
0878663113
นางวิไล นิลผาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริยภัทร เวียงพล
ครู
0868521458
นางสาวทิพย์กมล สนสมบัติ
ครู ชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์ เหลาสุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปจิมาพร สุริยพงศ์พรรณ
ครู ชำนาญการ
นางพิกุล อิโน
ครู ชำนาญการ
นายสราวุธ สุริยพงศ์พรรณ
ครู ชำนาญการ
นางกนกวรรณ บุญเอนก
ครู ชำนาญการ
นางนวลศรี ใจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบำรุง สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการ
นางสุภาวดี สระแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไร บุญก้านตง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณิชาภัทร ศรีสุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี สุ่มมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีสุรางค์ ศรีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรพิน ชินสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางมณีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
ครู ชำนาญการ
นางพิกุล อังกระโทก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบานชื่น ผลากอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมบัติ สังขพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฆาระวี สิงคะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณีรนุช ช่วยนา
ครู ชำนาญการ
นางประภัสสร วันโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี เทียมวงค์
ครู ชำนาญการ
นางคำพู ไชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาธินี พัฒนาศูร
ครู ชำนาญการ
นางศศิวิมล สิงห์ยะบุศย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวคัทรีภรณ์ อุทุมพร
ครู
นางสาวสุดารัตน์ แพงสกล
ครู
นายทิวากร สุทธิบาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑาธิป แก้วแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847903579
นางบพิศ วงษามาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภารัตน์ ภูเฉลิม
ครู ชำนาญการ
นางยุพดี ไชยปัญญา
ครู ชำนาญการ
นางณัฐฐิญา ศิริขันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวดวงพร สัตนันท์
ครู
นางสาวศิรินยา แสนยะบุตร
ครู
นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี ลิ้มรัตนพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862395748
นายวิศรุต ศรีคะเนย์
ครู ชำนาญการ
นางปรมา จูงกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยรรยงค์ ไชยมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจรุงทิพย์ ศรีโคตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรพิน ผดุงกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนาทอนงค์ โรจนกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัญจวน อิศราณุวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดสงวน ลาภอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกชพรรณ พาหะนิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร ช่างยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณฉวี วงศ์ประทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0529629
นางปุญญิสา พรรณเกตุ
ครู ชำนาญการ
นางสุภาวดี มุลาลี
ครู
นางสาวสโรชรัตน์ นันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุลีพร สุ่มมาตย์
ครู
0858535223

นายคมศักดิ์ อิโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายสมาน นาสมใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายบุญศิลป สีทำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายวิชัย ขจรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด

นางสาวนันทวัลย์ นิคำ
นางอุไรรัตน์ ประเสริฐสังข์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043511704 อีเมล์: anuban101@hotmailb.com
เว็บมาสเตอร์:: สมาน นาสมใจ โทรศัพท์: 085-003-1165 อีเมล์: saman-nasomjai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ