โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายอุทัย วันโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายพงษ์ศิลป์ วรรณโอสถ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางสิริญา ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางศิรินันท์ คำบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายสมศรี รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางสมบัติ รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางรจนา ธานี
ครู ชำนาญการ
043500156
นายวัชระ ปัจจาเนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายสุธน เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางสุภาพ รัดสีสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายประเทือง ชำนิกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายสุริเยศ อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางยุพาพร อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นายอดิศร มนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางอรนุช วิลัยพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043500156
นางยุภารัตน์ ทองอด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043500156
นางสาวปณีตา ปัจจาเณย์
ครู (อัตราจ้าง)
043500156
นายสกล ชมภูเขต
ครู (อัตราจ้าง)
043500156
นายสุพล วรรณจินดา
นักการภารโรง
043500156

นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

นายอุทัย วันโพนทอง
นายอดิศร มนตรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) โทรศัพท์: 043500156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประเทือง ชำนิกำจร โทรศัพท์: 0872194466 อีเมล์: prathueang-chum@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ