โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0804173867
043500156
นายอุทัย วันโพนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852448390
043500156
นายพงษ์ศิลป์ วรรณโอสถ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043500156
นางสิริญา ภักดีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856095981
043500156
นางศิรินันท์ คำบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872374337
043500156
นายสมศรี รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883066978
043500156
นางสมบัติ รักษาภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898427377
043500156
นางรจนา ธานี
ครู ชำนาญการ
0817682458
043500156
นายวัชระ ปัจจาเนย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810582479
043500156
นายสุธน เหล่าคนค้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862243386
043500156
นางสุภาพ รัดสีสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872359521
043500156
นายประเทือง ชำนิกำจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872194466
043500156
นายสุริเยศ อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857419198
043500156
นางยุพาพร อะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899400795
043500156
นายอดิศร มนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817496505
043500156
นางอรนุช วิลัยพิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0804018659
043500156
นางยุภารัตน์ ทองอด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0903457155
043500156
นางสาวปณีตา ปัจจาเณย์
ครู (อัตราจ้าง)
0872262240
043500156
นายสกล ชมภูเขต
ครู (อัตราจ้าง)
0892794045
043500156
นายศักดิ์สิทธิ์ คุณแสน
นักการภารโรง

043500156
นายสุพล วรรณจินดา
นักการภารโรง

043500156

นายประเทือง สังฆะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

นายประเทือง ชำนิกำจร
นางศิรินันท์ คำบุญเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

50
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043500156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประเทือง ชำนิกำจร โทรศัพท์: 0872194466 อีเมล์: prathueang-chum@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ