โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางปิยภรณ์ ประสงค์จีน
ครู ชำนาญการ
นางอรุณี จันทร์หนองสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเนตรชนก บุญภูงา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรไท นิลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุทัยวรรณ สังฆะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลัย วงศ์น้ำคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์ สามิบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ วงศ์หนองหว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนภรณ์ สินธุพงษ์
ครู ชำนาญการ
นางสุปรียา แสงสุมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประยูร สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิศราภรณ์ ศรีพลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา พิมพ์เขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพลินพิศ สายยุทธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางถนอม ขันโมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสาวนีย์ แก้วสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกำพล พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชินพันธ์ บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรจิต ยางเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณภา เภาสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุจินดา ศรินันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางติตาพร จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิชัย นามเพ็ง
ครู
นางสุปัน มืดทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุพัฒน์ ผาบุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนีย์ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897116977
นางจุฬารัตน์ มูลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895765740

นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

นางเสาวนีย์ แก้วสมศรี
นางพัชรา พิมพ์เขต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 043-581021 อีเมล์: Meungmai_suwan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายต่อวงศ์ แต้สกุล โทรศัพท์: 089-5730117 อีเมล์: meungmai_suwan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ