โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางเนตรชนก บุญภูงา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางอรไท นิลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางอุทัยวรรณ สังฆะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสุมาลัย วงศ์น้ำคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางธนภรณ์ สินธุพงษ์
ครู ชำนาญการ
043-581021
นางสุปรียา แสงสุมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นายประยูร สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางจันทนา สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางเพลินพิศ สายยุทธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางนันท์นภัส บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางถนอม ขันโมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางเสาวนีย์ แก้วสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นายกำพล พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นายชินพันธ์ บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางรจิต ยางเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางวรรณภา เภาสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสุจินดา ศรินันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางติตาพร จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นายวิชัย นามเพ็ง
ครู
043-581021
นางสุปัน มืดทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นายสุพัฒน์ ผาบุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสุนีย์ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
043-581021
นางอรุณี จันทร์หนองสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางจุฬารัตน์ มูลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-581021
นางสาวอุมาพร เตชปัญญาสิริ
ครูธุรการ
043-581021

นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

นายประยูร สองสี
นางอรไท นิลเนตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 043-581021 อีเมล์: muangmaisuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร เตชปัญญาสิริ โทรศัพท์: 093-2369103 อีเมล์: ีuma94347@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ