โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021
นางเนตรชนก บุญภูงา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางอรไท นิลเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางอุทัยวรรณ สังฆะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางสุมาลัย วงศ์น้ำคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นางธนภรณ์ สินธุพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางสุปรียา แสงสุมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นายประยูร สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-581021
นางอรวรรณ ชัยปฎิวัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางจันทนา สองสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางเพลินพิศ สายยุทธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นางนันท์นภัส บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-581021
นางธนาภรณ์ ธนสีลังกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางถนอม ขันโมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นายภาคภูมิ จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางเสาวนีย์ แก้วสมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นายกำพล พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-581021
นายชินพันธ์ บุตรรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางสำเนียง ศรีสนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางรจิต ยางเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางวรรณภา เภาสระคู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางสุจินดา ศรินันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-581021
นางติตาพร จันทะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-581021
นางวรัญญาภรณ์ ชนะดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-581021
นายวิชัย นามเพ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021
นางสุปัน มืดทัพไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นายสุพัฒน์ ผาบุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-581021
นางสุนีย์ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-581021
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-581021
นางอรุณี จันทร์หนองสรวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-581021
นายจลุวิทย์ กลางคาร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021
นางจุฬารัตน์ มูลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-581021
นางสาวอุมาพร เตชปัญญาสิริ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021
นางสาวฉัตรแก้ว สามิบัติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-581021
นายนรา แก้วหล่อ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-581021
นางสาวพิชญธิดา คลาดโรค
จ.ห้องสมุด
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021
นางนางวัชราภรณ์ กลางคาร
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021
นางสาวนางสาวประกายทิพย์ สอนสระคู
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043-581021

นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

นางวรรณภา เภาสระคู
นางสุปรียา แสงสุมาศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

390
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 043-581021 อีเมล์: muangmaisuwan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร เตชปัญญาสิริ โทรศัพท์: 093-2369103 อีเมล์: ีuma94347@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]