โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายคำพันธ์ ชิณวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายอภิศักดิ์ อินธิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายสมภักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นางสาวเยาวรัตน์ วงค์โพนสูง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางอรสา จันทะชาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางนันทนาตรี เผ่าศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นายวุฒิชัย สีสมพาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นายสุเขตร์ ศรีบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางทองลักษณ์ สะเดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางพัชรี มะเสนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นายวีระพงษ์ ลครรำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นางสุภาภรณ์ โพธินาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางเรณู มีแวว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายบวร ใยคำโพด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางคมคาย สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางเพลินพิศ เปรมปรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางประทุมวรรณ อินธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นางวัฒนา ชิณวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายศุภชัย ศรีจานเหนือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางอาทิตยา สุรวาทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางจุไรรัตน์ ประวันนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายสุนทร สุรวาทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นายสนอง นามมูลตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายพิศิษฐ์ วรรณคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายประเศียร เมืองวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นายมิตรชัย แก้วอินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นายสมชัย มีแวว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางสมควร พระจันทร์ลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายสำราญ นามศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางพิกุล นุริตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายชูศักดิ์ เพชรภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายแสงเทียน จันสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางพนาวัน สงครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางกมลพรรณ สามาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายชวลิต ศรีลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายนรินทร์ ประวันนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นายเหรียญชัย สามาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายมิตรชัย บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางรุ่งนภา วรรณคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายจักรทิพย์ ก้านจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางสุวลี ใยคำโพด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นางนุชนาฎ ยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายขนบ เที่ยงผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นางวิมลรัตน์ สงนางรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางสุพัฒนา พาดฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นายประภาส กิติศัพท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นางวลัยพร พาโคกทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางเปรมจิต สงครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางยุพาวดี ก้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายสันทัด รมเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางรุ่งอรุณ ดงงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นางจินตนา แสงโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางเตือนใจ พรวิเศษศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางเพียรเพ็ญ ชมภูพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางสาวชุติมา พาโคกทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางวิไลวรรณ วรรณทองสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายอุทัย สะเดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายมานะ อะมะมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นายไสว วีระพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางอุมาพร สมนึก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางทักษิณา ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายนิวัฒน์ อุ่นพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางนีลวรรณ จันปัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นางรัชตพร กุมผัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นางวงค์เดือน สีสำเนาว์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นางสิริกัลยา สิงธิมาตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นางบุญญพร สีลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นางสุมาลี ศรีจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางภัคจิรา สุภศร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางสาวสุพรรณี พันธุ์สมศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายวิเชียร กำลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายสำรวย วาเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายบัญชา วงค์เสนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางวนัชภรณ์ ปึ่งพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายไพโรจน์ สุภศร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางบัวไลย์ สิมงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายเพิ่มพูน พลศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นายพีรยุทธ แสงฟ้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางชญานิศ ตาลกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางสาวเรืองรอง สำลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายสมัย นามชารี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางสาวพูลสิน เทียมตรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายปกรณ์ สีดาพาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นายวิรชาติ วิเศษวิสัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางสาวเกศสุดา วรรณสินธุ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นางไพบูลย์ พรหมทา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นายบุญเลิศ ขนานแข็ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางนิตยา ไชยมหา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางสาววิภาพร ศรีสุลัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางกชพรรณ แขวงภูเขียว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายเจษฎาพร พลหาญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นางสาวมาวดี วิชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางสาวอนงค์ ศรีวชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นายสราวุธ สมสา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางสาวอมร เวชกามา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายบรรชา ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นางเรืองรอง สำลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
043587071
นางสุกันญา อรังศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043587071
นายจิรวัฒน์ ดีสูงเนิน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางสาวรัตติกาญ ทองจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายภัทรวิทย์ ก้องเสียง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายนรินทร์ บุญศักดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายจิรพิพัฒน์ ลินทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043587071
นายอดิศักดิ์ โพธิสาขา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นายธนากร พลหนองหลวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043587071
นายเฉลิมชัย ชินพร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043587071
นายสฤทธิ์ ภูวิจักร์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายสุตัน ชนะไพร
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายคงศักดิ์ ภูวิจักร์
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายสมาน วงษ์ลุน
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
043587071
นายวัชระ เข็มแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071
นางสาวจันทิมา สีลาคต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043587071
นางสาวมณีรัตน์ ภูทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043587071
นางอรพรรณ สีสมพาน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043587071
นายพงษ์เทพ วงศ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043587071

นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม
นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม
นายคำพันธ์ ชิณวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม
นายอภิศักดิ์ อินธิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม
นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมรัตต์พิทยาคม

นางเพียรเพ็ญ ชมภูพาน
นางทองลักษณ์ สะเดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

634
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043587071 อีเมล์: ppkschool2010@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติศักดิ์ พวงศรีเคน โทรศัพท์: 043587072 อีเมล์: kit_ti48@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]