โรงเรียน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายคำพันธ์ ชิณวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอภิศักดิ์ อินธิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายบัญชา วงค์เสนา
ครู
นางสาวเยาวรัตน์ วงค์โพนสูง
ครู ชำนาญการ
นายอินทศักดิ์ เสนาใน
ครู
นางนันทนาตรี เผ่าศิริ
ครู ชำนาญการ
นายสุเขตร์ ศรีบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทองลักษณ์ สะเดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี มะเสนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวีระพงษ์ ลครรำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ โพธินาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรณู มีแวว
ครู ชำนาญการ
นายบวร ใยคำโพด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคมคาย สุขเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพลินพิศ เปรมปรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประทุมวรรณ อินธิสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัฒนา ชิณวุธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย ศรีจานเหนือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอาทิตยา สุรวาทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุไรรัตน์ ประวันนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุนทร สุรวาทกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสนอง นามมูลตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประเศียร เมืองวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมิตรชัย แก้วอินตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชัย มีแวว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมควร พระจันทร์ลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสำราญ นามศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล นุริตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชูศักดิ์ เพชรภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายแสงเทียน จันสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพนาวัน สงครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกมลพรรณ สามาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนรินทร์ ประวันนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเหรียญชัย สามาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมิตรชัย บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา วรรณคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจักรทิพย์ ก้านจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวลี ใยคำโพด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาฎ ยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายขนบ เที่ยงผดุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิมลรัตน์ สงนางรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพัฒนา พาดฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประภาส กิติศัพท์
ครู ชำนาญการ
นางวลัยพร พาโคกทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมจิต สงครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพาวดี ก้องเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสันทัด รมเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งอรุณ ดงงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา แสงโสภา
ครู ชำนาญการ
นางเตือนใจ พรวิเศษศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพียรเพ็ญ ชมภูพาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุติมา พาโคกทม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ วรรณทองสุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุทัย สะเดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมานะ อะมะมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไสว วีระพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางอุมาพร สมนึก
ครู
นายนิวัฒน์ อุ่นพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนีลวรรณ จันปัดถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัชตพร กุมผัน
ครู ชำนาญการ
นางวงค์เดือน สีสำเนาว์
ครู ชำนาญการ
นางสิริกัลยา สิงธิมาตร
ครู ชำนาญการ
นางบุญญพร สีลา
ครู
นางปราณีต อุดมพันธ์
ครู
นางสุปราณี พลพันธ์งาม
ครู
นายองค์อาจ กันยานุช
ครู
นางสุมาลี ศรีจันทร์
ครู
นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน
ครู ชำนาญการ
นายชาญวิทย์ ชุมศรี
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุพรรณี พันธุ์สมศรี
ครู ชำนาญการ
นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์
ครู
นายวิเชียร คำลา
ครู
นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก
ครู
นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์
ครู
นางบัวไลย์ สิมงาม
ครู ชำนาญการ
นายเพิ่มพูน พลศิริ
ครู
นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์
ครู ชำนาญการ
นายพีรยุทธ แสงฟ้า
ครู ชำนาญการ
นางชญานิศ ตาลกุล
ครู
นางสาวนภัสนันทื ขันแก้ว
ครู
นางสาวเรืองรอง สำลี
ครู ชำนาญการ
นางสาวอำภา กำจร
ครู
นายสมัย นามชารี
ครู
นางสาวพูลสิน เทียมตรี
ครู
นายปกรณ์ สีดาพาลี
ครู ชำนาญการ
นายพิศิษฐ์ วรรณคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชวลิต ศรีลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรืองรอง สำลี
ครู
นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์
ครู
นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
ครู ชำนาญการ
นายสำรวย วาเหลา
ครู
นายวุฒิชัย สีสมพาน
ครูผู้ช่วย
นางอรสา จันทะชาลี
ครู
นางทักษิณา ใจกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสำราญ พรวิเศษศิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายคำพันธ์ ชิณวุธ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอภิศักดิ์ อินธิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิเชียร คำลา
นายนรินทร์ ประวันนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

101
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กิตติศักดิ์ พวงศรีเคน โทรศัพท์: 043587072 อีเมล์: kit_ti48@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ