โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวัฒนา พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043650718
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสาวกาญจนา แสงวิเศษ
ครู
043650718
นายศุภกิจ สมศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางเกียรติวิไล จันทวารีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางบุศรา ชาบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายบุญภาส เสมอวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางรัตนา คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายณรงค์ฤทธิ์ ม่วงมนตรี
ครู
043650718
นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์
ครู
043650718
นางลักขณา ฉิมกุล
ครูผู้ช่วย
043650718
นางพัชรินทร์ มณีโคตร
ครู
043650718
นางสาวยุวดี ไชยนิจ
ครู
043650718
นายเอนก สุวรรณธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์
ครู ชำนาญการ
043650718
นางอุราภรณ์ วิภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายกมลพันธ์ ภาวะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายฉันท์ ศรีลาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายประดิษฐ์ แสนพิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสุมาลี คำขูรู
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสำเนียง ขันบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายสมศักดิ์ เอื้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางทิฆัมพร หันตุลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นายณวัฒน์ ผุยไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางรัตนา ปะระทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางอรัญ มูลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสิริลักษณ์ แสงสุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสุระณีย์ ติสองเมือง
ครู ชำนาญการ
043650718
นางจิราภรณ์ มุริกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสาวกุลปริยา เพ็งพลา
ครู
043650718
นายคำสัน แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
043650718
นางสมพร สิทธิศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางพิศมัย สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043650718
นางสโน คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
043650718
นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์
ครูผู้ช่วย
043650718
นายทวี ผดุงกิจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
043650718
นายวิธวัฒน์ นิยมวัน
ครู (อัตราจ้าง)
043650718
นางสาวจุฬารัตน์ เชิงสะอาด
ครูธุรการ
043650718
นางนันทะนา เวียนติง
ครู (อัตราจ้าง)
043650718
นายปุณณรัตน์ แสนพิมล
ครู (อัตราจ้าง)
043650718
นายพรัสพล สมศิลา
ครู (อัตราจ้าง)
043650718
นายอิสรา ภาระบุตร
ครู (อัตราจ้าง)
043650718
นายโรแลนด์ โอจอง
อื่นๆ
043650718
นายชมภู หงส์สิงห์
นักการภารโรง
043650718
นายประยูร ธรรมสาร
อื่นๆ
043650718
นายธนรัชต์ ไชยเวศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
043650718
นางสาวศิริพรรณ บูรพิน
ครู (อัตราจ้าง)
043650718

นายวัฒนา พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกล่ามพิทยาคม
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกล่ามพิทยาคม

นางจิราภรณ์ มุริกา
นางเกียรติวิไล จันทวารีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

21
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043650718 อีเมล์: khoklampittaykom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายคำสัน แน่นอุดร โทรศัพท์: 0818437936 อีเมล์: lukjakkop@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]