โรงเรียน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899449759
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898429932
นางสุมาลี บุญหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898405325
นางสาวจุฬารัตน์ เชิงสะอาด
ครูธุรการ
0876388595
นายเธียรประคัลภ์ เอื้อมสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
0847868632
นายทวี ผดุงกิจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0883151591
นางสาวกาญจนา แสงวิเศษ
ครู
0870121295
นางนันทะนา เวียนติง
ครู (อัตราจ้าง)
0862656202
นายศุภกิจ สมศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0876390122
นางบานบุรี จิตไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856808426
นางภัสวรินทร์ พินยะพงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856436198
นายเลอศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์
ครู
0831519802
นายเอนก สุวรรณธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828504928
นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์
ครู ชำนาญการ
0857385408
นางอุราภรณ์ วิภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกมลพันธ์ ภาวะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862188058
นายฉันท์ ศรีลาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862335948
นายประดิษฐ์ แสนพิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854562849
นายนิพนธ์ พรรณขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870816319
นางสุมาลี คำขูรู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833523030
นางสำเนียง ขันบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878567894
นายสมศักดิ์ เอื้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810561912
นางทิฆัมพร หันตุลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878062846
นายณวัฒน์ ผุยไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899434014
นางรัตนา ปะระทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872236116
นางอรัญ มูลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0934835629
นางสิริลักษณ์ แสงสุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818723504
นางสุระณีย์ ติสองเมือง
ครู ชำนาญการ
0895160627
นางพรชนก อุปดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895722552
นางจิราภรณ์ มุริกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0887294211
นางมลทิรา อาจไพรินทร์
ครู
0821003276
นายวิธวัฒน์ นิยมวัน
ครู (อัตราจ้าง)
0807449006
นายคำสัน แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
0818437936
นางพิศมัย สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857462259
นางสโน คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
0801978709
นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์
ครูผู้ช่วย
0807374217
นายสิทธินนท์ ทุมลา
ครู
084-9541900
นายบุญภาส เสมอวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898486112
นายธนรัชต์ ไชยเวศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
084-8963513
นางพัชรินทร์ มณีโคตร
ครู

นางบุศรา ชาบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898862045
นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์
ครู
0872200608

นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพรชนก อุปดี
นายสิทธินนท์ ทุมลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

41
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายคำสัน แน่นอุดร โทรศัพท์: 0818437936 อีเมล์: lukjakkop@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ