โรงเรียน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี บุญหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฬารัตน์ เชิงสะอาด
ครูธุรการ
นายเธียรประคัลภ์ เอื้อมสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
นายทวี ผดุงกิจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวกาญจนา แสงวิเศษ
ครู
นางนันทะนา เวียนติง
ครู (อัตราจ้าง)
นายศุภกิจ สมศิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบานบุรี จิตไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัสวรินทร์ พินยะพงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเลอศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์
ครู
นายเอนก สุวรรณธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธัญญารัตน์ ทุมอนันต์
ครู ชำนาญการ
นางอุราภรณ์ วิภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกมลพันธ์ ภาวะลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉันท์ ศรีลาเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประดิษฐ์ แสนพิมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิพนธ์ พรรณขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี คำขูรู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสำเนียง ขันบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ เอื้อมสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิฆัมพร หันตุลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณวัฒน์ ผุยไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา ปะระทัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรัญ มูลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสิริลักษณ์ แสงสุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุระณีย์ ติสองเมือง
ครู ชำนาญการ
นางพรชนก อุปดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ มุริกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมลทิรา อาจไพรินทร์
ครู
นายวิธวัฒน์ นิยมวัน
ครู (อัตราจ้าง)
นายคำสัน แน่นอุดร
ครู ชำนาญการ
นางพิศมัย สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสโน คำจันทร์
ครูผู้ช่วย
นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์
ครูผู้ช่วย
นายสิทธินนท์ ทุมลา
ครู
นายบุญภาส เสมอวัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนรัชต์ ไชยเวศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางพัชรินทร์ มณีโคตร
ครู
นางบุศรา ชาบุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์
ครู

นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.อนุชิต เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพัชรินทร์ มณีโคตร
นางอุราภรณ์ วิภักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

70
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายคำสัน แน่นอุดร โทรศัพท์: 0818437936 อีเมล์: lukjakkop@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ