ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสน่ห์ คำสมหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายพรชัย ครองยุติ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
นางศิรนันท์ บำรุงกุล
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวสุคนธมารินทร์ สว่างภพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางอุบล อังคะรุต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางพจนีย์ จีระสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นางชูศรี สิงสุธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายกฤษฎาคม ปัญจะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
นางศิริวรรณ ศรีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายอภิชาติ บัวเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสุวรรณา ณ กาฬสินธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางศุภลักษณ์ เอกตาแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางเครือมาศ ธรรมประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายวิศณุ พลวิจิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางมนสิชา อุดรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวนันทพร มุลวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางรัตนา ลครรำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางดาว เปียนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043-811278
นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางณัฐนพิน สุณะไตรย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
นางรุจิรา คลังบุญครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางศศิณา ลาภบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นายจำรูญ บำรุงกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายบวร ฉายถวิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายเลิศ ปรีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางกาญจนา ลาภบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางธิชาพร มหาแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นางพนิดา พาโสมนัสสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางพิสมัย พงษ์ศรีลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายสุเทพ วังสีรัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นายชวลิต แสงศิริทองไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายสมเกียรติ มัธยมนันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางมัณฑนา แพทย์ผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสาวศุภนิตย์ พุทธิวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043-811278
นางทิพย์พร เกิดมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางศุภตา แสงใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางจิตตรา พลวิจิตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางพัทราพร ลาภบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางประจักษ์ ปรีพูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกูล กุลธวัชศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายธวัช รังสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางลัดดาวัลย์ ลาภบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นายวัชรพงศ์ เอกตาแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางวราภรณ์ นิยมธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางฉวีวรรณ กองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นายถวัลย์ สารการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางอรนิจ นาชัยเวียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางพัฒนาพร เขจรนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางประหยัด ทองภูธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางดวงกมล ยงประพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางพรมงคล วงศ์วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางสาวจีระวรรณ แสงจันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางเครือวัลย์ ปัญญามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางอันธนา มงคลสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายกริชรัตน์ แพทย์ผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายบุณยกฤต หนองเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางวิไลวรรณ ศุขศานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางสุกัญญา ชัยปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นายทศพล ภูบุญรอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นายทินกร ฉายมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
ว่าที่ร้อยเอกเนติ คิมหันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางชวนพิศ โนนสินชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043-811278
นางศริยา ระดาฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสาวญานษา สุวรรณรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวกันตา พรานป่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางจีรนันท์ ผลเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางฉันทะยา ป้อมเสมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางรดา สินธุศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ สว่างบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายวิจิตร ภูโอบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043-811278
นายพีระวิศ โพธิทองดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043-811278
นายอดิศักดิ์ เพชรฤาชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางพูลทรัพย์ วุฒิปรีดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายสุรจิตร โลหะมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวจีราภรณ์ มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางนภาพร พรมรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางอะโน มรรควิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางปิยะธิดา ขัณฑ์ชลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางพัชณีย์ นาแถมทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายณรงค์ชัย หาญอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางกาญจนา ฆารชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางสุภัทรา ศรีเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายเดชฤทัย ฉายจรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางวาสนา คงสมมาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายสายวสันต์ วารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางรังษี พลโคกก่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นายอิทธิพล พลโคกก่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางละอองดาว จิตต์วิริยะการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นายธีรพงษ์ กล้าขยัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายวิทศรุต คำพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางปาริชาติ ราชฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางสาวสุภาพร อาคะราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวยุพาพร สุภารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายสมบูรณ์ บุหงาเกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางนาถนภา สารทะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสมคิด ภูถมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางจุฑาภรณ์ วิเชียรภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายภาสกร วงศ์วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายนิรันต์ ม่องคำหมื่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายฉัตรชัย ขันธวุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางปญรจน์ นาจอมเทียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวเพลินพิศ ป้องวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสุกัญญา เถื่อนฤาชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวรุ่งฤดี ชนะมาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นายยุทธนา จันทร์เพ็ญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นายเรืองเดช ภูโบราณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวณัฐริกา ฉายสถิตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสาวจารินี สุวรรณรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสาวชุติกาญจน์ วารีขันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางลินดา เขจรแข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายโกศล สีสังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสายทอง อินธุโสภณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางสาวบุณรดา ปากดีสี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางเนียรนภา อรรถวิลัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสุภาพร สีสังข์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายพิทักษ์ ภูจอมเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางอรุณศรี แจ่มเสียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางเกตวลี ศรีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายวิวัฒพงษ์ พัทโท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวปารินทร์ ราชภักดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวนันทิยา พัฒนชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวยุพาพรรณ เหล่าทองสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวกรรณิกา สมจิตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043-811278
นางสาวพิชญา ตริสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายสุริยา โพธิ์เบี้ยศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายจักรวาล ฆารเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นางธิดาพร นามวงค์ษา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-811278
นางสาวอรนุช โวหารกล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายรุ่งทิวา วารีบ่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
นางสาวสุพัตรา นนทะภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวพิรดา มาลาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางชยุดา กนึกรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวกัลยา แสงศิริสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นายธรรมธัช บาศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวกัตติกา ภูหานาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาววจี ศรีจรัญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวลมัย ฆารไสว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวธิติยา บุญเสนาะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-811278
นางสาวเนตรชนก ศรีโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-811278
นางสาวพัชรา หินทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวนริศรา ประภาสโนบล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวจิราเจต อัตตโนคติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางโอภาค ใจเมตตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายสุรพล ภูเนานิล
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายรักศักดิ์ ภูกงลี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายปรีชา เกื้อกูล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาววิไลรัตน์ พาดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
นายชาญ์นนท์ ศิลปแก่น
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวอุมาพร มัดทะมณฑล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นายเจษฏา ฉายถวิล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
Mr.John Vincent Castro
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวภัสชา มีหนองหว้า
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายชูชัย ดาแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
นางสาวภัคนันท์ ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Wanxiu Liu
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Fhoebe Cario
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายภูมิรัฐ แต่งประกอบ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-811278
นายสุรพงษ์ ธรรมวงศา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-811278
Mr.Oh Minwoo
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Thi thanh Nguyen
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Shumin Liu
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวจรัญญา ตะนัยศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวสุจิรา คงวัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสัตตบงกช เวียงสมุด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวมารินทร์ นวนงาม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
Mr.Kwangsoo Kim
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Mr.Ryan Kristian Dinning
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Mr.Rudy Sabonnadiere
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Tanlia Maron
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นางสาวนิตยา คะเณรุพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Hailey Morgan
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Mr.Bernardo Alter
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายชิณวุฒิ หวายฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-811278
Mr.Jonathan Wary
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
Miss.Tomoe Nakashima
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายฉัตรชัย สอิ้งทอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายอดุลย์เดช พิมพ์นนท์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวเทวัญ ธารบุญ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางมณีรัตน์ นาสมโภชน์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวหนูจันทร์ ผารกรรณ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวมานิดา ภูแม่น้ำ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายชัยมงคล ชาญสูงเนิน
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายพิชัย กายากุน
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายสุขสรรค์ สุนสุข
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวเพ็ญณี ภูจ่าพล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
043-811278
นายมนูญ เสาวิชิต
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายสังเวียน ไชยเลิศ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายวรชาติ ภูวิเศษ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสมคิด เกตุกุล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวทัศนีย์ ภูถิ่นทุ่ง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางลัดดา ทั่งทอง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสมพร นันท์เจือ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวนัฐกานต์ นันทืเจือ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางอรุณ พิมพ์นนท์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวกัญญาภัทร์ นันท์เจือ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางกฐิน คำสุกใส
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายโชคชัย กุสุมารย์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายกิตติชัย มาตุรงค์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวบังอร นาถ้าพลอย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายบุญแผน พันธุ์จรุง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายบัญชา นาสมโภชน์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายทองลี ปรีสิทธิ์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวสมจิตร อุดรสวาท
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวชนันรัตน์ เถื่อนฤาชัย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นายสมชาย เดชภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278
นางสาวลักขณา ดอนโอภาช
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-811278
นางสาวนันจ์ลินี ภานุมาศภัสสร
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-811278
นายปิยะพล แสนสุโพธิ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-811278

นายเสน่ห์ คำสมหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก
นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,616
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา ภูบุญเติม โทรศัพท์: 0821041348 อีเมล์: rattiya@kalasinpit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]