โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-815802
นางธัญพร โตอ่อน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-815802
นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-815802
นายอุดม นันจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-815802
นางนนทิยา โคตะนนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-815802
นางจินดารัตน์ หนองเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-815802
นางสาวทรงภัทร พงษ์กสิเทวินท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-815802
นายเข็มทอง จิตจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-815802
นายบุญเรือง สีลาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-815802
นางสาวพิกุล แจ่มเสียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-815802
นายศราวุธ อุตมาตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-815802
นายทินกร ประสพศิลป์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-815802
นางสาวอติกานต์ โชติสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-815802
นายชาญชัย สิทธิโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-815802
นายพิษณุ สอนคำหาญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-815802
นายปัณณวิชญ์ นาโสก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-815802
นายสำลี พะนุพะนัน
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-815802
นายนิยม ยนต์ชัย
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-815802
นายไพรัช อุ่นใจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-815802
นางสาวยาณีฐาน์ แก้วพันมา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-815802

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองเหนือวิทยาคม

นายบุญเรือง สีลาพันธ์
นายชาญชัย สิทธิโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,221
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-815802 อีเมล์: mnwittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ สอนคำหาญ โทรศัพท์: 0645659695 อีเมล์: pissanu.f5995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]