โรงเรียนร่องคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่องคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0810577471
043-897030
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0803741953
043-897030
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0833661279
043-897030
นายคำเสาร์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0801803944
043-897030
นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์
ครูผู้ช่วย

043-897030
นางสาวศิริมนัส เวชกามา
ครู
0854509973
043-897030
นายสุมงคล ตรีกูล
ครู
0862237159
043-897030
นางวารุณี ธรรมแท้
ครู ชำนาญการ
0879514477
043-897030
นางมลิจันทร์ สาระรัตน์
ครู ชำนาญการ
0883080616
043-897030
นายไชยยศ วันอุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0910505992 , 043132067
043-897030
นางเอื้อการย์ คำภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819648105
043-897030
นายธีรวัฒน์ มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810576598
043-897030
นางพิกุล มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810576598
043-897030
นายสยาม นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872262178
043-897030
นายบุญสถิตย์ วันชูเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872235049
043-897030
นางสุมล ชอินทรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872263329
043-897030
นายณรงค์ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857586765
043-897030
นางพูนสิน ศรีแถลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868512268
043-897030
นางนิภาภัทร เนินพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878626721
043-897030
นายกฤษดา นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856808340
043-897030
นางวราภรณ์ นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847864668
043-897030
นางอังคณา สืบชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898405794
043-897030
นายโอภาส พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878609032
043-897030
นายพิเชฏฐ์ วงศ์คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810573006 , 043897212
043-897030
นางนันทนัช (สวลี) เขจรรักษ์ (ปัญญา)
ครู ชำนาญการ
0909473939
043-897030
นายพจน์ วงศ์กมลาไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0843497789
043-897030
นางสุภาภรณ์ ภูพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0893754865
043-897030
นายชาญณรงค์ นากุมา
ครู ชำนาญการ
0818716883
043-897030
นางฐิติกรณ์ นากุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862258489
043-897030
นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862217604
043-897030
นายพยนต์ จันทเคลิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812620482
043-897030
นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862354625
043-897030
นายอัมพัน สาระรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878751637
043-897030
นางฑิตยา หันชัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812606299
043-897030
นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043-897030
นายระวี พะยามาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897149195
043-897030
นายปริญญา พิมพะนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0803597255
043-897030
นายสถิต บุตรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872300737
043-897030
นายปรีชา นาพรมมา
ครู ชำนาญการ

043-897030
นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819658109
043-897030
นางนันทิยา สงวนตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810615131
043-897030
นางอมีนา มัสแหละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896231910
043-897030
นายพิเชษฐ ธิสามี
ครู ชำนาญการพิเศษ

043-897030
นางประสพสุข เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872309521
043-897030
นางอรพิน นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892379878
043-897030
นายอภิชัย นิละปะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-5184886
043-897030
นางผ่องพิศุทธิ์ สุวะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854537454
043-897030
นางสุภาพ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895723849
043-897030
นางจุไรรัตน์ จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0903436842
043-897030
นางสาวนัยนา บุญสมร
ครู ชำนาญการ
0807449938
043-897030
นางฉลาด ไสวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810472749
043-897030
นายปราโมทย์ ชุมนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817294558
043-897030
นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043-897030
นางวราภรณ์ ประทุมทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801898265
043-897030
นายไชยา จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872389209
043-897030
นายประภาส เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892760749
043-897030
นางวิริญญ์ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการ
0813204469
043-897030
นางกาญจนา ประกอบเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847137853
043-897030
นายจตุรงค์ กมลเลิศ
ครู ชำนาญการ

043-897030
นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย(ดอนภิรมย์)
ครู ชำนาญการ
0819767321
043-897030
นายณัฐพล ไสยสาลี
ครู

043-897030
นางเกษร สุขชารี
ครู
0878640383
043-897030
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรสาวิเศษ
ครู
0844482577
043-897030
นางปุษรินทร์ภัส โคตรโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832877466
043-897030
นายวรชัย อุปนี
ครู
0878626493
043-897030
นางอรชา ภูเขียว
ครู ชำนาญการ
0801870359
043-897030
นายสาโรจน์ ทองนาค
ครู
0895694658
043-897030
นายวชิระ โคตะโน
ครู
0821001024
043-897030
นางสาวศศิธร โสวงษ์
ครู
0846859416
043-897030
นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872237762, 0811178119
043-897030
นายสายัญต์ ทิพย์เดชา
ครู ชำนาญการ
0827390524
043-897030
นางสง่า ผดุงไสย์
ครู ชำนาญการ
0817259413
043-897030
นางสาววิภาดา ผลาเลิศ
ครู
043897030
043-897030
นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงค์
ครู ชำนาญการ
0870252714
043-897030
นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการ
0878648151
043-897030
นายนพคุณ สดใส
ครู
0837678797
043-897030
นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์โคกสูง
ครู

043-897030
นางสาวศิริพร นิลโคตร
ครู
0885720046
043-897030
นางสาวชญานี อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
0827377133
043-897030
นางสาวปนัดดา หมอยา
ครูผู้ช่วย
0890161195
043-897030
นางแก่นจันทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897594350
043-897030
นางเพียงอุมา ดงตะไน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874924953
043-897030
นางสาวนภาภรณ์ พิทักษ์
ครูผู้ช่วย
0834505788
043-897030
นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ
ครู
0831455729
043-897030
นายเจษฎา กมลสินธุ์
ครู ชำนาญการ
0883144544
043-897030
นายสุเมธ ศรีนาแพง
ครู ชำนาญการ
0849253576
043-897030
นางสาวยุพดี ปรีดี
ครู
0868597143
043-897030
นายนพรัตน์ หันชัยศรี
ครู
0879640296
043-897030
นางสาวชลธิดา นาสมยนต์
ครูผู้ช่วย
0807644408
043-897030
นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
0872145493
043-897030
นางสายรุ้ง บัวคำโคตร
ครู ชำนาญการ
0879496762
043-897030
นางเพียงพิศ ยุบลชิต
ครู
0862515512
043-897030
นางสาวอนุสรา แสนพาน
ครูผู้ช่วย
0899402180
043-897030
นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์
ครูผู้ช่วย
0823139378
043-897030
นางสาวณัฐพร จันทร์เติม
ครูผู้ช่วย
0876381051
043-897030
นายเอนก บุตรสาพันธ์
ครู
0895328859
043-897030
นายศุภนันท์ ไมยะปัน
ครู (อัตราจ้าง)
093-0956045
043-897030
นางสาววิรกานต์ บุตรพรม
ครู (อัตราจ้าง)
0831458893
043-897030
นายธนารักษ์ สุชะไตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872159295
043-897030
นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
0813200601
043-897030
นางสาวณัฐพร อรรคอำนวย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872211332
043-897030
นางไข่มุก สุชะไตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0844288789
043-897030
นางสาววาสนา ผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
0877713040
043-897030
นางสาวสุภาพร จันทรจตุภัทร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0922347708
043-897030
นางสาวอภิรดี สืบชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)

043-897030
นายไตรรัตน์ อินทะวัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872313729
043-897030
นายศุภชัย ธารวาวแวว
ครู (พนักงานงานราชการ)
0857467685
043-897030
นางสาวสุภาลักษณ์ คำสียา
ครู (อัตราจ้าง)
0801960954
043-897030
นางสุกัญญา สิมมาลา
ครู (อัตราจ้าง)
0828436796
043-897030
นางอรพรรณ ศรีนาแพง
ครู (อัตราจ้าง)
0862370203
043-897030
นายภานุวัฒน์ อักษรศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
0868561507
043-897030
นายธวัชชัย มูลเหลา
ครู (อัตราจ้าง)
0868610944
043-897030
นางสาวสุพรรณี เห็มชูยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
0821088462
043-897030
นายปรีชา ซอคำศรี
ครู (อัตราจ้าง)
0807555822
043-897030
นางวลัยลักษณ์ มัดทะปะนัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0854668829
043-897030
นายวีระพล เหล่าชัย
ครู (อัตราจ้าง)

043-897030
นางสาวผุสชนี ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
0879454883
043-897030
นางณิชาภา ชูศรีทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0821031963
043-897030
นางสาวสุวิษา ไกรฉวี
ครู (อัตราจ้าง)
082-7796631
043-897030
นายนิยม กมลแสน
นักการภารโรง
0912270860
043-897030
นายสมพงษ์ สังเสวี
ยาม
0804053857
043-897030
นางทองไหล สังเสวี
นักการภารโรง

043-897030
นายเสถียร น้อยอามาตย์
นักการภารโรง
0807619290
043-897030
นายสุนทร พลเยี่ยม
นักการภารโรง

043-897030
นายสุดใจ คำลัยวงค์
นักการภารโรง
0862223757
043-897030
นายพิพัฒน์ โพธิกุดสัย
นักการภารโรง
0849549151
043-897030
นายเจริญ กาลพัฒน์
นักการภารโรง
0844500604
043-897030
นายสังวาลย์ กมลวิบูลย์
นักการภารโรง
0908508898
043-897030
นางสาวพรรณี กมลแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
0900213266
043-897030
นางสาวMona Manawahty
ครู (อัตราจ้าง)

043-897030
นางสาวRi Rong Liu
ครู (อัตราจ้าง)
0865968972
043-897030
นางสาวHui Li
ครู (อัตราจ้าง)
0865965571
043-897030
นางสาวying wang
ครู (อัตราจ้าง)
0908869667
043-897030
นางสาวEmily Haas
ครู (อัตราจ้าง)
0928235245
043-897030
นางสาวManelin Gabaleo
ครู (อัตราจ้าง)
0991749280
043-897030
นางศุภัคษร กาลพัฒน์
นักการภารโรง
0916825572
043-897030
นางอุบลวันนา สุพรม
นักการภารโรง
0833606817
043-897030
นางกุหลาบ เยาวไสย
นักการภารโรง
0880688336
043-897030
นายณัฐพงศ์ บุญสีนาค
นักการภารโรง
0849332736
043-897030

นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายคำเสาร์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ

นางวราภรณ์ ประทุมทิพย์
นางสาวศิริมนัส เวชกามา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

84
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-897030 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โทรศัพท์: 0850006691 อีเมล์: yaiyosung@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ