โรงเรียนร่องคำ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่องคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
043-897030
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวศิริมนัส เวชกามา
ครู
043-897030
นายสุมงคล ตรีกูล
ครู
043-897030
นางวารุณี ธรรมแท้
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางมลิจันทร์ สาระรัตน์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายไชยยศ วันอุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางเอื้อการย์ คำภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางพิกุล มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายสยาม นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายบุญสถิตย์ วันชูเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสุมล ชอินทรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายณรงค์ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางพูนสิน ศรีแถลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางนิภาภัทร เนินพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายกฤษดา นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางวราภรณ์ นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายโอภาส พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายพิเชฏฐ์ วงศ์คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางนันทนัช (สวลี) เขจรรักษ์ (ปัญญา)
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายพจน์ วงศ์กมลาไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสุภาภรณ์ ภูพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายชาญณรงค์ นากุมา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางฐิติกรณ์ นากุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายอัมพัน สาระรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางฑิตยา หันชัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายระวี พะยามาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายปริญญา พิมพะนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายสถิต บุตรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายปรีชา นาพรมมา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางนันทิยา สงวนตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางอมีนา มัสแหละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายพิเชษฐ ธิสามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางประสพสุข เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางอรพิน นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายอภิชัย นิละปะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางผ่องพิศุทธิ์ สุวะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสุภาพ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางจุไรรัตน์ จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวนัยนา บุญสมร
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางฉลาด ไสวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางวราภรณ์ ประทุมทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายไชยา จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายประภาส เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางวิริญญ์ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางกาญจนา ประกอบเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย(ดอนภิรมย์)
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายณัฐพล ไสยสาลี
ครู
043-897030
นางเกษร สุขชารี
ครู
043-897030
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรสาวิเศษ
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางปุษรินทร์ภัส โคตรโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายวรชัย อุปนี
ครู
043-897030
นายสาโรจน์ ทองนาค
ครู
043-897030
นายวชิระ โคตะโน
ครู
043-897030
นางสาวศศิธร โสวงษ์
ครู
043-897030
นายสายัญต์ ทิพย์เดชา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสง่า ผดุงไสย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาววิภาดา ผลาเลิศ
ครู
043-897030
นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงค์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายนพคุณ สดใส
ครู
043-897030
นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์โคกสูง
ครู
043-897030
นางสาวศิริพร นิลโคตร
ครู
043-897030
นางสาวชญานี อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวปนัดดา หมอยา
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางแก่นจันทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางเพียงอุมา ดงตะไน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายชัชวาล หาญอาษา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสาวนภาภรณ์ พิทักษ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวหทัยรัตน์ ชูศรีนาค
ครู
043-897030
นางศศิธร บุรีรัตน์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาววารี วันอุทา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ
ครู
043-897030
นายเจษฎา กมลสินธุ์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายสุเมธ ศรีนาแพง
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายทวี ทรภีสิงห์
ครู
043-897030
นางสาวยุพดี ปรีดี
ครู
043-897030
นายนพรัตน์ หันชัยศรี
ครู
043-897030
นางสาวชลธิดา นาสมยนต์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสายรุ้ง บัวคำโคตร
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางเพียงพิศ ยุบลชิต
ครู
043-897030
นางสาวอนุสรา แสนพาน
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นายกึกก้อง เนาวะเศษ
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวณัฐพร จันทร์เติม
ครูผู้ช่วย
043-897030
นายเอนก บุตรสาพันธ์
ครู
043-897030
นายจตุพล ไฝชอบ
ครูผู้ช่วย
043-897030
นายพรรณเชษฐ์ บัวหาร
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางเพ็ญศรี แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางลภัสรดา เถาว์ชาลี
ครู
043-897030
นางสาววรรณภา นันทะจักร์
ครู
043-897030
นายมนตรี แวดอุดม
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาวฉวิน เหลย
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาววิรกานต์ บุตรพรม
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวณัฐพร อรรคอำนวย
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางไข่มุก สุชะไตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาววาสนา ผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวอภิรดี สืบชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นายศุภชัย ธารวาวแวว
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาวกนกลักษณ์ (สุภาลักษณ์) คำสียา
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางกันตยาพร (สุกัญญา) สิมมาลา
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางอรพรรณ ศรีนาแพง
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวสุพรรณี เห็มชูยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายรีสซ์ เคิร์ค ล็อทท์
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวผุสชนี ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางณิชาภา ชูศรีทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาวสุวิษา ไกรฉวี
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางรัตนาภรณ์ ไชยโคตร
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวฉง ฉง เฌอ
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวยอน-ซง คิม
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายมาร์เชล คอร์น
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวอีเซล ฟอเบอร์
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวกนกภา ศรีมุงคุล
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายนิยม กมลแสน
นักการภารโรง
043-897030
นายสมพงษ์ สังเสวี
ยาม
043-897030
นางทองไหล สังเสวี
นักการภารโรง
043-897030
นายสุนทร พลเยี่ยม
นักการภารโรง
043-897030
นายสุดใจ คำลัยวงค์
นักการภารโรง
043-897030
นายพิพัฒน์ โพธิกุดสัย
นักการภารโรง
043-897030
นายเจริญ กาลพัฒน์
นักการภารโรง
043-897030
นายสังวาลย์ กมลวิบูลย์
นักการภารโรง
043-897030
นางสาวพรรณรินธร (พรรณี) กมลแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
043-897030
นางศุภัคษร กาลพัฒน์
นักการภารโรง
043-897030
นางอุบลวันนา สุพรม
นักการภารโรง
043-897030
นางกุหลาบ เยาวไสย
นักการภารโรง
043-897030
นายณัฐพงศ์ บุญสีนาค
นักการภารโรง
043-897030

นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ

นางสง่า ผดุงไสย์
นายปรีชา นาพรมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

95
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่องคำ โทรศัพท์: 043-897030 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โทรศัพท์: 0847971266 อีเมล์: mukphochai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ