โรงเรียนร่องคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่องคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0810577471
043-897030
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0803741953
043-897030
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0833661279
043-897030
นายคำเสาร์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0801803944
043-897030
นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์
ครูผู้ช่วย

043-897030
นางสาวศิริมนัส เวชกามา
ครู
0854509973
043-897030
นายสุมงคล ตรีกูล
ครู
0862237159
043-897030
นางวารุณี ธรรมแท้
ครู ชำนาญการ
0879514477
043-897030
นางมลิจันทร์ สาระรัตน์
ครู ชำนาญการ
0883080616
043-897030
นายไชยยศ วันอุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0910505992 , 043132067
043-897030
นางเอื้อการย์ คำภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819648105
043-897030
นายธีรวัฒน์ มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810576598
043-897030
นางพิกุล มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810576598
043-897030
นายสยาม นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872262178
043-897030
นายบุญสถิตย์ วันชูเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872235049
043-897030
นางสุมล ชอินทรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872263329
043-897030
นายณรงค์ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857586765
043-897030
นางพูนสิน ศรีแถลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868512268
043-897030
นางนิภาภัทร เนินพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878626721
043-897030
นายกฤษดา นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856808340
043-897030
นางวราภรณ์ นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847864668
043-897030
นางอังคณา สืบชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898405794
043-897030
นายโอภาส พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878609032
043-897030
นายพิเชฏฐ์ วงศ์คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810573006 , 043897212
043-897030
นางนันทนัช (สวลี) เขจรรักษ์ (ปัญญา)
ครู ชำนาญการ
0909473939
043-897030
นายพจน์ วงศ์กมลาไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0843497789
043-897030
นางสุภาภรณ์ ภูพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0893754865
043-897030
นายชาญณรงค์ นากุมา
ครู ชำนาญการ
0818716883
043-897030
นางฐิติกรณ์ นากุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862258489
043-897030
นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862217604
043-897030
นายพยนต์ จันทเคลิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812620482
043-897030
นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862354625
043-897030
นายอัมพัน สาระรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878751637
043-897030
นางฑิตยา หันชัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812606299
043-897030
นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

043-897030
นายระวี พะยามาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897149195
043-897030
นายปริญญา พิมพะนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0803597255
043-897030
นายสถิต บุตรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872300737
043-897030
นายปรีชา นาพรมมา
ครู ชำนาญการ

043-897030
นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819658109
043-897030
นางนันทิยา สงวนตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810615131
043-897030
นางอมีนา มัสแหละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896231910
043-897030
นายพิเชษฐ ธิสามี
ครู ชำนาญการพิเศษ

043-897030
นางประสพสุข เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872309521
043-897030
นางอรพิน นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892379878
043-897030
นายอภิชัย นิละปะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
088-5184886
043-897030
นางผ่องพิศุทธิ์ สุวะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854537454
043-897030
นางสุภาพ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895723849
043-897030
นางจุไรรัตน์ จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0903436842
043-897030
นางสาวนัยนา บุญสมร
ครู ชำนาญการ
0807449938
043-897030
นางฉลาด ไสวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810472749
043-897030
นายปราโมทย์ ชุมนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817294558
043-897030
นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ

043-897030
นางวราภรณ์ ประทุมทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0801898265
043-897030
นายไชยา จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872389209
043-897030
นายประภาส เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892760749
043-897030
นางวิริญญ์ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการ
0813204469
043-897030
นางกาญจนา ประกอบเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847137853
043-897030
นายจตุรงค์ กมลเลิศ
ครู ชำนาญการ

043-897030
นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย(ดอนภิรมย์)
ครู ชำนาญการ
0819767321
043-897030
นายณัฐพล ไสยสาลี
ครู

043-897030
นางเกษร สุขชารี
ครู
0878640383
043-897030
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรสาวิเศษ
ครู
0844482577
043-897030
นางปุษรินทร์ภัส โคตรโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832877466
043-897030
นายวรชัย อุปนี
ครู
0878626493
043-897030
นางอรชา ภูเขียว
ครู ชำนาญการ
0801870359
043-897030
นายสาโรจน์ ทองนาค
ครู
0895694658
043-897030
นายวชิระ โคตะโน
ครู
0821001024
043-897030
นางสาวศศิธร โสวงษ์
ครู
0846859416
043-897030
นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872237762, 0811178119
043-897030
นายสายัญต์ ทิพย์เดชา
ครู ชำนาญการ
0827390524
043-897030
นางสง่า ผดุงไสย์
ครู ชำนาญการ
0817259413
043-897030
นางสาววิภาดา ผลาเลิศ
ครู
043897030
043-897030
นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงค์
ครู ชำนาญการ
0870252714
043-897030
นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการ
0878648151
043-897030
นายนพคุณ สดใส
ครู
0837678797
043-897030
นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์โคกสูง
ครู

043-897030
นางสาวศิริพร นิลโคตร
ครู
0885720046
043-897030
นางสาวชญานี อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
0827377133
043-897030
นางสาวปนัดดา หมอยา
ครูผู้ช่วย
0890161195
043-897030
นางแก่นจันทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897594350
043-897030
นางเพียงอุมา ดงตะไน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0874924953
043-897030
นางสาวนภาภรณ์ พิทักษ์
ครูผู้ช่วย
0834505788
043-897030
นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ
ครู
0831455729
043-897030
นายเจษฎา กมลสินธุ์
ครู ชำนาญการ
0883144544
043-897030
นายสุเมธ ศรีนาแพง
ครู ชำนาญการ
0849253576
043-897030
นางสาวยุพดี ปรีดี
ครู
0868597143
043-897030
นายนพรัตน์ หันชัยศรี
ครู
0879640296
043-897030
นางสาวชลธิดา นาสมยนต์
ครูผู้ช่วย
0807644408
043-897030
นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
0872145493
043-897030
นางสายรุ้ง บัวคำโคตร
ครู ชำนาญการ
0879496762
043-897030
นางเพียงพิศ ยุบลชิต
ครู
0862515512
043-897030
นางสาวอนุสรา แสนพาน
ครูผู้ช่วย
0899402180
043-897030
นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์
ครูผู้ช่วย
0823139378
043-897030
นางสาวณัฐพร จันทร์เติม
ครูผู้ช่วย
0876381051
043-897030
นายเอนก บุตรสาพันธ์
ครู
0895328859
043-897030
นายศุภนันท์ ไมยะปัน
ครู (อัตราจ้าง)
093-0956045
043-897030
นางสาววิรกานต์ บุตรพรม
ครู (อัตราจ้าง)
0831458893
043-897030
นายธนารักษ์ สุชะไตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872159295
043-897030
นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
0813200601
043-897030
นางสาวณัฐพร อรรคอำนวย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872211332
043-897030
นางไข่มุก สุชะไตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0844288789
043-897030
นางสาววาสนา ผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
0877713040
043-897030
นางสาวสุภาพร จันทรจตุภัทร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0922347708
043-897030
นางสาวอภิรดี สืบชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)

043-897030
นายไตรรัตน์ อินทะวัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872313729
043-897030
นายศุภชัย ธารวาวแวว
ครู (พนักงานงานราชการ)
0857467685
043-897030
นางสาวสุภาลักษณ์ คำสียา
ครู (อัตราจ้าง)
0801960954
043-897030
นางสุกัญญา สิมมาลา
ครู (อัตราจ้าง)
0828436796
043-897030
นางอรพรรณ ศรีนาแพง
ครู (อัตราจ้าง)
0862370203
043-897030
นายภานุวัฒน์ อักษรศักดิ์
ครู (อัตราจ้าง)
0868561507
043-897030
นายธวัชชัย มูลเหลา
ครู (อัตราจ้าง)
0868610944
043-897030
นางสาวสุพรรณี เห็มชูยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
0821088462
043-897030
นายปรีชา ซอคำศรี
ครู (อัตราจ้าง)
0807555822
043-897030
นางวลัยลักษณ์ มัดทะปะนัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0854668829
043-897030
นายวีระพล เหล่าชัย
ครู (อัตราจ้าง)

043-897030
นางสาวผุสชนี ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
0879454883
043-897030
นางณิชาภา ชูศรีทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0821031963
043-897030
นางสาวสุวิษา ไกรฉวี
ครู (อัตราจ้าง)
082-7796631
043-897030
นายนิยม กมลแสน
นักการภารโรง
0912270860
043-897030
นายสมพงษ์ สังเสวี
ยาม
0804053857
043-897030
นางทองไหล สังเสวี
นักการภารโรง

043-897030
นายเสถียร น้อยอามาตย์
นักการภารโรง
0807619290
043-897030
นายสุนทร พลเยี่ยม
นักการภารโรง

043-897030
นายสุดใจ คำลัยวงค์
นักการภารโรง
0862223757
043-897030
นายพิพัฒน์ โพธิกุดสัย
นักการภารโรง
0849549151
043-897030
นายเจริญ กาลพัฒน์
นักการภารโรง
0844500604
043-897030
นายสังวาลย์ กมลวิบูลย์
นักการภารโรง
0908508898
043-897030
นางสาวพรรณี กมลแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
0900213266
043-897030
นางสาวMona Manawahty
ครู (อัตราจ้าง)

043-897030
นางสาวRi Rong Liu
ครู (อัตราจ้าง)
0865968972
043-897030
นางสาวHui Li
ครู (อัตราจ้าง)
0865965571
043-897030
นางสาวying wang
ครู (อัตราจ้าง)
0908869667
043-897030
นางสาวEmily Haas
ครู (อัตราจ้าง)
0928235245
043-897030
นางสาวManelin Gabaleo
ครู (อัตราจ้าง)
0991749280
043-897030
นางศุภัคษร กาลพัฒน์
นักการภารโรง
0916825572
043-897030
นางอุบลวันนา สุพรม
นักการภารโรง
0833606817
043-897030
นางกุหลาบ เยาวไสย
นักการภารโรง
0880688336
043-897030
นายณัฐพงศ์ บุญสีนาค
นักการภารโรง
0849332736
043-897030

นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายคำเสาร์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ

นายกฤษดา นนทมา
นางสาวศิริพร นิลโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-897030 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โทรศัพท์: 0850006691 อีเมล์: yaiyosung@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ