โรงเรียนร่องคำ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่องคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
043-897030
นายคำเสาร์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวศิริมนัส เวชกามา
ครู
043-897030
นายสุมงคล ตรีกูล
ครู
043-897030
นางวารุณี ธรรมแท้
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางมลิจันทร์ สาระรัตน์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายไชยยศ วันอุทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางเอื้อการย์ คำภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายธีรวัฒน์ มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางพิกุล มณีแผลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายสยาม นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายบุญสถิตย์ วันชูเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสุมล ชอินทรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายณรงค์ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางพูนสิน ศรีแถลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางนิภาภัทร เนินพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายกฤษดา นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางวราภรณ์ นามมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายโอภาส พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายพิเชฏฐ์ วงศ์คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางนันทนัช (สวลี) เขจรรักษ์ (ปัญญา)
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายพจน์ วงศ์กมลาไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสุภาภรณ์ ภูพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายชาญณรงค์ นากุมา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางฐิติกรณ์ นากุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายพยนต์ จันทเคลิ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายอัมพัน สาระรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางฑิตยา หันชัยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายระวี พะยามาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายปริญญา พิมพะนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายสถิต บุตรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายปรีชา นาพรมมา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางนันทิยา สงวนตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางอมีนา มัสแหละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายพิเชษฐ ธิสามี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางประสพสุข เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางอรพิน นนทมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายอภิชัย นิละปะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางผ่องพิศุทธิ์ สุวะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสุภาพ โคตรเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางจุไรรัตน์ จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางสาวนัยนา บุญสมร
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางฉลาด ไสวดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางกนกกาญจน์ ดอนหัวบ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางวราภรณ์ ประทุมทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายไชยา จันทร์เรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายประภาส เขตอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางวิริญญ์ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางกาญจนา ประกอบเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายจตุรงค์ กมลเลิศ
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย(ดอนภิรมย์)
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายณัฐพล ไสยสาลี
ครู
043-897030
นางเกษร สุขชารี
ครู
043-897030
นางสาวเพ็ญศิริ บุตรสาวิเศษ
ครู
043-897030
นางปุษรินทร์ภัส โคตรโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายวรชัย อุปนี
ครู
043-897030
นายสาโรจน์ ทองนาค
ครู
043-897030
นายวชิระ โคตะโน
ครู
043-897030
นางสาวศศิธร โสวงษ์
ครู
043-897030
นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายสายัญต์ ทิพย์เดชา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสง่า ผดุงไสย์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสาววิภาดา ผลาเลิศ
ครู
043-897030
นางบุญยรัตน์ สุวรรณวงค์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางเสาวนีย์ ชื่นนิรันดร์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายนพคุณ สดใส
ครู
043-897030
นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์โคกสูง
ครู
043-897030
นางสาวศิริพร นิลโคตร
ครู
043-897030
นางสาวชญานี อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวปนัดดา หมอยา
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางแก่นจันทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นางเพียงอุมา ดงตะไน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายชัชวาล หาญอาษา
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสาวนภาภรณ์ พิทักษ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวหทัยรัตน์ ชูศรีนาค
ครู
043-897030
นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ
ครู
043-897030
นายเจษฎา กมลสินธุ์
ครู ชำนาญการ
043-897030
นายสุเมธ ศรีนาแพง
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางสาวยุพดี ปรีดี
ครู
043-897030
นายนพรัตน์ หันชัยศรี
ครู
043-897030
นางสาวชลธิดา นาสมยนต์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นายปิยพงศ์ นาชัยฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสายรุ้ง บัวคำโคตร
ครู ชำนาญการ
043-897030
นางเพียงพิศ ยุบลชิต
ครู
043-897030
นางสาวอนุสรา แสนพาน
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางสาวณัฐพร จันทร์เติม
ครูผู้ช่วย
043-897030
นายเอนก บุตรสาพันธ์
ครู
043-897030
นายจตุพล ไฝชอบ
ครูผู้ช่วย
043-897030
นางเพ็ญศรี แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-897030
นายศุภนันท์ ไมยะปัน
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวฉวิน เหลย
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาววิรกานต์ บุตรพรม
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวณัฐพร อรรคอำนวย
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางไข่มุก สุชะไตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาววาสนา ผาลา
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวอภิรดี สืบชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นายไตรรัตน์ อินทะวัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นายศุภชัย ธารวาวแวว
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาวกนกลักษณ์ (สุภาลักษณ์) คำสียา
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางกันตยาพร (สุกัญญา) สิมมาลา
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางอรพรรณ ศรีนาแพง
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวสุพรรณี เห็มชูยิ่ง
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายปรีชา ซอคำศรี
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายรีสซ์ เคิร์ค ล็อทท์
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวผุสชนี ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางณิชาภา ชูศรีทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-897030
นางสาวสุวิษา ไกรฉวี
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางรัตนาภรณ์ ไชยโคตร
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวฉง ฉง เฌอ
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวยอน-ซง คิม
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายมาร์เชล คอร์น
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวอีเซล ฟอเบอร์
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นางสาวกนกภา ศรีมุงคุล
ครู (อัตราจ้าง)
043-897030
นายนิยม กมลแสน
นักการภารโรง
043-897030
นายสมพงษ์ สังเสวี
ยาม
043-897030
นางทองไหล สังเสวี
นักการภารโรง
043-897030
นายเสถียร น้อยอามาตย์
นักการภารโรง
043-897030
นายสุนทร พลเยี่ยม
นักการภารโรง
043-897030
นายสุดใจ คำลัยวงค์
นักการภารโรง
043-897030
นายพิพัฒน์ โพธิกุดสัย
นักการภารโรง
043-897030
นายเจริญ กาลพัฒน์
นักการภารโรง
043-897030
นายสังวาลย์ กมลวิบูลย์
นักการภารโรง
043-897030
นางสาวพรรณรินธร (พรรณี) กมลแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
043-897030
นางศุภัคษร กาลพัฒน์
นักการภารโรง
043-897030
นางอุบลวันนา สุพรม
นักการภารโรง
043-897030
นางกุหลาบ เยาวไสย
นักการภารโรง
043-897030
นายณัฐพงศ์ บุญสีนาค
นักการภารโรง
043-897030

นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายอิทธิพร ศรีแถลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายคำเสาร์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ

นายระวี พะยามาตร
นายไชยา จันทร์เรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่องคำ โทรศัพท์: 043-897030 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โทรศัพท์: 0847971266 อีเมล์: mukphochai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ