โรงเรียนโนนคำวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโนนคำวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางรดา ฉายผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-890051
นายสฤษดิ์ เดชพรรณา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-890051
นายศราวุธ กุดแถลง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-890051
นางสาวอภิญญา ภูปานนิล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-890051
นายณัฐวุฒิ การภิรมย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-890051
นางสาวปริศนา ปัตถารัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-890051
นางสาวมนษมน ยอดประทุม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-890051
นายอนุชา โชติประดับ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-890051
นายสุนทร ประทุมชาติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-890051
นางพรเสถียร วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-890051
นางสำเริง ปาระพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-890051
นายนิคม ชมภูพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-890051
นางศิริญญา นามสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-890051
นายสุพิศ เพ็ชรภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-890051
นายเรียบเรียง อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-890051
นางสมสมัย ใชยฮะนิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-890051
นางวิภาวรรณ พลประถม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-890051
นางสุธาทิพย์ พุ่มกาหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-890051
นางสาวยุพิน สุนทรส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-890051
นางสาวอรุณี อุทรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-890051
นายวิสันต์ พยุงวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-890051
นางสาวพัชรี ศรีแนน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-890051
นางผินนภา โพธิ์มูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-890051
นางสาวเขมิกา เดชพรรณา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-890051

นางรดา ฉายผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนคำวิทยา

นางวิภาวรรณ พลประถม
นางผินนภา โพธิ์มูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

990
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-890051 อีเมล์: nonkham2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุพิน สุนทรส โทรศัพท์: 0872413137 อีเมล์: chaiyongseannarong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]