โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายจำนง เศษฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุชาติ เทียมทัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
043-859127
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวอุไรวรรณ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางอัจฉรา เหลือผล
ครู
043-859127
นางนวพร ถึงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสุวรา อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวชยดา มูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายธงชัย กองอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายธนา กมลตรี
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายประยงค์ จันทยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสันติ บัวบาน
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุจิตร นิลคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายชาติชาย โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางนิตยา พลกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายจุมพล วงศ์ษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุดสาคร พลกล้า
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายอโศก หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางกตัญญ โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวสุทิศา บรรยง
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายสุรบดินทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางเนตรนภางค์ อุทโท
ครูผู้ช่วย
043-859127
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครูผู้ช่วย
043-859127
นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครูผู้ช่วย
043-859127
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายบุญชัย ไกรวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางหฤทัย นวลบัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางอนุรักษ์ ฟื้นอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาลิกา เถาว์ชาลี
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางอภินันท์ พิลายนต์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายกิตติกร ศรีนัครินทร์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางนิภาภรณ์ วรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางคิณธนา พุ่มศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางคเณศ นนทารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายภานุพงษ์ แสนท้าว
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู
043-859127
นายสายันต์ หิรัตพรม
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางจินตนา กัลยาสนธิ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง
จ.ห้องสมุด
043-859127
นางศรีประทุม เศษฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวสายสมร โคกลือชา
อื่นๆ
043-859127
นายเศวต เรืองนุช
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวญาติมา เชื้อคมตา
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาววรรณภา บุญเปรี่ยม
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างพฤกษ์
จ.โสตทัศนศึกษา
043-859127
นางปนัดดา บัวอาจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นายทศพร โกศัลวิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวธิติยดา วรสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
043-859127
นางขวัญตา ศรีลำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
043-859127
นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
นักการภารโรง
043-859127
นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางนนทยา ฉ่ำสบาย
นักการภารโรง
043-859127
นางสาวสายสมร บุญแสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
043-859127
นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
043-859127
นายสิทธิกร อาษาวุธ
นักการภารโรง
043-859127
นายทรงฤทธิ บุญบันดาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวประไพพร อารมณ์สวะ
ครูพี่เลี้ยง
043-859127
นายราวี พงขจร
ครูพี่เลี้ยง
043-859127

นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายสุชาติ เทียมทัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
นายสุดสาคร พลกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-859127 อีเมล์: kks@kanchana.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประยงค์ จันทยุทธ โทรศัพท์: 0872160244 อีเมล์: prayyy2011@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ