โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817999945
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิชัย วรชิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางอัจฉรา เหลือผล
ครู
085-8548813
นายถิ่นไทย ดวงรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายจำนง เศษฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวีระวัฒน์ พลอยวิเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวพร ถึงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวรา อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชยดา มูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย กองอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปาริชาติ ยุระพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธนา กมลตรี
ครู ชำนาญการ
NULL
นายประยงค์ จันทยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872160244
นายสันติ บัวบาน
ครู ชำนาญการ
นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ชำนาญการ
นายสุจิตร นิลคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาติชาย โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา พลกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจุมพล วงศ์ษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุดสาคร พลกล้า
ครู ชำนาญการ
นายอโศก หอมหวล
ครู ชำนาญการ
นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
ครู ชำนาญการ
นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ชำนาญการ
นางกตัญญ โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทิศา บรรยง
ครู
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
ครู
นายสุรบดินทร์ ใจเย็น
ครู
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครูผู้ช่วย
นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครูผู้ช่วย
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครู ชำนาญการ
นายบุญชัย ไกรวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางหฤทัย นวลบัตร
ครู ชำนาญการ
นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครู ชำนาญการ
นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครู
นางอนุรักษ์ ฟื้นอินทร์
ครู ชำนาญการ
นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี
ครู
นางสาลิกา เถาว์ชาลี
ครู ชำนาญการ
นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
ครู ชำนาญการ
นางอภินันท์ พิลายนต์
ครู ชำนาญการ
นายกิตติกร ศรีนัครินทร์
ครู ชำนาญการ
นางนิภาภรณ์ วรสาร
ครู ชำนาญการ
นางคิณธนา พุ่มศรี
ครู ชำนาญการ
นางคเณศ นนทารักษ์
ครู ชำนาญการ
นายภานุพงษ์ แสนท้าว
ครู ชำนาญการ
นายนิพิธพนธ์ เพ็งลุน
ครู ชำนาญการ
นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู
นายสายันต์ หิรัตพรม
ครู
นางจินตนา กัลยาสนธิ์
ครู ชำนาญการ
นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครู
นางสาวสุรชา เวินชุม
ครู
นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง
จ.ห้องสมุด
0899417758
นางศรีประทุม เศษฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
0811309947
นางสาวสายสมร โคกลือชา
ครูพี่เลี้ยง
นายเศวต เรืองนุช
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวญาติมา เชื้อคมตา
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาววรรณภา บุญเปรี่ยม
ครู (พนักงานงานราชการ)
0852590447
นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างพฤกษ์
จ.โสตทัศนศึกษา
0816615875
นางปนัดดา บัวอาจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0850132521
นายทศพร โกศัลวิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0846671673
นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
0896236952
นางสาวธิติยดา วรสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
084955920
นางขวัญตา ศรีลำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0834522598
นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
นักการภารโรง
นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
0801948506
นางนนทยา ฉ่ำสบาย
นักการภารโรง
0883160667
นางสาวสายสมร บุญแสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายสิทธิกร อาษาวุธ
นักการภารโรง
นายทรงฤทธิ บุญบันดาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวประไพพร อารมณ์สวะ
ครูพี่เลี้ยง
นายอภิชาติ อุ่นผาลา
ครูพี่เลี้ยง
นายราวี พงขจร
ครูพี่เลี้ยง

นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายวุฒิชัย วรชิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายถิ่นไทย ดวงรุ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
นางสาวอภิรดี เสนาลอย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-859127 อีเมล์: kks@kanchana.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประยงค์ จันทยุทธ โทรศัพท์: 0872160244 อีเมล์: prayyy2011@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ