โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายจำนง เศษฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุชาติ เทียมทัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายประยงค์ จันทยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางคเณศ นนทารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางอนุรักษ์ ฟื้นอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายวรรณกร ไกรวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางนวพร ถึงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสุวรา อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวชยดา มูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายธงชัย กองอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางหฤทัย นวลบัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางนิตยา พลกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายสุดสาคร พลกล้า
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสันติ บัวบาน
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางกตัญญ โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายอโศก หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวสุทิศา บรรยง
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายชาติชาย โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายสุรบดินทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางวรรณา ศรีหาตา
ครู
043-859127
นางคิณธนา พุ่มศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางเนตรนภางค์ อุทโท
ครูผู้ช่วย
043-859127
นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครูผู้ช่วย
043-859127
นางสาวอุไรวรรณ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายภานุพงษ์ แสนท้าว
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุจิตร นิลคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู
043-859127
นางอัจฉรา เหลือผล
ครู
043-859127
นางสาวกานต์มณี บุญมี
ครูผู้ช่วย
043-859127
นางสาลิกา เจริญชาติ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางอภินันท์ พิลายนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางนิภาภรณ์ วรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวโสทิน สุธรรม
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายสิทธิกร อาษาวุธ
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
043-859127
นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
043-859127
นางสาวสุภาพร พัสดร
อื่นๆ
043-859127
นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นายศราวุฒิ คำหาร
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางศรีประทุม เศษฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวสายสมร โคกลือชา
ครูพี่เลี้ยง
043-859127
นางกาญจนา ดวงรุ่ง
ครูธุรการ
043-859127
นางสาวญาติมา เชื้อคมตา
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางปนัดดา บัวอาจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นายทศพร โกศัลวิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางนนทยา ฉ่ำสบาย
อื่นๆ
043-859127
นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
043-859127
นายภัณกร สุระวรนันท์
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวนวรัตน์ อารมณ์สวะ
ครูธุรการ
043-859127
นางสาวเหวิน หรู เจียง
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวจิราพร คงโนนกอก
ครูพี่เลี้ยง
043-859127
นางสาวเสาวนีย์ กุลบุตร
อื่นๆ
043-859127
นายภานุพล ศรีบุญเรือง
ครูพี่เลี้ยง
043-859127
นายเจษฎากร เหลาแหลม
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางอายะ ทัตสึโนะ
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นายฮิโรยูกิ ทัตสึโนะ
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นายต๋วน ฟาน
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นายจาตุรงค์ สกุลจุมจัง
นักประชาสัมพันธ์
043-859127
นายศักดิ์ศรี กุลชนะรงค์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวอลิซาเบธ เอบูเล่
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางขวัญตา ศรีลำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
043-859127
นายราวี พงขจร
ครูพี่เลี้ยง
043-859127

นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายสุชาติ เทียมทัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายศักดิ์ถาวร วรชิน
นางสาวสุทิศา บรรยง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,286
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-859127 อีเมล์: kks@kanchana.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประยงค์ จันทยุทธ โทรศัพท์: 0872160244 อีเมล์: prayyy2011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]