โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางปนัดดา บัวอาจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นายทศพร โกศัลวิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นายภัณกร สุระวรนันท์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-859127
นายศราวุฒิ คำหาร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-859127
นางศรีประทุม เศษฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-859127
นางสาวญาติมา เชื้อคมตา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นายศักดิ์ศรี กุลชนะรงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-859127
นางสาวอลิซาเบธ เอบูเล่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-859127
นายสิทธิกร อาษาวุธ
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นายราวี พงขจร
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางสาวสุภาพร พัสดร
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางสาวสายสมร โคกลือชา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางนนทยา ฉ่ำสบาย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นายภานุพล ศรีบุญเรือง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-859127
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นายประยงค์ จันทยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นางคเณศ นนทารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นางอนุรักษ์ ฟื้นอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นายจำนง เศษฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-859127
นางนวพร ถึงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-859127
นางสุวรา อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นางสาวชยดา มูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นายธงชัย กองอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-859127
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นางหฤทัย นวลบัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางนิตยา พลกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-859127
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นายสุดสาคร พลกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-859127
นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-859127
นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางกตัญญ โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043-859127
นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นายอโศก หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นายชาติชาย โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นางคิณธนา พุ่มศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นางสาวอุไรวรรณ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-859127
นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-859127
นายสุจิตร นิลคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-859127
นางอภินันท์ พิลายนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-859127
นางนิภาภรณ์ วรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-859127
นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นางสาวสุทิศา บรรยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นายสุรบดินทร์ ใจเย็น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นายภานุพงษ์ แสนท้าว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางสาลิกา เจริญชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางสาวโสทิน สุธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-859127
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นางวรรณา ศรีหาตา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-859127
นางอัจฉรา เหลือผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-859127
นางเนตรนภางค์ อุทโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-859127
นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-859127
นางสาวกานต์มณี บุญมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-859127
นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นายจาตุรงค์ สกุลจุมจัง
นักประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางกาญจนา ดวงรุ่ง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127
นางสาวนวรัตน์ อารมณ์สวะ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-859127

นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
นางนิภาภรณ์ วรสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,299
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-859127 อีเมล์: kks@kanchana.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประยงค์ จันทยุทธ โทรศัพท์: 0872160244 อีเมล์: prayyy2011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]