โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางณัฐชฎา วิชัยโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางอัจฉรา เหลือผล
ครู
043-859127
นายจำนง เศษฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางนวพร ถึงประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสุวรา อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวชยดา มูลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายธงชัย กองอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายธนา กมลตรี
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายประยงค์ จันทยุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสันติ บัวบาน
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายศักดิ์ถาวร วรชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุจิตร นิลคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายชาติชาย โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางนิตยา พลกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายจุมพล วงศ์ษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายสุดสาคร พลกล้า
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายอโศก หอมหวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางอัญญาภร จันทยุทธ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางกตัญญ โพนตุแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวสุทิศา บรรยง
ครู
043-859127
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
ครู
043-859127
นายสุรบดินทร์ ใจเย็น
ครู
043-859127
นางเนตรนภางค์ อุทโท
ครูผู้ช่วย
043-859127
นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
ครูผู้ช่วย
043-859127
นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย
ครูผู้ช่วย
043-859127
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายบุญชัย ไกรวรรณ
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางหฤทัย นวลบัตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางสาวนภาพร อัยวรรณ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางโสภิดา ศรีลำพัง
ครู
043-859127
นางอนุรักษ์ ฟื้นอินทร์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี
ครู
043-859127
นางสาลิกา เถาว์ชาลี
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางอภินันท์ พิลายนต์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายกิตติกร ศรีนัครินทร์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางนิภาภรณ์ วรสาร
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางคิณธนา พุ่มศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นางคเณศ นนทารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
043-859127
นายภานุพงษ์ แสนท้าว
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายนิพิธพนธ์ เพ็งลุน
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายนิวัตร์ เครือศรี
ครู
043-859127
นายสายันต์ หิรัตพรม
ครู
043-859127
นางจินตนา กัลยาสนธิ์
ครู ชำนาญการ
043-859127
นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า
ครู ชำนาญการ
043-859127
นางสาวสุรชา เวินชุม
ครู
043-859127
นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง
จ.ห้องสมุด
043-859127
นางศรีประทุม เศษฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวสายสมร โคกลือชา
อื่นๆ
043-859127
นายเศวต เรืองนุช
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวญาติมา เชื้อคมตา
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาววรรณภา บุญเปรี่ยม
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างพฤกษ์
จ.โสตทัศนศึกษา
043-859127
นางปนัดดา บัวอาจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นายทศพร โกศัลวิตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวพันทิวา แพ่งดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางสาวธิติยดา วรสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
043-859127
นางขวัญตา ศรีลำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
043-859127
นายวิไลศักดิ์ มัธยมนันท์
นักการภารโรง
043-859127
นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
043-859127
นางนนทยา ฉ่ำสบาย
นักการภารโรง
043-859127
นางสาวสายสมร บุญแสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
043-859127
นางสาวปิ่นรัก วัดเข้าหลาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
043-859127
นายสิทธิกร อาษาวุธ
นักการภารโรง
043-859127
นายทรงฤทธิ บุญบันดาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
043-859127
นางสาวประไพพร อารมณ์สวะ
ครูพี่เลี้ยง
043-859127
นายอภิชาติ อุ่นผาลา
ครูพี่เลี้ยง
043-859127
นายราวี พงขจร
ครูพี่เลี้ยง
043-859127

นางบุญหนา บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นายประสาท บรรยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายเกรียงไกร รัตนศรีหา
นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

26
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โทรศัพท์: 043-859127 อีเมล์: kks@kanchana.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายประยงค์ จันทยุทธ โทรศัพท์: 0872160244 อีเมล์: prayyy2011@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ