โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043125128
นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043125128
นางสาวสุมาลี ตรีพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043125128
นางอัมพร ประทุมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043125128
นางทิพวรรณ จันดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043125128
นางพรทิพย์ รัตนสุริยกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043125128
นางสาวนงค์นุช นาพรมเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043125128
นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043125128
นายขันทอง มาลาหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043125128
นายชาญชัย ภูพานเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043125128
นางสาวสุวนันท์ กั้วนามน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043125128
นายณัฏฐธำรงค์กุล เพ็งพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043125128
นายนาวา พิมโยธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
043125128
นายจันดา พลตื้อ
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043125128
นายศุภชัย สุทธิประภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043125128
นางสาวณัฐฐิพนันท์ ดุลนีย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043125128
นายสุพจน์ บุญเลี้ยง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
043125128
นางสาวเพชรตะวัน พลตื้อ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043125128

นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์
นางสาวนงค์นุช นาพรมเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,221
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์ โทรศัพท์: 0819261857 อีเมล์: comp1teacher@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]