โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวานิช บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นายฉัตรชัย เกษมสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางสาววิไลวรรณ บุญเทียม
ครู (พนักงานงานราชการ)
042-720083
นางนวรัตน์ บุญสิงห์
ครูผู้ช่วย
042-720083
นางนฤทัย พรหมจันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางพัชราภรณ์ สายทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางจิราพัชร โฮมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางวิยะดา ป้อมไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นายประเสริฐ ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางกรรยา เกรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นายศุภชัย หาญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางสำราญ วันนาพ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นายธงชัย โยธานัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางกรวรรณ ประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางศิริรักษ์ นิธิสรรพสิทธิ
ครู ชำนาญการ
042-720083
นายสุวิทย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางหทัยชนก ปัญญา
ครู ชำนาญการ
042-720083
นางจิตรดา ศรีสุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางสร้อยสุดา อินหนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720083
นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
042-720083
นางมุกดา ครุฑตำคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
042-720083
นางสาวปนัสยา ยางธิสาร
ครู (อัตราจ้าง)
042-720083
นายเดโช แป้งนวล
ครู (อัตราจ้าง)
042-720083
นายวิเศษ วงศ์สีดา
นักการภารโรง
042-720083
นางสาวณัฏฐณิชา มะวงค์งอย
ครู (อัตราจ้าง)
042-720083

นายวานิช บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
นายฉัตรชัย เกษมสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง

นายศุภชัย หาญชัย
นางสร้อยสุดา อินหนอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720083 อีเมล์: wbs_bo@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย โยธานัก โทรศัพท์: 0819545706 อีเมล์: thothong06@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]