โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0833378325
นางสุรางคนา ลาแสดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833582242
นางสุปราณี ป้องวงศ์
ครู ชำนาญการ
0828491902
นางนฤมล ปรือทะเล
ครู ชำนาญการ
0811837832
นางนารถฤดี หาญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849532221
นางวราภรณ์ ดวงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810501417
นางสุนทยา คำมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864583014
นางพนิดา กองจันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813800208
นายอติพล เจริญไชย
ครู ชำนาญการ
0878658501
นายนิพนธ์ ไชยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892744786
นายวีระพงษ์ พรหมสาขาฯ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898464429
นางอัมรา พรหมสาขาฯ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818717504
นางทัศนีย์ วงษ์สินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810552288
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892734105
นางวิลาวัลย์ พรหมสาขาฯ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898632377

นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

นายวีระพงษ์ พรหมสาขาฯ
นางวิลาวัลย์ พรหมสาขาฯ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-769025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0898464429 อีเมล์: weerapong.2501@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ