โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0833378325
042-769025
นางสุรางคนา ลาแสดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833582242
042-769025
นางสุปราณี ป้องวงศ์
ครู ชำนาญการ
0828491902
042-769025
นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898464429
042-769025
นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898632377
042-769025
นางอัมรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818717504
042-769025
นางสาวอริศรา มายุน
ครู
0801971971
042-769025
นางนฤมล ปรือทะเล
ครู ชำนาญการ
0811837832
042-769025
นางนารถฤดี หาญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849532221
042-769025
นางวราภรณ์ ดวงใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810501417
042-769025
นางสุนทยา คำมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864583014
042-769025
นางพนิดา กองจันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813800208
042-769025
นายอติพล เจริญไชย
ครู ชำนาญการ
0878658501
042-769025
นายนิพนธ์ ไชยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

042-769025
นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892744786
042-769025
นางทัศนีย์ วงษ์สินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810552288
042-769025
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892734105
042-769025

นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

นางพนิดา กองจันทร์ดี
นางสาวอริศรา มายุน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-769025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0898464429 อีเมล์: weerapong.2501@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ