โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสุรางคนา ลาแสดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางธนิดา จันดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสุปราณี ป้องวงศ์
ครู ชำนาญการ
042-769025
นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางอัมรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสาวอริศรา มายุน
ครู
042-769025
นางนฤมล ปรือทะเล
ครู ชำนาญการ
042-769025
นางนารถฤดี หาญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสุนทยา คำมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางพนิดา กองจันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นายอติพล เจริญไชย
ครู ชำนาญการ
042-769025
นายนิพนธ์ ไชยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางทัศนีย์ วงษ์สินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025

นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

นายนิพนธ์ ไชยบุตร
นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง โทรศัพท์: 042-769025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0898464429 อีเมล์: weerapong.2501@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ