โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรวุฒิ ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0844286328
042-706326
นางสาวธันยพร แก้วดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847925496
042-706326
นางนิตยา กลยนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862209475
042-706326
นางรัชนิดา สุราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898635495
042-706326
นางศิริพร คำระหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813118776
042-706326
นางนัตยา คำทะเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819748239
042-706326
นางเพ็ญแข กลยนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862220968
042-706326
นายประยูรชัย กันบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895737493
042-706326
นางรัชนี กันบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878655816
042-706326
นายสมหมาย ทิพวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833808006
042-706326
นางสำรวย สอนสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895766538
042-706326
นางพัฒนา สัพโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878538529
042-706326
นางสุมาลี ธิวะโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817747168
042-706326
นางประภาพรรณ ชาแสน
ครู ชำนาญการ
0857546136
042-706326
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0885499370
042-706326
นางสาวเฟื่องฤทัย บุตรแสง
ครู (อัตราจ้าง)
0913561186
042-706326
นางดาริกา อ่อนทา
ครู (อัตราจ้าง)
0899407993
042-706326
นางสาวนฤมล แจนโกนดี
ครูธุรการ
0833267455
042-706326
นายบรรเทิง ศรีลาราช
นักการภารโรง
0862280515
042-706326

นายวรวุฒิ ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทรายคำ

นางศิริพร คำระหงษ์
นางสุมาลี ธิวะโต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

35
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-706326 อีเมล์: saikhomschool7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนิดา สุราษฎร์ โทรศัพท์: 0898635495 อีเมล์: ratchanida333@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ