โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรวุฒิ ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางสาวธันยพร แก้วดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางนิตยา กลยนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางรัชนิดา สุราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางศิริพร คำระหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางนัตยา คำทะเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางเพ็ญแข กลยนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นายประยูรชัย กันบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางรัชนี กันบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นายสมหมาย ทิพวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางสำรวย สอนสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางพัฒนา สัพโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางสุมาลี ธิวะโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางประภาพรรณ ชาแสน
ครู ชำนาญการ
042-706326
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-706326
นางสาวเฟื่องฤทัย บุตรแสง
ครู (อัตราจ้าง)
042-706326
นางดาริกา อ่อนทา
ครู (อัตราจ้าง)
042-706326
นางสาวนฤมล แจนโกนดี
ครูธุรการ
042-706326
นายบรรเทิง ศรีลาราช
นักการภารโรง
042-706326

นายวรวุฒิ ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทรายคำ

นายสมหมาย ทิพวงศ์ษา
นางสุมาลี ธิวะโต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ โทรศัพท์: 042-706326 อีเมล์: saikhomschool7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชนิดา สุราษฎร์ โทรศัพท์: 0898635495 อีเมล์: ratchanida333@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ