โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-772990
นายสุพรรณ เอ้มะราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-772990
นายนิมิต สัตถาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-772990
ว่าที่ ร.ต.เด่น โกพลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-772990
นางกุหลาบ เปลรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางสุมาลี กางบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางสาวณัฎฐชนุตตร โคตรคำหาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นายไพโรจน์ บุราณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางรวิวรรณ ล่ำสัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-772990
นางบุญเพ็ง แสนอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-772990
นางศิริลักษณ์ สอระสัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางอรวรรณ ยศตะโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นางลำพูน จันทร์มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางประกายแก้ว ปัญญารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางจุฬาลักษณ์ คอยล์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางดวงใจ พรมอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางวรวรรณ ใจไหว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางวีณา มิตรยอดวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-772990
นางบุหงา วารินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-772990
นางสาวพัชนีวรรณ ศรีเวียงธวัช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-772990
นางมณฑา ยุทธคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-772990
นางวรรณา สว่างแวว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นางโชติกา คำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-772990
นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางดวงใจ แพงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางปริศนา ชาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นายสมัย ดอกไม้ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นางศรชา พัฒนโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางสาวมนัสนันท์ เป้งคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นายนิกร มาระมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-772990
นางวชิราภรณ์ มาระมิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-772990
นางสาวนงค์รักษ์ ยุงไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นางวรรณชนก โสมปัดทุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นายวิญญู ไชยทะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-772990
นายอนิวัต สุขพอดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นายทินกร ทันแล้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางสุภรณ์ ทิพย์เนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-772990
นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นายสุรเชษฐ์ ทองเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-772990
นางสาวพรนิภา อินธิจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางระจิตตรา ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-772990
นางสาวศรีสุดา นาถประนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-772990
นางศิริพร ยอดตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-772990
นางสาวเกษมศรี ศรีชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวเจนจิรา ขันธวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-772990
นายนุกูล กระโจม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-772990
นางรัตถยา แสงศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-772990
นางรุ่งฤดี สุนารักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางรุ่งทิพย์ ลาผม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นายอภิศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางอภิญญา นาโควงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นางสาวขวัญชนก โพธิ์ธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวพรเพ็ญ เฟื่องฟู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-772990
นางสาวกรกนก เสนเสนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-772990
นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-772990
นางสาวกนกวรรณ บุราณสาร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวทัศนีย์ ประเสริฐสัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-772990
นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางสาวดาราวรรณ พลไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นายวรุตม์ โคตรคำหาญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-772990
นางสาวกมลพร ปัญญาหลวง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวจิราพรรณ ดวงชาทม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-772990
นางสาวกนิษฐา วารีย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-772990
นางสาวศิริรัตน์ นามดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-772990

นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
นายสุพรรณ เอ้มะราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
นายนิมิต สัตถาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)

นายทินกร ทันแล้ว
นางสาวพัชนีวรรณ ศรีเวียงธวัช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,934
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-772990 อีเมล์: school_126@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสด็จ แก้วแสนเมือง โทรศัพท์: 0918692369 อีเมล์: prathommp126@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]