โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเวศ กุตระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818728198
นายธนะศักดิ์ ธนะคำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872137639
นางมลิวัลย์ ทัศคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดารัตน์ พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857580608
นายไขแสง พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายดลใจ ขันทีท้าว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไร ขันทีท้าว
ครู ชำนาญการ
0854621254
นายจำเริญ พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนริศรา ทัศคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ ภูโทถ้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872280613
นางวรรณทอง จิตจำนงค์
ครู ชำนาญการ
0833541515
นางปรียมิตร นครังสุ
ครู ชำนาญการ
นายสุภาชัย นางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828415504
นายพนมพร พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807534254
นางขนิษฐา ศรีค้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872330579
นายอนุวัตร พลราชม
นักการภารโรง
0833595963
นางสาวปัฐมาภรณ์ ธนะคำดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0871120165
นางสถาพร พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892809576
นางสาวนุชิดา หาญมนตรี
ครูผู้ช่วย
0892762207

นายเวศ กุตระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

นางอุไร ขันทีท้าว
นางขนิษฐา ศรีค้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: laophonkoh @yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สถาพร พลราชม โทรศัพท์: 0892809576 อีเมล์: pontui2@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ