โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเวศ กุตระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
-
นายธนะศักดิ์ ธนะคำดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางมลิวัลย์ ทัศคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสุดารัตน์ พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายไขแสง พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายดลใจ ขันทีท้าว
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางอุไร ขันทีท้าว
ครู ชำนาญการ
-
นายจำเริญ พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวนริศรา ทัศคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางอนงค์ ภูโทถ้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางวรรณทอง จิตจำนงค์
ครู ชำนาญการ
-
นางปรียมิตร นครังสุ
ครู ชำนาญการ
-
นายสุภาชัย นางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายพนมพร พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางขนิษฐา ศรีค้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นายอนุวัตร พลราชม
นักการภารโรง
-
นางสาวปัฐมาภรณ์ ธนะคำดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
-
นางสถาพร พลราชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวนุชิดา หาญมนตรี
ครูผู้ช่วย
-

นายเวศ กุตระแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา

นายสุภาชัย นางาม
นางวรรณทอง จิตจำนงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: laophonkoh @yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สถาพร พลราชม โทรศัพท์: 0892809576 อีเมล์: pontui2@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ