โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819546515
042779117
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0856596665
042779117
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0870483354
042779117
นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899439327
042779117
นายนาวา มาตราช
ครู ชำนาญการ

042779117
นางเพ็ญสิริ พิชัย
ครู
0847947470
042779117
นายไพบูรณ์ เกตวงษา
ครู ชำนาญการ
0807349776
042779117
นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ครู ชำนาญการ
0895735374
042779117
นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ครู ชำนาญการ
0810593968
042779117
นายอดิศักดิ์ บิดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854583714
042779117
นางสาวแก้วส่อง กลยนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819541012,042746197
042779117
นายสาลี่ กางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895753189
042779117
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856594448
042779117
นางวิมลพรรณ มงกุฎทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877739794
042779117
นางสาวพราวพร นิลเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ

042779117
นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0908390048
042779117
นางสาวจันทิรา กิจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862202820
042779117
นางพรศิริ หล้ามงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818729321
042779117
นางระเบียบ ป้อมไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0820476220
042779117
นายปัญญา มานะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779137
042779117
นางพรทิพย์ พานิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899931649
042779117
นางพนาวัลย์ งอสอน
ครู ชำนาญการ
0823130432
042779117
นายพูนพล จองกัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779290
042779117
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779053
042779117
นางทิพวรรณ์ สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872184879
042779117
นางวารุณี อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081614198
042779117
นางประภาพร สาขามุละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819642235
042779117
นางวิไล สนิทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042746192
042779117
นายทศพล พยัคฆพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856092277
042779117
นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844285756
042779117
นางจงจิตร แก้วพเนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042745043
042779117
นายสุรพล แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819753634
042779117
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042746116
042779117
นายอัมพร จันทวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872347604
042779117
นายเฉลิมพล สุทธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087858607
042779117
นางเรณู นรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852253673
042779117
นางพรรณิภา จันทวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819659284
042779117
นางสุกัญญา อินนัดดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866407150
042779117
นางสาวกลิ่นหอม กลยนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810601154
042779117
นางสมศรี ค่ายหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877294099
042779117
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042745227
042779117
นายศรีทอง ลีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895721704
042779117
นางรัตนา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779224 , 0842048177
042779117
นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899435413
042779117
นางบุญวรางค์ เหลาพรหม
ครู ชำนาญการ
0847060956
042779117
นายสิทธิพร ประทุม
ครู ชำนาญการ
0817998612
042779117
นายสนธยา ธงอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844286068
042779117
นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
ครู ชำนาญการ
0801921568
042779117
นางนุจิรา ประทุม
ครู
0819546186
042779117
นายอัคเดช ศรีพรหม
ครู ชำนาญการ
0872205848
042779117
นายสมศักดิ์ ทองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

042779117
นางสมพิศ กางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895753189
042779117
นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ครู ชำนาญการ
0813202991
042779117
นายอุกฤษ มะโนชัย
ครู ชำนาญการ
0896206627
042779117
นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน
ครู ชำนาญการ

042779117
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์
ครู

042779117
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ครู ชำนาญการ
0819549247
042779117
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครู ชำนาญการ
0487874469
042779117
นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819994377
042779117
นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895697843
042779117
นางสาวกนิษฐา กลยนี
ครู
042759272
042779117
นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครูผู้ช่วย
0831476391
042779117
นางธนารี ภาวะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0834533877
042779117
นางสาวสุภาวดี แก้วก่า
ครู (พนักงานงานราชการ)
0801775004
042779117
นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872385593
042779117
นางสาวณิชารัตน์ ไชยปัญหา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0844282409
042779117
นางสาวมณีนุช จันทะคุณ
ครู (อัตราจ้าง)
0849606914
042779117
นางสาวศิรินันท์ สัตถาผล
ครู (พนักงานงานราชการ)
0879448924
042779117
นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
ครู (อัตราจ้าง)

042779117
นายอาทิตย์ แสนรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
0828581184
042779117

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์

นายนาวา มาตราช
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

87
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042779117 อีเมล์: pannawut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัคเดช ศรีพรหม โทรศัพท์: 0872205848 อีเมล์: agustino23th@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ