โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042779117
นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายนาวา มาตราช
ครู ชำนาญการ
042779117
นางเพ็ญสิริ พิชัย
ครู
042779117
นายไพบูรณ์ เกตวงษา
ครู ชำนาญการ
042779117
นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ครู ชำนาญการ
042779117
นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ครู ชำนาญการ
042779117
นายอดิศักดิ์ บิดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวแก้วส่อง กลยนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายสาลี่ กางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวพราวพร นิลเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวจันทิรา กิจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางพรศิริ หล้ามงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางระเบียบ ป้อมไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางพรทิพย์ พานิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางพนาวัลย์ งอสอน
ครู ชำนาญการ
042779117
นายพูนพล จองกัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางทิพวรรณ์ สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางวารุณี อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางประภาพร สาขามุละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางวิไล สนิทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายทศพล พยัคฆพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางจงจิตร แก้วพเนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายสุรพล แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายเฉลิมพล สุทธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางเรณู นรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางพรรณิภา จันทวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสุกัญญา อินนัดดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวกลิ่นหอม กลยนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสมศรี ค่ายหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายศรีทอง ลีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางรัตนา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางบุญวรางค์ เหลาพรหม
ครู ชำนาญการ
042779117
นายสิทธิพร ประทุม
ครู ชำนาญการ
042779117
นายสนธยา ธงอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางนุจิรา ประทุม
ครู
042779117
นายอัคเดช ศรีพรหม
ครู ชำนาญการ
042779117
นายสมศักดิ์ ทองแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสมพิศ กางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายอิทธิฤทธิ์ สมงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ครู ชำนาญการ
042779117
นายอุกฤษ มะโนชัย
ครู ชำนาญการ
042779117
นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน
ครู ชำนาญการ
042779117
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์
ครู
042779117
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ครู ชำนาญการ
042779117
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครู ชำนาญการ
042779117
นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวกนิษฐา กลยนี
ครู
042779117
นายเกียรติกมล นาจาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครู
042779117
นางธนารี ภาวะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779117
นายสิทธิชัย อุสาพรม
ครูผู้ช่วย
042779117
นางสาวจิราภรณ์ พรมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
042779117
นางสาวสุวัลณา ศิริเวช
ครูผู้ช่วย
042779117
นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน
ครู (พนักงานงานราชการ)
042779117
นางสาวณิชารัตน์ ไชยปัญหา
ครู (พนักงานงานราชการ)
042779117
นางสาวมณีนุช จันทะคุณ
ครู (อัตราจ้าง)
042779117
นางสาวฐิตารีย์ หัสนิสัย
ครู (อัตราจ้าง)
042779117
นางสาวเอื้อมพร เชื้อเพชร
ครู (อัตราจ้าง)
042779117
นายอดุลย์ศักดิ์ แคล่วคล่อง
ครู (อัตราจ้าง)
042779117
นางสาวรัตติยา ศรีไทย
ครู (อัตราจ้าง)
042779117
นายอาทิตย์ แสนรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
042779117

นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายวรพงษ์ บุญรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์

นายเกียรติกมล นาจาน
นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ โทรศัพท์: 042779117 อีเมล์: pannawut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัคเดช ศรีพรหม โทรศัพท์: 0872205848 อีเมล์: agustino23th@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ