โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมงคล แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819545934
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818714700
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819546515
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0870483354
นายนาวา มาตราช
ครู ชำนาญการ
นางเพ็ญสิริ พิชัย
ครู
0847947470
นายไพบูรณ์ เกตวงษา
ครู ชำนาญการ
0807349776
นายนรพงษ์ปณต นรสาร
ครู ชำนาญการ
0895735374
นายอดิศักดิ์ บิดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0854583714
นางสาวแก้วส่อง กลยนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819541012,042746197
นายสาลี่ กางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895753189
นายคมสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856594448
นางวิมลพรรณ มงกุฎทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877739794
นางสาวพราวพร นิลเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไพโรจน์ สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการ
0921341713
นางลำดวน วงศ์บาสก์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779000
นายบุญถิ่น สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0908390048
นางสาวจันทิรา กิจเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862202820
นางพรศิริ หล้ามงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818729321
นางระเบียบ ป้อมไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0820476220
นายปัญญา มานะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779137
นางพรทิพย์ พานิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899931649
นางพนาวัลย์ งอสอน
ครู ชำนาญการ
0823130432
นายพูนพล จองกัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779290
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779053
นางทิพวรรณ์ สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872184879
นางวารุณี อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
081614198
นายปราโมทย์ นนตะเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819645931
นางประภาพร สาขามุละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819642235
นางวิไล สนิทนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042746192
นายทศพล พยัคฆพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856092277
นางพัทธรา โนนคู่เขตโขง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844285756
นางจงจิตร แก้วพเนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042745043
นายสุรพล แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819753634
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042746116
นายอัมพร จันทวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0872347604
นายเฉลิมพล สุทธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
087858607
นางเรณู นรสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852253673
นางพรรณิภา จันทวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819659284
นางสุกัญญา อินนัดดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866407150
นายชรินทร์ สาตะรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810552297
นางสาวกลิ่นหอม กลยนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810601154
นางสมศรี ค่ายหนองสวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877294099
นางเจริญรัตน์ เพ็ญศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042745227
นายศรีทอง ลีทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895721704
นางรัตนา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042779224 , 0842048177
นางสมจินตนา สุทธิสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899435413
นางบุญวรางค์ เหลาพรหม
ครู ชำนาญการ
0847060956
นายสิทธิพร ประทุม
ครู ชำนาญการ
0817998612
นายสนธยา ธงอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844286068
นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
ครู ชำนาญการ
0801921568
นายอัคเดช ศรีพรหม
ครู ชำนาญการ
0872205848
นางสมพิศ กางทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895753189
นางสาวอรินทร์ดา ธนะภูมิชัย
ครู ชำนาญการ
0813202991
นายอุกฤษ มะโนชัย
ครู ชำนาญการ
0896206627
นางสาวปิยะธิดา เหมะธุลิน
ครู ชำนาญการ
นางสาวกรศิริ พิลารักษ์
ครู ชำนาญการ
0487874469
นางสาวภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819994377
นางสาวศิริวรรณ ซาระวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895697843
นางธนารี ภาวะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0834533877
นางสาวศิริลักษณ์ ทิพม่อม
ครู ชำนาญการ
0810593968
นางนุจิรา ประทุม
ครู
0819546186
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยเชษฐ์
ครู
นายธนศักดิ์ จันทร์พรม
ครู ชำนาญการ
0819549247
นางสาวกนิษฐา กลยนี
ครู
042759272
นางสาวพฤกษา ปากหวาน
ครูผู้ช่วย
0831476391
นางสาวสภาวดี แก้วก่า
ครู (พนักงานงานราชการ)
0801775004
นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872385593
นางสาวณิชารัตน์ ไชยปัญหา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0844282409
นางสาวศิรินันท์ สัตถาผล
ครู (พนักงานงานราชการ)
0879448924
นางสาวมณีนุช จันทะคุณ
ครู (อัตราจ้าง)
0849606914
นายอาทิตย์ แสนรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
0828581184

นายมงคล แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายเรือง เซ็นนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์
นายณรงค์ คำสุุขุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรรณาวุฒาจารย์

นางประภาพร สาขามุละ
นางสาวกลิ่นหอม กลยนี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042779117 อีเมล์: pannawut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัคเดช ศรีพรหม โทรศัพท์: 0872205848 อีเมล์: agustino23th@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ