โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042704615
นายนันทพงศ์ หาญจำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042704615
นางรัชดา แสนพวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042704615
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042704615
นายจำลอง พาเทียม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042704615
นายนิเทศ ประทุมพงษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042704615
นายสิน ทอนราช
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042704615
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042704615
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
042704615
นางอารีรัตน์ จันทรงกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042704615
นางสาวมัสญา การะจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042704615
นายสมาน รัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042704615
นางวิรัตน์ ภูนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042704615
นางสาวศิริสกุล มาตตายา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042704615
นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042704615
นายศรีศาสตร์ ศรีแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042704615
นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042704615
นายทรงเดช ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042704615
นางมรรยาท ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042704615
นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042704615
นางรจนา กรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042704615
นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042704615
นางสาวนุช มีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042704615
นายไพรวัลย์ แวววงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042704615
นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042704615
นายวีระพล ทองจรัส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042704615
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042704615
นายจตุชัย ชนะมาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042704615
นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042704615
นางกนกชญา คุณสมบัติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042704615
นายณชพัฒน์ ดุลยลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042704615
นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042704615
นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042704615
นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042704615
นายนรินทร์ หลักทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042704615
นางสาวจอมทอง อบอุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042704615
นายพงษ์นริน อนุคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042704615
นางสาวจารุณี หงษาชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042704615
นายสุชาติ สาระกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นางสาวรุจิรา พรมบุญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042704615
นางสาวเสาวรส แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042704615
นางพรสว่าง รัตนสมบัติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042704615
นางสาวอัญชลี หมู่มาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นายชนะกร นาตรีชน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042704615
นายเอกลักษณ์ สมสิงห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042704615
นายเบญจพล หอมละออ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615
นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042704615

ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา

นางกนกชญา คุณสมบัติ
นายศรีศาสตร์ ศรีแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,105
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042704615 อีเมล์: nlschool28@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธิดารัตน์ วิเชียรลม โทรศัพท์: 0622461455 อีเมล์: thidarat2008@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]