โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08138070607
042704615
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813807067
042704615
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0885620240
042704615
นางสาวมัสญา การะจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817393746
042704615
นายสมาน รัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
80898418229
042704615
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883285652
042704615
นางวิรัตน์ ภูนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847432021
042704615
นางสาวศิริสกุล มาตตายา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899442847
042704615
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899414901
042704615
นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0853323162
042704615
นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879463150
042704615
นายศรีศาสตร์ ศรีแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810599230
042704615
นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810482411
042704615
นายทรงเดช ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810586399
042704615
นางมรรยาท ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895732210
042704615
นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828391168
042704615
นางรจนา กรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898420947
042704615
นายบุญทอม พรหมบุญ
ครู ชำนาญการ
0913642007
042704615
นายมนู ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810597029
042704615
นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครู ชำนาญการ
0807538352
042704615
นางวัลยา บรรจุทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879517556
042704615
นางสาวนุช มีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868510625
042704615
นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต
ครู ชำนาญการ
0817682142
042704615
นายวีระพล ทองจรัส
ครู
0857556307
042704615
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868554231
042704615
นางอรษา แสงอ่อน
ครู
0892312413
042704615
นายชานนท์ นาคีย์
ครู
0849346659
042704615
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครู
0890670693
042704615
นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์
ครู
0862367338
042704615
นายไพรวัลย์ แวววงศ์
ครู
085009710
042704615
นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ
ครูผู้ช่วย
0828616165
042704615
นางดารัตน์ อภัยโส
ครูผู้ช่วย
0880286453
042704615
นางสาวเสาวณีย์ บุทธิจักร์
ครูผู้ช่วย
0847600146
042704615
นางสาวอาณัตญา จำปาวงศ์
ครูผู้ช่วย
0847865728
042704615
นางสาวนิธิมา เจริญชัย
ครูผู้ช่วย
0885459404
042704615
นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครูผู้ช่วย
0913712048
042704615
นายนันทพงศ์ หาญจำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0910522390
042704615
นางรัชดา แสนพวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0895748323
042704615
นางพรสว่าง รัตนสมบัติ
ครู (อัตราจ้าง)
0810610186
042704615
นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ
ครู (อัตราจ้าง)
0856426728
042704615
นายดิเรก ฝุ่นเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
0878534810
042704615
นายอภิศักด์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
0856084342
042704615
นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูธุรการ
0801969688
042704615
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
0833541713
042704615
นายจำลอง พาเทียม
นักการภารโรง

042704615
นายนิเทศ ประทุมพงษ์
นักการภารโรง
0801893396
042704615
นายสิน ทอนราช
นักการภารโรง
0887417520
042704615

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา

นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
นางสาวนุช มีประสงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042704615 อีเมล์: nlschool28@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช อรรคฮาต โทรศัพท์: 0817682142 อีเมล์: Piyanuta_ak@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ