โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08138070607
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813807067
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0885620240
นางสาวมัสญา การะจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817393746
นายสมาน รัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
80898418229
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0883285652
นางวิรัตน์ ภูนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847432021
นางสาวศิริสกุล มาตตายา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899442847
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899414901
นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0853323162
นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879463150
นายศรีศาสตร์ ศรีแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810599230
นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810482411
นายทรงเดช ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810586399
นางมรรยาท ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895732210
นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828391168
นางรจนา กรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898420947
นายบุญทอม พรหมบุญ
ครู ชำนาญการ
0913642007
นายมนู ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810597029
นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครู
0807538352
นางวัลยา บรรจุทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879517556
นางสาวนุช มีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868510625
นายวิโรจน์ แสนดวง
ครู
0854539342
นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต
ครู ชำนาญการ
0817682142
นายวีระพล ทองจรัส
ครู
0857556307
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ครู ชำนาญการ
0868554231
นายอัธยา วงศ์ตาขี่
ครู
นางอรษา แสงอ่อน
ครู
0892312413
นายชานนท์ นาคีย์
ครู
0849346659
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครู
0890670693
นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์
ครู
0862367338
นายไพรวัลย์ แวววงศ์
ครู
085009710
นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ
ครูผู้ช่วย
0828616165
นางดารัตน์ อภัยโส
ครูผู้ช่วย
0880286453
นางสาวเสาวณีย์ บุทธิจักร์
ครูผู้ช่วย
0847600146
นางสาวอาณัตญา จำปาวงศ์
ครูผู้ช่วย
0847865728
นางสาวนิธิมา เจริญชัย
ครูผู้ช่วย
0885459404
นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครูผู้ช่วย
0913712048
นายนันทพงศ์ หาญจำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0910522390
นางรัชดา แสนพวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0895748323
นางพรสว่าง รัตนสมบัติ
ครู (อัตราจ้าง)
0810610186
นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ
ครู (อัตราจ้าง)
0856426728
นายดิเรก ฝุ่นเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
0878534810
นายอภิศักด์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
0856084342
นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูธุรการ
0801969688
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
0833541713
นายจำลอง พาเทียม
นักการภารโรง
นายนิเทศ ประทุมพงษ์
นักการภารโรง
0801893396
นายสิน ทอนราช
นักการภารโรง
0887417520

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา

นายวีระพล ทองจรัส
นายไพรวัลย์ แวววงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042722226 อีเมล์: nsschool28@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช อรรคฮาต โทรศัพท์: 0817682142 อีเมล์: Piyanuta_ak@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ