โรงเรียนหนองหลวงศึกษา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042704615
นางสาวมัสญา การะจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายสมาน รัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางมีนทราย ไชยอาจิณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางวิรัตน์ ภูนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสาวศิริสกุล มาตตายา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายศรีศาสตร์ ศรีแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายทรงเดช ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางมรรยาท ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางรจนา กรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายบุญทอม พรหมบุญ
ครู ชำนาญการ
042704615
นายมนู ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครู ชำนาญการ
042704615
นางวัลยา บรรจุทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสาวนุช มีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต
ครู ชำนาญการ
042704615
นายวีระพล ทองจรัส
ครู
042704615
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางอรษา แสงอ่อน
ครู
042704615
นายชานนท์ นาคีย์
ครู
042704615
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครู
042704615
นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์
ครู
042704615
นายไพรวัลย์ แวววงศ์
ครู
042704615
นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ
ครูผู้ช่วย
042704615
นางดารัตน์ อภัยโส
ครูผู้ช่วย
042704615
นางสาวเสาวณีย์ บุทธิจักร์
ครูผู้ช่วย
042704615
นางสาวอาณัตญา จำปาวงศ์
ครูผู้ช่วย
042704615
นางสาวนิธิมา เจริญชัย
ครูผู้ช่วย
042704615
นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครูผู้ช่วย
042704615
นายนันทพงศ์ หาญจำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
042704615
นางรัชดา แสนพวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
042704615
นางพรสว่าง รัตนสมบัติ
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นายดิเรก ฝุ่นเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นายอภิศักด์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูธุรการ
042704615
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นายจำลอง พาเทียม
นักการภารโรง
042704615
นายนิเทศ ประทุมพงษ์
นักการภารโรง
042704615
นายสิน ทอนราช
นักการภารโรง
042704615

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา

นางวิรัตน์ ภูนา
นางรจนา กรแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

91
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงศึกษา โทรศัพท์: 042704615 อีเมล์: nlschool28@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช อรรคฮาต โทรศัพท์: 0817682142 อีเมล์: Piyanuta_ak@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ