โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
042704615
นายสุชาติ สาระกุล
ครูผู้ช่วย
042704615
นายวีระพล ทองจรัส
ครู
042704615
นางกนกชญา คุณสมบัติ
ครู
042704615
นางสาวมัสญา การะจักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายสมาน รัตนวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางวิรัตน์ ภูนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสาวศิริสกุล มาตตายา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางอรรจมาภรณ์ ศรีหาญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางสุภาภรณ์ ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายศรีศาสตร์ ศรีแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายนฤทธิ์ ทิพย์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายทรงเดช ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางมรรยาท ชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายสุรศักดิ์ บัวโฮง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางรจนา กรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายมนู ภูกองชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน
ครู ชำนาญการ
042704615
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นางอรษา แสงอ่อน
ครู
042704615
นายชานนท์ นาคีย์
ครู ชำนาญการ
042704615
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
ครู
042704615
นายจตุชัย ชนะมาร
ครู
042704615
นางสาวศกลวรรณ พรหมจรรย์
ครู
042704615
นางสาวนุช มีประสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายไพรวัลย์ แวววงศ์
ครู ชำนาญการ
042704615
นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042704615
นายณชพัฒน์ ดุลยลา
ครู
042704615
นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง
ครู
042704615
นางกุสุมาลย์ สุวรรณกิจ
ครู
042704615
นางสาวอาณัตญา จำปาวงศ์
ครู
042704615
นางสาวมินตรา ใจศิริ
ครู
042704615
นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง
ครู
042704615
นายนรินทร์ หลักทอง
ครูผู้ช่วย
042704615
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยจันทร์
ครู
042704615
นางสาวจอมทอง อบอุ่น
ครู
042704615
นางสาวปราณี พรหมดีราช
ครู (พนักงานงานราชการ)
042704615
นายนันทพงศ์ หาญจำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
042704615
นางรัชดา แสนพวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
042704615
นางพรสว่าง รัตนสมบัติ
ครูผู้ช่วย
042704615
นายดิเรก ฝุ่นเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นายรังสรรค์ วงศ์ษา
ครูธุรการ
042704615
นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี
ครู (อัตราจ้าง)
042704615
นายจำลอง พาเทียม
นักการภารโรง
042704615
นายนิเทศ ประทุมพงษ์
นักการภารโรง
042704615
นายสิน ทอนราช
นักการภารโรง
042704615

นายเจนวิทย์ บรรจุทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายจีราวัฒน์ ศรีหาญธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงศึกษา

นางอรษา แสงอ่อน
นายพงษ์สวัสดิ์ สายกัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042704615 อีเมล์: nlschool28@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช อรรคฮาต โทรศัพท์: 0817682142 อีเมล์: Piyanuta_ak@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ