โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-4251-1198
นางวิลาสินี ขวาโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
ครู
0-4251-1198
นางณัชชา บุตรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจิรสุดา พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ มีอภิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสรวีย์ ทัพแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางฤทัย บุตรเวส
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศิริลักษณ์ สาครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ จันทร์หา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเพชรา ศรีทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพัชรา อภัยโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอนงค์ เวียรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจริญญา เกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีรัตน์ เกษรจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางมาลินี มณีพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี วานิชโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ ศิวารมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปะวะนี ไตรยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกันย์สินี เบล์ซิอุส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีย์รัตน์ ยำยวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวันเพ็ญ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุมาพร ลำเพย
ครู
0-4251-1198
นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกัญวรา อารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางธนกาญจน์ นาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลี จันทนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครู
0-4251-1198
นางสาวนิตยา เอกนิพนธ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางจามรี แสนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปวีณา แสงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอมร เรืองไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์
ครู
0-4251-1198
นางสาวเพ็ญนภา สิงหา
ครูผู้ช่วย
0-4251-1198
นายศราวุธ บ้านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครู
0-4251-1198
นางสมเพชร ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครู
0-4251-1198
นางปุณยนุช สุมมารถ
ครู
0-4251-1198
นางนางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกิตติยา ทำมาน
ครู
0-4251-1198
นางยุพิน ศรีหาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอภิรักษ์ ลุนนากัน
ช่างปูนชั้น 2
0-4251-1198
นางสุดาวดี เหล่าเกิด
ครู เชี่ยวชาญ
0-4251-1198
นายวรสิทธิ์ สามารถ
ช่างไม้ชั้น 3
0-4251-1198
นางเพ็ญมณี ทองสิงห์
ครูพี่เลี้ยง
0-4251-1198
นายอภิวัฒน์ อินธิราช
นักการภารโรง
0-4251-1198
นายมนูญ เทพวงค์ษา
นักการภารโรง
0-4251-1198
นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์
ครูธุรการ
0-4251-1198

นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม

นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
นางวิลาสินี ขวาโยธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4251-1198 อีเมล์: admin@anps.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ โทรศัพท์: 0807437102 อีเมล์: anuban_nkp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]