โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุชาติ แสนสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางศริญญา พันธุ์เวียง
ครู ชำนาญการ
0807572420,0817299857
นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประไพ มีอภิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครู
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ ฤกษ์วาณิชย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนริศรา สาระวันท์
ครู ชำนาญการ
นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี สิงห์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพชรา ศรีทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นายจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลน้อย แสนกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรา อภัยโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลยงค์ สุวรรณราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดา ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมเพชร ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ เวียรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญนิภา ทีสุกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจริญญา เกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ เกษรจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา ทุมประเสน
ครู ชำนาญการ
นางวิจิตรา ลีสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาลินี มณีพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี วานิชโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกิติยา ทำมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ ศิวารมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัทธ์วริน ธนินกฤติโชตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปะวะนี ไตรยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประไพ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกันย์สินี เบล์ซิอุส
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอารีย์รัตน์ ยำยวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันเพ็ญ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุมาพร ลำเพย
ครู
นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญวรา อารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางธนกาญจน์ นาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปริศนา เชื้อคำเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์
ครู
นางอัญชลี จันทนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการ
นายอภิชาติ คาวีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฤทัย บุตรเวส
ครูผู้ช่วย
นางลลิตา เจริญราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
087-2534431
นางจามรี แสนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849547077
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0842784611
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครู
0857443504
นายนายเสนีย์ ด้วงคำภา
ครู ชำนาญการ
0862196928
นางปุณยนุช สุมมารถ
ครู
0811979847
นางนางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812637890

นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายสุชาติ แสนสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางลลิตา เจริญราษฎร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม

นางเพชรา ศรีทองทา
นางพัชรา อภัยโส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4251-1198 อีเมล์: abnkp_school@thaimail.c
เว็บมาสเตอร์:: ศริญญา พันธุ์เวียง โทรศัพท์: 042511198 อีเมล์: teacher.nan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ