ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอาทิตย์ ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-4251-1198
นางวิลาสินี ขวาโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
ครู
0-4251-1198
นางณัชชา บุตรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจิรสุดา พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ มีอภิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสรวีย์ ทัพแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางฤทัย บุตรเวส
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศิริลักษณ์ สาครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ จันทร์หา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเพชรา ศรีทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพัชรา อภัยโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอนงค์ เวียรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจริญญา เกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีรัตน์ เกษรจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางมาลินี มณีพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี วานิชโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ ศิวารมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปะวะนี ไตรยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกันย์สินี เบล์ซิอุส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีย์รัตน์ ยำยวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวันเพ็ญ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุมาพร ลำเพย
ครู
0-4251-1198
นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกัญวรา อารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางธนกาญจน์ นาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลี จันทนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครู
0-4251-1198
นางสาวนิตยา เอกนิพนธ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางจามรี แสนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปวีณา วงค์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอมร เรืองไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์
ครู
0-4251-1198
นางจริยะ ณ นครพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายณรัช ไชยสุระ
ครูผู้ช่วย
0-4251-1198
นางสาวเพ็ญนภา สิงหา
ครูผู้ช่วย
0-4251-1198
นายศราวุธ บ้านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครู
0-4251-1198
นางสมเพชร ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครู
0-4251-1198
นางปุณยนุช สุมมารถ
ครู
0-4251-1198
นางนางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกิตติยา ทำมาน
ครู
0-4251-1198
นางยุพิน ศรีหาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายปกาศิต คำจารย์
ครูผู้ช่วย
0-4251-1198
นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอภิรักษ์ ลุนนากัน
ช่างปูนชั้น 2
0-4251-1198
นางสาวลัดดา สิทธิ์ศักดิ์ธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุดาวดี เหล่าเกิด
ครู เชี่ยวชาญ
0-4251-1198
นางเมตตา บุญยะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายวรสิทธิ์ สามารถ
ช่างไม้ชั้น 3
0-4251-1198
นางเพ็ญมณี ทองสิงห์
ครูพี่เลี้ยง
0-4251-1198
นายอภิวัฒน์ อินธิราช
นักการภารโรง
0-4251-1198
นายมนูญ เทพวงค์ษา
นักการภารโรง
0-4251-1198
นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์
ครูธุรการ
0-4251-1198

นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายอาทิตย์ ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม

นางจินตนา อาทิตย์โสภา
นางกัญวรา อารีรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,827
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4251-1198 อีเมล์: admin@anps.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์ โทรศัพท์: 0807437102 อีเมล์: anuban_nkp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]