ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นายอาทิตย์ ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสุดาวดี เหล่าเกิด
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางณัชชา บุตรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4251-1198
นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นางจิรสุดา พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางประไพ มีอภิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นางสาวลัดดา สิทธิ์ศักดิ์ธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นางสรวีย์ ทัพแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางศิริลักษณ์ สาครินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ จันทร์หา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4251-1198
นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางพัชรา อภัยโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางมาลินี มณีพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4251-1198
นางสุมาลี วานิชโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-4251-1198
นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1198
นางปะวะนี ไตรยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางประไพ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4251-1198
นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4251-1198
นางกัญวรา อารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4251-1198
นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4251-1198
นางอัญชลี จันทนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นางเมตตา บุญยะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางจามรี แสนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางปวีณา วงค์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1198
นางอมร เรืองไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางจริยะ ณ นครพนม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-4251-1198
นายศราวุธ บ้านกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4251-1198
นางวิไลลักษณ์ เสรีกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางนางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4251-1198
นางพิศอุดม พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางกมลลักษณ์ สำราญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4251-1198
นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางฤทัย บุตรเวส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นางสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นางสาวนิตยา เอกนิพนธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นางสาวรุ่งนภา เอกจักรแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางอุมาพร ลำเพย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางสาวสุนิศา กิ่งแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นายถาวร จันทะคูณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1198
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1198
นางปุณยนุช สุมมารถ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1198
นางสาวนงนุช คงอุ่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-4251-1198
นายณรัช ไชยสุระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4251-1198
นางสาวเพ็ญนภา สิงหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1198
นายปกาศิต คำจารย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-4251-1198
นางดาริกา ไชยมงค์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1198
นายวรสิทธิ์ สามารถ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นายอภิรักษ์ ลุนนากัน
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางเพ็ญมณี ทองสิงห์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นายมานิช เอกพันธ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198
นางสาวกีรติกา เปล่งทรัพย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1198

นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายอาทิตย์ ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม

นางสุมาลี วานิชโช
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4251-1198 อีเมล์: admin@anps.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ณรัช ไชยสุระ โทรศัพท์: 062-9985326 อีเมล์: nong.dracula@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]