โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลนครพนม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง
ครู
0-4251-1198
นายสุชาติ แสนสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0-4251-1198
นางสรวีย์ ทัพแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนงลักษณ์ ปัญญาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเทียมทัศน์ ศิริตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจิรสุดา พิมพา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ มีอภิรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางยุพิน เจริญราษฎร์
ครู
0-4251-1198
นางจิราพร นาโพธิ์ตอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุดาวดี เหล่าเกิด
ครู เชี่ยวชาญ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางศิริลักษณ์ ฤกษ์วาณิชย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ ศรีชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนริศรา สาระวันท์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางเจิมจิตร กัตติยบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพรรณี สิงห์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุภาภรณ์ นีกเคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเพชรา ศรีทองทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวิภาษณีย์ ทรัพยสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นายจรัสศรี กุลสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัจฉรา คะษาวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางศศิกานต์ สุวรรณหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี โรจนวิเชียร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนุ่ม ฝ่ายพนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนวลน้อย แสนกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสมพิศ แวงโสธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพัชรา อภัยโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางนวลยงค์ สุวรรณราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายศักดา ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสัมฤทธิ์ พรไชยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสมเพชร ศรีสุราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอนงค์ เวียรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางเพ็ญนิภา ทีสุกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจริญญา เกษมสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีรัตน์ เกษรจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวนิดา ทุมประเสน
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางวิจิตรา ลีสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางมาลินี มณีพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจรัสศรี ประสิทธิสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภัสรา ฐานวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุมาลี วานิชโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายสมพงค์ อภิวัฒนานุกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกิติยา ทำมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุไรวรรณ ศิวารมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางภรภัทร มิ่งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางจินตนา อาทิตย์โสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพัทธ์วริน ธนินกฤติโชตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวราวัลย์ แก่นจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสุดสวาท ทองสอดแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปะวะนี ไตรยะถา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางประไพ บุษมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกันย์สินี เบล์ซิอุส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอารีย์รัตน์ ยำยวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางพรพิมล ศรีสุนาครัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางวันเพ็ญ วงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอุมาพร ลำเพย
ครู
0-4251-1198
นายแสง พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางกัญวรา อารีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปองขวัญ เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางธนกาญจน์ นาไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางปริศนา เชื้อคำเพ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางสิริวรรณ ประพัฒน์พงษ์
ครู
0-4251-1198
นางพัชรินทร์ สุริยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางอัญชลี จันทนิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นางธิดาพร อุทากิจ
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางมุจรินทร์ นนทะแสน
ครู
0-4251-1198
นางฤทัย บุตรเวส
ครูผู้ช่วย
0-4251-1198
นางกิตติยา ต้นสวรรค์
ครู
0-4251-1198
นางสาวชนนิกานต์ บุญแข็ง
ครู
0-4251-1198
นางยุพิน ศรีหาวงษ์
ครู ชำนาญการ
0-4251-1198
นางจามรี แสนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198
นายอลงกรณ์ มณีโชติ
ครู
0-4251-1198
นางปุณยนุช สุมมารถ
ครู
0-4251-1198
นางนางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-4251-1198

นายอำนาจ นาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายสุชาติ แสนสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นางกัลยา ราสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม
นายธวัชชัย จันทะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลนครพนม

นางจิรสุดา พิมพา
นางยุพิน ศรีหาวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4251-1198 อีเมล์: abnkp_school@thaimail.c
เว็บมาสเตอร์:: กีรติกา เปล่งทรัพย์ โทรศัพท์: 0807437102 อีเมล์: anuban_nkp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ