ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
084-1953656
0-4251-1509
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
084-7932154
0-4251-1509
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
083-1426285
0-4251-1509
นางชญาดา วงศ์พจน์สนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางเพ็ญแข วัชรนิภานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวนภา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางเบ็ญจวรรณ เหล่าหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวสุจิตรา สุริยนต์
ครู
0801882681
0-4251-1509
นางสาวยุพิน ยินดี
ครู

0-4251-1509
นางจารุณี น้อยนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางลำใย ทิพย์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวมานิดา อุปลีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสรัลยา ชาวนา
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางกรรณิการ์ บุญชวลิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางบานเย็น วังคะฮาต
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวพัชรียา อินทรายุธ
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นายสำราญ นุชน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางมณีวรรณ์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายวิเชียร เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวสุธีรา ไชโย
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางกุลนิตชา ไชยวิเศษ
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางวฤณภา จันทร์สาขา
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางธัญญรัตน์ เสนานิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายนเรนทร์ กัลยาแก้ว
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางสาวเกวรี บรรหาร
ครู

0-4251-1509
นางวราภรณ์ ถาบุตร
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางจุฑาทิพย์ นันชนะ
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางปาริชาต เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสังคม บุญอาจ
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสมัคร แสงอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางพิลาสลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครู

0-4251-1509
นางสาวมนชนัต แวงธิสาร
ครู

0-4251-1509
นายสันติ อินแสงแวง
ครู

0-4251-1509
นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อ
ครู

0-4251-1509
นายยุทธนา คะสุดใจ
ครูผู้ช่วย

0-4251-1509
นางสาวอรนุช ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสุปิยา สิทธิกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางมยุรี เพ็งอ่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางอุรวรา ลาภจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางเรไรรัตน์ ใจสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวสุดธิดา จันทะสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวสิรินันท์ ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางพนิดา สุวรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวสุดทัย ไชยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสายสุรีย์ กำภูศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายธีรวัฒน์ นาระถี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางสาวธิดารัตน์ ประวิทย์สิทธิกล
ครู

0-4251-1509
นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางชูจิต เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสมชาย ยิ่งคำแหง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสมภพ จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสุทธิ ไทยฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายภราดร คัณทักษ์
ครู

0-4251-1509
นายวรายุส พงษ์ถาวร
ครู

0-4251-1509
นางสโรชิน โนนทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสุภชา ไวทัญญะกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสุวิมล เศวตเลข
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสุขุม สุภภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสุรชาติ รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายวิโรจน์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางจันทร รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายวิโรจน์ ธรรมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวเสาวณี พรหมนิล
ครู

0-4251-1509
นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางมณฑิรา นพณัฐวงศกร
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางสาวณพัชญา ตะนัง
ครู

0-4251-1509
นายสุรพงษ์ สมบูรณ์
ครู

0-4251-1509
นางสาวกุสุมา ศรีนครา
ครู

0-4251-1509
นางสาวพัชรี อังศรี
ครูผู้ช่วย

0-4251-1509
นางสาวญานี ประกิ่ง
ครู

0-4251-1509
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางชนิดา ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสุวณา พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายธงชัย เมืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นายสุพจน์ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-4251-1509
นางสาวศศิธร บุญชวลิต
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นางปวีนา พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ

0-4251-1509
นายศราวุธ บุญปลอด
ครู (พนักงานงานราชการ)

0-4251-1509
นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต
ครู

0-4251-1509
นางสาวศิลามณี ดวงคำัจันทร์
ครู

0-4251-1509
นายธนวิชช์ รองไชย
ครู

0-4251-1509
นางสาวธฤษวรรณ มุ่งงาม
ครู

0-4251-1509
นางสายฝน จำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)

0-4251-1509
นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์
ครูธุรการ

0-4251-1509

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม

นายวรายุส พงษ์ถาวร
นางปาริชาต เจริญรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

48
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 0-4251-1509 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร บุญชวลิต โทรศัพท์: 0850025747 อีเมล์: putzy_smile@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ