ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นายปราโมทย์ เทพกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นางจิรายุ ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางเพ็ญแข วัชรนิภานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1509
นางสโรชิน โนนทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวอรนุช ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวนภา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1509
นางสุปิยา สิทธิกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางชนิดา ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุวณา พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสำราญ นุชน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางปาริชาต เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางมณีวรรณ์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางชูจิต เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุภชา ไวทัญญะกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางมยุรี เพ็งอ่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายวิเชียร เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางอุรวรา ลาภจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเรไรรัตน์ ใจสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุวิมล เศวตเลข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเบ็ญจวรรณ เหล่าหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1509
นางจารุณี น้อยนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสมภพ จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุดธิดา จันทะสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายธงชัย เมืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสิรินันท์ ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางลำใย ทิพย์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1509
นางพนิดา สุวรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุดทัย ไชยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุทธิ ไทยฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสายสุรีย์ กำภูศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุขุม สุภภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุรชาติ รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวมานิดา อุปลีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายวิโรจน์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางจันทร รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุพจน์ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสมัคร แสงอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางธัญญรัตน์ เสนานิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นางนิตยา ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอุดร จันทสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางกรรณิการ์ บุญชวลิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายธีรวัฒน์ นาระถี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางบานเย็น วังคะฮาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสมชาย ยิ่งคำแหง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสาวยุพิน ยินดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1509
นางจุฑาทิพย์ นันชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวพัชรียา อินทรายุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสังคม บุญอาจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสรัลยา ชาวนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุธีรา ไชโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางกุลนิตชา ไชยวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางวฤณภา จันทร์สาขา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายนเรนทร์ กัลยาแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางพิลาสลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวศศิธร บุญชวลิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางมณฑิรา นพณัฐวงศกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางปวีนา พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอธิณัฎฐ์ โกษาแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุจิตรา สุริยนต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นางทาริกา กางจำกัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นายจรัญ อินติยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายวีระพรรณ อินทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายภราดร คัณทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายคูณศักดิ์ บุตรสีผา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสมฤดี พิมพ์พงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4251-1509
นางสาวธิดารัตน์ ประวิทย์สิทธิกล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวเกวรี บรรหาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวมนชนัต แวงธิสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสันติ อินแสงแวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายวรายุส พงษ์ถาวร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวกุสุมา ศรีนครา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวธฤษวรรณ มุ่งงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอานนท์ นนท์คำวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายภูษิต ศรีปะโค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายยุทธนา คะสุดใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวพัชรี อังศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวอินทิรา จันทร์สด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวอนัญญาพร นาโสก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1509
นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายศราวุธ บุญปลอด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสายฝน จำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นายวัชรพงษ์ มากกลาง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายอาวุธ เอฟวา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสาวใยฟ้า หาญมนตรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุปรียา ดาษดา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายศักดิ์ชัย หลวงละ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอาคม แสนสุภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายวิทยา บุตรวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสาวระพีพรรณ ไอยะไกษร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายปราโมทย์ เทพกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม

นายภราดร คัณทักษ์
นางสาวยุพิน ยินดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 0-4251-1509 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัญ อินติยะ โทรศัพท์: 0845449434 อีเมล์: sand2bdd@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]