ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
084-1953656
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
084-7932154
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
083-1426285
นางชญาดา วงศ์พจน์สนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญแข วัชรนิภานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเบ็ญจวรรณ เหล่าหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารุณี น้อยนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลำใย ทิพย์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมานิดา อุปลีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสรัลยา ชาวนา
ครู ชำนาญการ
นางกรรณิการ์ บุญชวลิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ
นางบานเย็น วังคะฮาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรียา อินทรายุธ
ครู ชำนาญการ
นายสำราญ นุชน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีวรรณ์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิเชียร เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธีรา ไชโย
ครู ชำนาญการ
นางกุลนิตชา ไชยวิเศษ
ครู ชำนาญการ
นางวฤณภา จันทร์สาขา
ครู ชำนาญการ
นางธัญญรัตน์ เสนานิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนเรนทร์ กัลยาแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกิติรัตน์ เบ้าลี
ครู ชำนาญการ
นางอรพิน ประเสริฐสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกวรี บรรหาร
ครู
นางวราภรณ์ ถาบุตร
ครู ชำนาญการ
นางจุฑาทิพย์ นันชนะ
ครู ชำนาญการ
นางปาริชาต เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสังคม บุญอาจ
ครู ชำนาญการ
นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมัคร แสงอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิลาสลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ครู ชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจ
ครู
นางสาวมนชนัต แวงธิสาร
ครู
นายสันติ อินแสงแวง
ครู
นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อ
ครู
นายยุทธนา คะสุดใจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรนุช ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุปิยา สิทธิกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี เพ็งอ่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุรวรา ลาภจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรไรรัตน์ ใจสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุดธิดา จันทะสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสิรินันท์ ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพนิดา สุวรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุดทัย ไชยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายสุรีย์ กำภูศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรวัฒน์ นาระถี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ
นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชูจิต เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย ยิ่งคำแหง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมภพ จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิ ไทยฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภราดร คัณทักษ์
ครู
นายวรายุส พงษ์ถาวร
ครู
นางสโรชิน โนนทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภชา ไวทัญญะกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล เศวตเลข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุขุม สุภภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรชาติ รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิโรจน์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิโรจน์ ธรรมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวณี พรหมนิล
ครู
นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ
นางมณฑิรา นพณัฐวงศกร
ครู ชำนาญการ
นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์
ครู ชำนาญการ
นางสาวณพัชญา ตะนัง
ครู
นายสุรพงษ์ สมบูรณ์
ครู
นางสาวกุสุมา ศรีนครา
ครู
นางสาวพัชรี อังศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวญานี ประกิ่ง
ครู
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนิดา ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวณา พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย เมืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิธร บุญชวลิต
ครู ชำนาญการ
นางปวีนา พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
นายศราวุธ บุญปลอด
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต
ครู
นางสาวศิลามณี ดวงคำัจันทร์
ครู
นายธนวิชช์ รองไชย
ครู
นางสาวธฤษวรรณ มุ่งงาม
ครู
นางสายฝน จำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์
ครูธุรการ

นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม

นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์
นายวรายุส พงษ์ถาวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0009
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 0-4251-1509 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร บุญชวลิต โทรศัพท์: 0850025747 อีเมล์: putzy_smile@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ