ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศราวุธ บุญปลอด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสายฝน จำปา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวธิดารัตน์ สราญรมย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นายวัชรพงษ์ มากกลาง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายอาวุธ เอฟวา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสาวใยฟ้า หาญมนตรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุปรียา ดาษดา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายศักดิ์ชัย หลวงละ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอาคม แสนสุภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายวิทยา บุตรวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสาวระพีพรรณ ไอยะไกษร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายปราโมทย์ เทพกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-4251-1509
นางจิรายุ ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางเพ็ญแข วัชรนิภานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1509
นางสโรชิน โนนทิง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวอรนุช ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวนภา แพงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1509
นางสุปิยา สิทธิกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสันติศักดิ์ หงษ์ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางชนิดา ไชยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเบญจมาศ ศรีกระจ่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุวณา พรรณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสำราญ นุชน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางปาริชาต เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางมณีวรรณ์ ยนต์ดัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางชูจิต เพชรศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอัมพร ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุภชา ไวทัญญะกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางมยุรี เพ็งอ่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายวิเชียร เจริญรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางอุรวรา ลาภจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเรไรรัตน์ ใจสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุวิมล เศวตเลข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเบ็ญจวรรณ เหล่าหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1509
นางจารุณี น้อยนรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสมภพ จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุดธิดา จันทะสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายธงชัย เมืองจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสิรินันท์ ตั้งศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางลำใย ทิพย์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-4251-1509
นางพนิดา สุวรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุดทัย ไชยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุทธิ ไทยฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสายสุรีย์ กำภูศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุขุม สุภภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุรชาติ รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสมลักษณ์ ฉวีกุลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวมานิดา อุปลีพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายวิโรจน์ วงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางจันทร รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสุพจน์ ส่งเสริม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสมัคร แสงอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางธัญญรัตน์ เสนานิมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นางนิตยา ไพศาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอุดร จันทสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางกรรณิการ์ บุญชวลิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายธีรวัฒน์ นาระถี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางบานเย็น วังคะฮาต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสมชาย ยิ่งคำแหง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสาวยุพิน ยินดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-4251-1509
นางจุฑาทิพย์ นันชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวพัชรียา อินทรายุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสังคม บุญอาจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสรัลยา ชาวนา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุธีรา ไชโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางกุลนิตชา ไชยวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางวฤณภา จันทร์สาขา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายนเรนทร์ กัลยาแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางพิลาสลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวศศิธร บุญชวลิต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางมณฑิรา นพณัฐวงศกร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางปวีนา พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอธิณัฎฐ์ โกษาแสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวสุจิตรา สุริยนต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นางทาริกา กางจำกัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-4251-1509
นายจรัญ อินติยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายวีระพรรณ อินทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางศุภวรรณ คำแพงดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายภราดร คัณทักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นายคูณศักดิ์ บุตรสีผา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-4251-1509
นางสมฤดี พิมพ์พงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-4251-1509
นางสาวธิดารัตน์ ประวิทย์สิทธิกล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวเกวรี บรรหาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวมนชนัต แวงธิสาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายสันติ อินแสงแวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายวรายุส พงษ์ถาวร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวกุสุมา ศรีนครา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวธฤษวรรณ มุ่งงาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายอานนท์ นนท์คำวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายภูษิต ศรีปะโค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นายยุทธนา คะสุดใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวพัชรี อังศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวอินทิรา จันทร์สด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509
นางสาวอนัญญาพร นาโสก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-4251-1509
นางสาวชนิดาภา มิ่งวงศ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
0-4251-1509


ผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายปราโมทย์ เทพกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายประเสริฐ มูลสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม
นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นครพนมวิทยาคม

นางสาวพัชรียา อินทรายุธ
นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงคราม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,521
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 0-4251-1509 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจรัญ อินติยะ โทรศัพท์: 0845449434 อีเมล์: sand2bdd@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]