โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-579295
นายอภิเษก บัวชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-579295
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-579295
นายวชิระ พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-579295
นางสาวเสาวณี พรหมนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นายสาธิต รัตนมาลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางวาสนา ภาคนาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางไฝคำ เผือดผุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางศิริขวัญ สมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางไข่มุก พรมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นายเฉลิมพล แก้วสามสี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นางสาวจำลอง ศรีมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นายถนอม คำจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นางสุญาณี วงษ์ชาชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นางชเนรินทร์ ศรีหาเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางพรรณนิภา เชื้อสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางอนิสชัย ฉวีวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางกรรณิกา คณานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางศุทธินี หล้ามุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-579295
นายแมนชัย สมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางฤดีภรณ์ อินทรเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นายสมชาย อินธิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-579295
นางจิรวรรณ สุทธิเภท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางวรรณภา นันทสุธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นายพัชฎา เชื้อสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายอเล็กซานเ หล้ามุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นายสุทิวัสพงศ์ ฉวีวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นายนรัตน์ เนตรวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-579295
นางชัชฎาภรณ์ วิโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นางสุภาพร แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางทิพย์วรรณ ศรีพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นางจิตตรา สอนดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางนลินภัสร์ ภัคนาริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางเนตรนภา ชื่นตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นางพชรวรรณ มาฎารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางเกตุวดี ยะสะกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางเด่นอุดร กัตติยะบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นางกนิษฐา แสวงสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายวรธน เอกทินวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พรหมนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายปริญญา ไชโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นายวีระวัฒน์ บุปผาชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายณรงค์ชัย ธงยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางกัญจนพร ดอนหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นายนิพินธุ์ สุวรรณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-579295
นางสาวพิชญา โกพลรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางชุติมา พิศงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางพัชรีรัตน์ โวเบ้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายชลนธี บัวชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-579295
นางจุรีมาศ แก้วมณีชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-579295
นางสาวเนตรชนก มนุราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางสาวอาภากร ตรีศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวพัชรพร เชื้อดวงผุย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นายบัญชา เชียรรัมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-579295
นางวรีพร บุพศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางสาวเนตรชนก สารทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นายวิเชียร แก้วมณีชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นายธีระพงษ์ บุตรดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวปริศนา นิลมาตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางสาวศิริสุดา แก้วมณีชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางชมพูนุช โสลันดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวลักขณา บำรุงตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นายบวรศักดิ์ โวเบ้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-579295
นางสาวจันทิมา มีลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นางสาวสัตตบุษย์ ตะวันทัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางธิดารัตน์ โคตรโยธี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายเทพพิทักษ์ เชื้อดวงผุย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นายมโหฬาร ทะยานยุทธ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางสาวปนัดดา โชติจำลอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางสาวญาณินีย์ทิพย์ ฉวีวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นายนราดล ยตะโคตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นางชลาลัย ศรีรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นายปริญญา ลีหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นางสาวศิริวิมล จอกทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-579295
นายวิศวะ นันชะนะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-579295
นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นางสาวกมลชนก บุญทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นายศราวุธ สุสิงห์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042-579295
นายพิชัย วิโย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-579295
นางสาวปุณยนุช ชูเสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042-579295
นายปริวัตร พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042-579295
นางสาวเบญจพร แก้วมณีชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางสาวณัฏฐณิชา โคทังคะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางสาวนิลดา กันกา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-579295
นายทศพล ไกยะลุน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางสาวกฤตนันทฺ์ สิงห์คะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-579295
นางสาวมาลีนี จอมคำสิงห์
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-579295
นางสาวกาญจนา นามมุลสิม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายสันติ แก้วมณีชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-579295
นายปุรเชษฐ์ วงค์จันทะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042-579295
นางภัคเพียรรัตน์ แก้วมณีชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295
นางสาวสิริมา ชมเชย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042-579295
นางสาวสิรินุช ต้นสวรรค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-579295
นายธนภณ อัตถสาร
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-579295
นางสาวนวพร ขันทะชา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-579295

นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายอภิเษก บัวชุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายสุทัศน์ วังกะธาตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล
นายวชิระ พลพิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล

นางเกตุวดี ยะสะกะ
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,333
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042-579295 อีเมล์: rnk_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิวัฒน์ แสงสุวรรณ์ โทรศัพท์: 042537441 อีเมล์: popeyoyo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]