โรงเรียนบ้านตูมหวาน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตูมหวาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นายพันศักดิ์ อินไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางฉวีวรรณ ถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นายฉลอม เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นายพงศ์เทพ คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นายแสวง คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางวันดี คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นายสมบัติ รูปคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางบรรนิจศรี คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางจรรยา สืบเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นายกฤษฎา น้อยชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางสาวยุวรัตน์ คนหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางสาวเนตรชนก คนหาญ
ครู ชำนาญการ
042 664538
นายยอด สะตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042 664538
นางสาวศิริเนตร เกตุเหม
ครู (พนักงานงานราชการ)
042 664538
นางสาวสุภาวรรณ์ สุพร
ครูธุรการ
042 664538
นางวรรณวิไล น้อยชิน
ครูพี่เลี้ยง
042 664538

นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตูมหวาน

นายแสวง คล่องดี
นายกฤษฎา น้อยชิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตูมหวาน โทรศัพท์: 042 664538 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยอด สะตะ โทรศัพท์: 0899413288 อีเมล์: yodsata@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ