โรงเรียนมุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมุกดาหาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวศศินิภา สวนสีดา
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042611087
นายสมจิต ราชิวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042611087
นายบุรโชติ จันเต็ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042611087
นางสาวลภัสรดา เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042611087
นายชนินทร์ วงษ์คำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042611087
นายพรชัย ตังควานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042611087
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042611087
นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
042611087
นางจตุพร โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
042611087
นางนพรัตน์ สิงห์นวล
ครู