โรงเรียนมุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมุกดาหาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวศศินิภา สวนสีดา
เจ้าพนักงานพัสดุ
042611087
นายศิริชัย ไตรยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายสมจิต ราชิวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายบุรโชติ จันเต็ม
ครู ชำนาญการ
042611087
นายชนินทร์ วงษ์คำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายพรชัย ตังควานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางจตุพร โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการ
042611087
นางนพรัตน์ สิงห์นวล
ครู ชำนาญการ
042611087
นางประภาพรรณ พั่วแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางชบา ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์
ครู ชำนาญการ
042611087
นายสิงหะ เดชฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสมพักตร์ ลิ้มวัฒนา
ครู ชำนาญการ
042611087
นายอภิรัฐ พรมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางรัตนา สุคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายชัชวาล วุฒิพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายสุภชัย ชาววัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายพิทยา บุญโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางมาริสา อินลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายภูมิเดช โนนพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายณัฐกร เทพรังศิริกุล
ครู ชำนาญการ
042611087
นางสาววิลัยภรณ์ อารมณ์สวะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายเล็ก จินดามณีมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสุวรรณา รัตนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางราตรี อาบสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางอมร ไตรยวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางนภัทร สุวรรณโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายสมพร ขวัญจ่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางโศภิษฐ์ ไมยละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางวาสนา จันทรสาขา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางจิรภรณ์ โภคสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางบรรจบ โนนพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางจินตรา ญาณสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางวาสนา บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายสุวิทย์ เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสุภานี เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางวิไลวรรณ วงศ์มุกดา
ครู ชำนาญการ
042611087
นายชาญวิทย์ พรหมกสิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายเฉลียว มงคลเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายวิลัย ไชยพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสมถวิล ทวีโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางดวงแข ประดุจชนม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางรณางค์ ลานขามป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายอิศราวุธ จันปุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายชัยชนะ มานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางอารยา ไม่โศก
ครู ชำนาญการ
042611087
นางศุภลักษณ์ จันทรสาขา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางศรีอัมพร นิ่มมุกดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสาวสายสมร ศรียางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางรัตนภรณ์ จอมจุมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางเรวดี นันทิกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายชัยโรจน์ โภคสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางรติพร ศรีลาดเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางอารยา อุ่นอารีย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายนพดล ขันแข็ง
ครู ชำนาญการ
042611087
นางชลิตา พันธ์ออน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายจิระ โภคสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางรัตนาพร พลลาภ
ครู ชำนาญการ
042611087
นางชญาภาส์ แสนวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางพิชาพร พรหมกสิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางวีณา สวัสดิ์วงศ์ไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางดรุณี โชติช่วง
ครู ชำนาญการ
042611087
นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสอางทิพย์ เพชรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสาวสุดา เสงี่ยมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสุภารัตน์ บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
042611087
นายมนัส น้อยชื่น
ครู ชำนาญการ
042611087
นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายวีรชน เกิดทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายนพดล พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นายสุริยา มโนขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
042611087
นางดวงมณี เพชรสุวรณรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042611087
นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ
ครู ชำนาญการ
042611087
นางรำไพ พรมวงษ์
ครู
042611087
นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์
ครู
042611087
นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ
ครู ชำนาญการ
042611087
นางสาวนริศรา แสนสุข
ครู ชำนาญการ
042611087
นางสาวเกษร ไชยเพ็ชร
ครู
042611087
นางสาวจิรภัชญา ศรีคำแท้
ครู
042611087

นายศิริชัย ไตรยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายชนินทร์ วงษ์คำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายพรชัย ตังควานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร

นางอมร ไตรยวงศ์
นางสาวนริศรา แสนสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,141
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042611087 อีเมล์: mukdahanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวิทย์ สุพร โทรศัพท์: 042-611087 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]