โรงเรียนมุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนมุกดาหาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพิมพ์พรรณ สวนสีดา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายวรวิทย์ สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ

นายชนินทร์ วงษ์คำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย ตังควานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายทรงวุฒิ โยวบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางจตุพร โกศัลวัฒน์
ครู ชำนาญการ

นางประภาพรรณ พั่วแพง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวศิน คำรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชบา ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์
ครู ชำนาญการ

นายสิงหะ เดชฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมพักตร์ ลิ้มวัฒนา
ครู ชำนาญการ

นายอภิรัฐ พรมลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สุคำภา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัชวาล วุฒิพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุภชัย ชาววัง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา บุญโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมาริสา อินลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายภูมิเดช โนนพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐกร เทพรังศิริกุล
ครู ชำนาญการ

นางสาววิลัยภรณ์ อารมณ์สวะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเล็ก จินดามณีมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณา รัตนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางราตรี อาบสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอมร ไตรยวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนภัทร สุวรรณโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมพร ขวัญจ่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางโศภิษฐ์ ไมยละ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา จันทรสาขา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิรภรณ์ โภคสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบรรจบ โนนพิลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจินตรา ญาณสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุรชิต รามางกูร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุภานี เจริญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ วงศ์มุกดา
ครู ชำนาญการ

นายชาญวิทย์ พรหมกสิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเฉลียว มงคลเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิลัย ไชยพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมถวิล ทวีโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางดวงแข ประดุจชนม์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรณางค์ ลานขามป้อม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอิศราวุธ จันปุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัยชนะ มานิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอารยา ไม่โศก
ครู ชำนาญการ

นางศุภลักษณ์ จันทรสาขา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศรีอัมพร นิ่มมุกดา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายสมร ศรียางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนภรณ์ จอมจุมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเรวดี นันทิกะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัยโรจน์ โภคสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรติพร ศรีลาดเลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอารยา อุ่นอารีย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายนพดล ขันแข็ง
ครู ชำนาญการ

นางชลิตา พันธ์ออน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจิระ โภคสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัตนาพร พลลาภ
ครู ชำนาญการ

นายสาคร ทศศะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชญาภาส์ แสนวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพิชาพร พรหมกสิกร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวีณา สวัสดิ์วงศ์ไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางดรุณี โชติช่วง
ครู ชำนาญการ

นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสอางทิพย์ เพชรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดา เสงี่ยมศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุภารัตน์ บำรุงสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ

นางมณเฑียร ถ่อเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายมนัส น้อยชื่น
ครู ชำนาญการ

นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีรชน เกิดทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายนพดล พนมอุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิ์วงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา มโนขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์
ครู
0880515250
นางดวงมณี เพชรสุวรณรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ
ครู ชำนาญการ

นางรำไพ พรมวงษ์
ครู

นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์
ครู

นางสาวนริศรา แสนสุข
ครู


นายวรวิทย์ สุพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายชนินทร์ วงษ์คำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายพรชัย ตังควานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มุกดาหาร

นายพิทยา บุญโสม
นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิ์วงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวิทย์ สุพร โทรศัพท์: 042-611087 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ