โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสถิตย์ อริวรรณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางดารา ชุ่มวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นายทองแดง จันแก้ว
ครู ชำนาญการ
053-452017
นางสาวสุวารี เทพสุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางพัชราพร วอพะพอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสมพิศ เทพดวงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสุมณฑา ครองมี
ครู
053-452017
นางเกศริน โนสุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสาวพวงเพชร ใจแก้ว
ครู
053-452017
นายประหยัด โกฎแก้ว
ครู
053-452017
นางกรรณิการ์ จันทร์สม
ครู
053-452017
นายศักดิ์ชาย สาริยา
ครู
053-452017

นายสถิตย์ อริวรรณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นผึ้ง

นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์
นางพัชราพร วอพะพอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-452017 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอภิญญา อริวรรณา โทรศัพท์: 053452017 อีเมล์: tonphueng_fang@outlook.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ