โรงเรียนแม่โถวิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
053-215428
นางสาววิสุตรา บุญธิศรี
ครู
053-215428
นายภานุวัตร์ ช่วยแก้ไข
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาวนางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่
ครู
053-215428
นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลมูล
ครู
053-215428
นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะ
ครู
053-215428
นางสาวจินตนา สุนิธารกุล
ครู
053-215428
นางสาวเจนจิรา บุญเป็ง
ครู
053-215428
นางสาวเจนจิรา ทาสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครู
053-215428
นายธนาวุธ ไพศาลธารา
ครู
053-215428
นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์
ครู
053-215428
นางขนิษฐา จันทะมงคล
ครู
053-215428
นายิวิโรจน์ อินตะมูล
ครู
053-215428
นางสาวศิริพรรณ วาทอุดม
ครูธุรการ
053-215428
นายสมพร ปิมปา
ครู
053-215428

นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่โถวิทยาคม

นางขนิษฐา จันทะมงคล
นางสาวจินตนา สุนิธารกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่โถวิทยาคม โทรศัพท์: 053-215428 อีเมล์: maetho.cm5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แม่โถวิทยาคม อำเภอฮอด โทรศัพท์: 053460084 อีเมล์: maeto@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ