ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-215428
นายธนาวุธ ไพศาลธารา
ครู ชำนาญการ
053-215428
นางสาววิสุตรา บุญธิศรี
ครู
053-215428
นางสาววรรณวษา คงสง่ากุล
ครู
053-215428
นายปิยะชน โพธิยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
053-215428
นางสาวศิราภรณ์ คงมงคลชัย
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายเขมณัฐ จูแวน
ครู
053-215428
นางภัทรวรินทร์ ท้าวมา
ครู
053-215428
นางสาวจันทร์แก้ว เลาเทาะ
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายจิรายุทธ ไพศาลธารา
ครู
053-215428
นางเกศริน วงษ์วัฒนธรรม
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายภานุวัตร์ ช่วยแก้ไข
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลมูล
ครู
053-215428
นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะ
ครู
053-215428
นางสาวจินตนา สุนิธารกุล
ครู
053-215428
นางสาวเจนจิรา บุญเป็ง
ครู
053-215428
นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครู
053-215428
นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาวธัญพิชชา สมบุญ
ครู
053-215428
นายสุเมธ ชื่นเมือง
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายนิรันดร์ ภักดีไพร
ครู
053-215428
นางสาวพจมาน ปัญญา
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์
ครู
053-215428
นายิวิโรจน์ อินตะมูล
ครู
053-215428
นายประเสริฐ สานา
ครูผู้ช่วย
053-215428
นางสาวปราณี สายชลพิศาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
053-215428
นางอรพินท์ ยศศรี
ครู
053-215428
นายจักรพันธ์ ดารากาญจนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
053-215428
นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
053-215428
นายศรีภูมิ ยืนยงคีรีมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
053-215428
นายธัญโรจน์ เนินชงโค
พนักงานบริการ
053-215428
นางเดือนฉาย มโนมัย
ครูธุรการ
053-215428
นางสาวสุภาพร หรรษาพนาไพร
บรรณารักษ์
053-215428
นายปวิตร ยืนยงคีรีมาศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
053-215428
นายสมพร ปิมปา
ครู
053-215428
นายเสรี ชวนชื่นอรุณแสง
ครู (อัตราจ้าง)
053-215428
นางสาวสิริลักษณ์ ตาคำ
ครู (อัตราจ้าง)
053-215428
นายอภิวัฒน์ จันทะล่าม
ครู (อัตราจ้าง)
053-215428
นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
053-215428
นางสาวศรีวิไล สาครธำรง
แม่บ้าน
053-215428
นางสาวปวีณา กันถิน
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายนรินทร์ เมืองมาหล้า
ครู
053-215428

นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่โถวิทยาคม
นายปิยะชน โพธิยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่โถวิทยาคม

นางสาวธัญพิชชา สมบุญ
นางสาวจินตนา สุนิธารกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่โถวิทยาคม โทรศัพท์: 053-215428 อีเมล์: maetho.cm5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แม่โถวิทยาคม อำเภอฮอด โทรศัพท์: 053460084 อีเมล์: maeto@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ