โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคำสุข สาอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818852372
053871385
นายนิวัฒน์ จอมคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0811119431
053871385
นายชูชาติ ประดิษฐทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

053871385
นายวิชาญ พุทธหล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0884082284
053871385
นางวิไลวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848082493
053871385
นางวันเพ็ญ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877288407
053871385
นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

053871385
นายวีระพันธ์ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810358553
053871385
นายพงษ์พจน์ ชัยบุรินทร์
ครู ชำนาญการ
053870555
053871385
นางนภาพร ศรีทอง
ครู ชำนาญการ

053871385
นางวันเพ็ญ วังตาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

053871385
นางลำดวน โปธา
ครู ชำนาญการ

053871385
นายเอนก วงศ์ก่ำ
ครู ชำนาญการ
0808591311
053871385
นางสาวพนิดา จันทะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899986931
053871385
นางศิราณี ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817464587
053871385
นายสำราญ คำเป็ง
ครู ชำนาญการ
0861178500
053871385
นางสมจิตร์ คำหมื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ

053871385
นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813214966,0843789663
053871385
นายอุธร เพ็งสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0931308213
053871385
นางปฏิณญา หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

053871385
นายสุรศักดิ์ เลพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08557231982
053871385
นางยุพิน ใยนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

053871385
นางเนาวรัตน์ สันกาวี
ครู ชำนาญการ

053871385
นางบัวขาว วงศ์ก่ำ
ครู
0895580614
053871385
นายศราวุธ สุขดี
ครู ชำนาญการ
0810306353
053871385
นางรัชรารีย์ ขัติยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

053871385
นางสาวจิราพร เวชสุคำ
ครู
0895600410
053871385
นางสาวเพชรดารินทร์ ไชยนทัศน์
ครูผู้ช่วย
0806779937
053871385
นายวิทยา วังตาล
ครู ชำนาญการ

053871385
นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์
ครู
0848054964
053871385
นางกัลยา คำชัยยะ
ครู

053871385
นายเอนก อุนามูล
ครู
0861969733
053871385
นางอุบล ใฝคำ
ครู
0844884372
053871385
นางสาวนันทิกา จันทร์วรรณ
ครู

053871385
นายฉัตรมงคล จันทรา
ครูผู้ช่วย

053871385
นางสาวพัชราภรณ์ เนระคำ
ครูผู้ช่วย

053871385
นางมัทนา โสรัจประสพสันติ
ครูผู้ช่วย
081-0221464
053871385
นางสาวพัทยา มุกดาสวรรค์
ครู

053871385
นายพิทยา กาสุริยะ
ครู ชำนาญการ
0844826679
053871385
นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง
ครูพี่เลี้ยง

053871385
นายจักรพงษ์ เกษมศรี
ครู (อัตราจ้าง)

053871385
นางจันทร์จิรา วรรณสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

053871385
นางพิกุล กาสุริยะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

053871385
นายจงจิตร อินต๊ะแก้ว
ช่างปูนชั้น 2

053871385

นายคำสุข สาอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว
นายนิวัฒน์ จอมคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว
นายชูชาติ ประดิษฐทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว

นายพิทยา กาสุริยะ
นางกัลยา คำชัยยะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053871385 อีเมล์: mainongbua@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร.ต.พิทยา กาสุริยะ โทรศัพท์: 0844826679 อีเมล์: tor_kasuriya@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ