โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคำสุข สาอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0818852372
นางวันเพ็ญ วังตาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพชรดารินทร์ ไชยนทัศน์
ครูผู้ช่วย
0806779937
นายนิวัฒน์ จอมคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0811119431
นางสาวพัทยา มุกดาสวรรค์
ครู
นายชูชาติ ประดิษฐ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางลำดวน โปธา
ครู ชำนาญการ
นายเอนก วงศ์ก่ำ
ครู ชำนาญการ
0808591311
นางสาวพนิดา จันทะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899986931
นางศิราณี ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการ
0817464587
นายสำราญ คำเป็ง
ครู ชำนาญการ
0861178500
นางสมจิตร์ คำหมื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813214966,0843789663
นางสาวแพรตะวัน ธีระอนันท์วดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุธร เพ็งสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0931308213
นางปฏิณญา หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรศักดิ์ เลพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
08557231982
นางยุพิน ใยนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์ สันกาวี
ครู ชำนาญการ
นายศราวุธ สุขดี
ครู ชำนาญการ
0810306353
นายวิทยา วังตาล
ครู ชำนาญการ
นายวิชาญ พุทธหล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0884082284
นางบัวขาว วงศ์ก่ำ
ครู
0895580614
นางสาวจิราพร เวชสุคำ
ครู
0895600410
นางวิไลวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848082493
นางวันเพ็ญ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877288407
นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์
ครู
0848054964
นางกัลยา คำชัยยะ
ครู
นายเอนก อุนามูล
ครู
0861969733
นางอุบล ใฝคำ
ครูผู้ช่วย
0844884372
นางสาวนันทิกา จันทร์วรรณ
ครูผู้ช่วย
นายฉัตรมงคล จันทรา
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชราภรณ์ เนระคำ
ครูผู้ช่วย
นายพิทยา กาสุริยะ
ครู ชำนาญการ
0844826679
นายวีระพันธ์ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810358553
นายพงษ์พจน์ ชัยบุรินทร์
ครู ชำนาญการ
053870555
นางนภาพร ศรีทอง
ครู ชำนาญการ
นางมัทนา โสรัจประสพสันติ
ครูผู้ช่วย
081-0221464

นายคำสุข สาอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว
นายนิวัฒน์ จอมคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว
นายชูชาติ ประดิษฐ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว

นางกัลยา คำชัยยะ
นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053871385 อีเมล์: mainongbua@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร.ต.พิทยา กาสุริยะ โทรศัพท์: 0844826679 อีเมล์: tor_kasuriya@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ