โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053871385
นายชูชาติ ประดิษฐทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053871385
นางวิไลวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางวันเพ็ญ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นายวีระพันธ์ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางวันเพ็ญ วังตาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางสาวพนิดา จันทะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางศิราณี ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053871385
นางสมจิตร์ คำหมื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นายอุธร เพ็งสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางปฏิณญา หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นายสุรศักดิ์ เลพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางยุพิน ใยนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางเนาวรัตน์ สันกาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053871385
นายศราวุธ สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053871385
นางรัชรารีย์ ขัติยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053871385
นางนภาพร ศรีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นายวิทยา วังตาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางกัลยา คำชัยยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053871385
นายพิทยา กาสุริยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053871385
นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053871385
นางบัวขาว วงศ์ก่ำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053871385
นายมานพ ศรีขัติย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053871385
นางสาวจิราพร เวชสุคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053871385
นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053871385
นายเอนก อุนามูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053871385
นางสาวนันทิกา จันทร์วรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053871385
นายฉัตรมงคล จันทรา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053871385
นางสาวพัชราภรณ์ เนระคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053871385
นางสาวพัทยา มุกดาสวรรค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
053871385
นางสาวผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
053871385
นายจิรพงศ์ กาศเกษม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053871385
นางสาวเพชรดารินทร์ ไชยนทัศน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053871385
นายกิตติวัฒน์ คำกัมพล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053871385
นางจันทร์จิรา วรรณสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053871385
นายจักรพงษ์ เกษมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053871385
นายจงจิตร อินต๊ะแก้ว
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
053871385

นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว
นายชูชาติ ประดิษฐทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว

นางรัชรารีย์ ขัติยศ
นางสมจิตร์ คำหมื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053871385 อีเมล์: mainongbua@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: พิทยา กาสุริยะ โทรศัพท์: 0962604082 อีเมล์: admin@banmainongbua.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]