โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชูชาติ ประดิษฐทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053871385
นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดง
ครู
053871385
นางวิไลวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางวันเพ็ญ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นายวีระพันธ์ ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางนภาพร ศรีทอง
ครู ชำนาญการ
053871385
นางวันเพ็ญ วังตาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางสาวพนิดา จันทะศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางศิราณี ปัญโญกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางสมจิตร์ คำหมื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นายอุธร เพ็งสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางปฏิณญา หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นายสุรศักดิ์ เลพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางยุพิน ใยนันตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางเนาวรัตน์ สันกาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางบัวขาว วงศ์ก่ำ
ครู
053871385
นายศราวุธ สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นางรัชรารีย์ ขัติยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053871385
นายมานพ ศรีขัติย์
ครู
053871385
นายจิรพงศ์ กาศเกษม
ครูผู้ช่วย
053871385
นางสาวจิราพร เวชสุคำ
ครู
053871385
นางสาวเพชรดารินทร์ ไชยนทัศน์
ครูผู้ช่วย
053871385
นายวิทยา วังตาล
ครู ชำนาญการ
053871385
นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์
ครู
053871385
นางกัลยา คำชัยยะ
ครู ชำนาญการ
053871385
นายเอนก อุนามูล
ครู
053871385
นางสาวนันทิกา จันทร์วรรณ
ครู
053871385
นายฉัตรมงคล จันทรา
ครู
053871385
นางสาวพัชราภรณ์ เนระคำ
ครู
053871385
นางมัทนา โสรัจประสพสันติ
ครูผู้ช่วย
053871385
นางสาวพัทยา มุกดาสวรรค์
ครู
053871385
นายพิทยา กาสุริยะ
ครู ชำนาญการ
053871385
นายกิตติวัฒน์ คำกัมพล
ครูผู้ช่วย
053871385
นางสาวผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะ
ครู
053871385
นายจักรพงษ์ เกษมศรี
ครู (อัตราจ้าง)
053871385
นางจันทร์จิรา วรรณสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
053871385
นายจงจิตร อินต๊ะแก้ว
ช่างปูนชั้น 2
053871385

นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว
นายชูชาติ ประดิษฐทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว

นายศราวุธ สุขดี
นางบัวขาว วงศ์ก่ำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053871385 อีเมล์: mainongbua@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: พิทยา กาสุริยะ โทรศัพท์: 0962604082 อีเมล์: admin@banmainongbua.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]