โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-247724
นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-247724
นางรัชณีย์ นิรุตติพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-247724
นายวินัย พลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-247724
นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางกฤษณา บุญหล่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางบุษบาณ์ ญาณสมเด็จ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
053-247724
นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-247724
นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นางศิริเพ็ญ แสงบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางอรพินธ์ โพธิ์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางปราณี วงค์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางหทัยภรณ์ หงษ์วิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-247724
นางรุจิพร บุญมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางวรรณภา เพชร์แก้วณา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-247724
นางทัศนีย์ ช่วงโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-247724
นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางรำพร ประดิษฐ์วัฒนกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นายประสาท บุ้นเชียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นายนิกร ครินชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นางสาววิไลวรรณ สุขจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางบุญทิวา ธรรมโม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นางบงกช บุญยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางปิยะดา สมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางละมัยพร สิริบรรสพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางพิมลพรรณ บุญเคลือบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางอัญชลี ไพยารมณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นายวรพงษ์ ทองเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-247724
นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางนงนุช กองอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางสาวจรีรัตน์ เกษฏาพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางงามนิตย์ อินทวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นายศักดา ไวอัมภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-247724
นางพีรวรรณ สุนทรวิภาต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นายไพบูลย์ มณีวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางสาวนิภาพรรณ ชวชาติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางวราภรณ์ วัฒนพงษ์ภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางพัชสิภาณัฐ พรหมสาขาณสกลนคร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางนัทธมน จุลมานพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางสุขฤทัย เมืองลือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นายกิตตินันท์ อทุมชาย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นายประภาส กาวารี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นายนราศักดิ์ ไชยเรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นางสาววารุณี ธรรมขันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นางสายสุนีย์ กัณชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางดวงกมล แสงสีแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-247724
นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางเฟื่องฝน บุญทวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-247724
นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นายเอนก อินัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางสุธาสินี ชัยคำหล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรหม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางภวรัญชน์ อินัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-247724
นางสาวเกศรา ต๊ะมัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-247724
นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-247724
นางสาวภาวิณี ศรีบุญเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-247724
นางสาวพิชญา ทิศสารแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-247724
นางวณิชชา วงศ์ปทุม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-247724

นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางรัชณีย์ นิรุตติพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นายวินัย พลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย

นางวรรณภา เพชร์แก้วณา
นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,434
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]