โรงเรียนสันกำแพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว
ครู
053-331907
นางนวลจรสพรรรณ พรหมเมตจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายประทีป แก้วจา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางศุภวรรณ มาตย์ทา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางวิไลภรณ์ ปั้นทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายสุรพงษ์ ปั้นทิม
อื่นๆ ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางเยาวลักษณ์ โอวาทจำรัส
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายถวิล ต๊ะตา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายนิกร ครินชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางสาววาสนา เก่งการค้า
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางศรีจันทร์ ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางนิดาวรรณ ช้างทอง
ครู
053-331907
นางชุติมา รู้ยิ่ง
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวรัชนีพร ปัญญาฟู
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางอินธิรา อินทะยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางพัชรี สุรินทร์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายมานพ พิชยศ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายเฉลิม อินทะรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายองอาจ เสาร์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสุวิภา กองบุญเทียม
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางเพรงบุญ จิราภิรมย์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายชัยวัฒน์ ชมภูยอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางคนึงนิจ ประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่ง
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางจันทร์นวล ประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางนพวรรณ ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางจรรยา จักรวุฒิ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวรัชนี ชมภูยอด
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสุชาดา สมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางพรทิพย์ บุญเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางวัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนาพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายจำเริญ สุดาจันทร์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางเบญจมาศ การคนซื่อ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางอัมพรรณ เชิญทอง
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางณัจยานี ประวังญาณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางเจือจันทน์ มากมูล
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกร
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางพิสมัย วีระศรีนารา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสุทธิรักษ์ เสมอกัน
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางประภาพรรณ วัยวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายอนันต์ ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางมยุรี อุทธจักร
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางศิริยุคล สมสัตย์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางอินทิรา อริยะจักร
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายธวัชชัย ทิพรส
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางปาณิสรา เศรฐวรรณ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายวสันต์ บูรณา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางอัจฉราพร สุนทรนันท
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวธีรวรรณ วรรณางกูร
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางชญานิศ ไชยเดชะ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางจิราพร จงรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายเสถียร การคนซื่อ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวนิจสิริ โกศิน
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายสถิต ตาคำ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายจัตุพร ปูเรือน
ครู
053-331907
นางสาวประกายดาว โทสินธิติ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางวิจิตรา สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ
ครู
053-331907
นายฉลาด วงค์แปง
นักการภารโรง
053-331907
นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายอิชยา เก๋อภัย
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางโสพิน จันทวงษ์
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายสะอาด เงินถา
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายทิพย์ เจือจันทร์
นักการภารโรง
053-331907
นายจรูญ สมบูรณ์
ครู
053-331907
นายพิพัฒน์ เสียงชารี
ครู
053-331907
นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน
ครู
053-331907
นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
053-331907
นางธนภร จิตธำรงสุนทร
ครูผู้ช่วย
053-331907
นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่
ครู
053-331907
นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
053-331907
นางสาวปนัท แก้วยิธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นายสุนทร ปัญโญสุข
นักการภารโรง
053-331907
นางบุษยาภรณ์ ขันพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
053-331907
นางเยาวภา เพิ่มพูล
ครู ชำนาญการ
053-331907
นายวิรัตน์ ขันพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางเกศริน ธรรมขันแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-331907
นางอัจฉรา ต๋าคำ
ครู
053-331907
นายณพลกฤต อุนนท์
ครู
053-331907
นายวิชัย สิงห์น้อย
ครู
053-331907
นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์
ครู
053-331907
นางสุภาภรณ์ แพเพชร
ครู
053-331907
นางสาวสาวิตรี ทิยะธรรม
ครูผู้ช่วย
053-331907
นายประสงค์ ขันสุรินทร์
นักการภารโรง
053-331907
นายสมศักดิ์ ขันสุรินทร์
นักการภารโรง
053-331907
นายถวิล ปินไชย
นักการภารโรง
053-331907
นางสาวสุรินทร์ วงค์คำแดง
ครู
053-331907

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางนวลจรสพรรรณ พรหมเมตจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง

นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้ว
นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-331907 อีเมล์: skp@skpschool.net
เว็บมาสเตอร์:: เกศริน ธรรมขันแข็ง โทรศัพท์: 053331907 อีเมล์: krukatsarin@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ