โรงเรียนสันกำแพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรทัศน์ บุญโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายองอาจ เสาร์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางนวลจรสพรรรณ พรหมเมตจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0849499869
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางมะลิวัลย์ จำปาทอง
ครู ชำนาญการ
นายประทีป แก้วจา
ครู ชำนาญการ
นางศุภวรรณ มาตย์ทา
ครู ชำนาญการ
นางวิไลภรณ์ ปั้นทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ ปั้นทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ โอวาทจำรัส
ครู ชำนาญการ
นายถวิล ต๊ะตา
ครู ชำนาญการ
นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ
ครู ชำนาญการ
นายนิกร ครินชัย
ครู ชำนาญการ
นางสาววาสนา เก่งการค้า
ครู ชำนาญการ
นางศรีจันทร์ ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการ
นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางนิดาวรรณ ช้างทอง
ครู
นางอินธิรา อินทะยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริลักษณ์ แพ่งพิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิม อินทะรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายแสวง นาระศักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล
ครู ชำนาญการ
นางศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย
ครู ชำนาญการ
นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางสุวิภา กองบุญเทียม
ครู ชำนาญการ
นางเพรงบุญ จิราภิรมย์
ครู ชำนาญการ
นางนิธิพันธ์ ยากี
ครู เชี่ยวชาญ
นางนิภาพรรณ กิจพจน์
ครู ชำนาญการ
นางสาวเฉลิมศรี อัมพร
ครู ชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ ชมภูยอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย ยะภิระ
ครู ชำนาญการ
นางคนึงนิจ ประสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดรุณี ยะภิระ
ครู ชำนาญการ
นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่ง
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์นวล ประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
นางพิมพ์พรรณ จันทร์ศิริ
ครู ชำนาญการ
นางนพวรรณ ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนพดล มินานนท์
ครู ชำนาญการ
นางสาวจริยา เมืองสด
ครู ชำนาญการ
นางชฏา อินทะรังษี
ครู ชำนาญการ
นางจรรยา จักรวุฒิ
ครู ชำนาญการ
นางสุทธกาญจน์ ไชยวรกุล
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัชนี ชมภูยอด
ครู ชำนาญการ
นายชนะ ศรีเพ็ญ
ครู ชำนาญการ
นางสุชาดา สมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางพรทิพย์ บุญเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
ครู ชำนาญการ
นางวัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนาพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจำเริญ สุดาจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางเบญจมาศ การคนซื่อ
ครู ชำนาญการ
นางอัมพรรณ เชิญทอง
ครู ชำนาญการ
นางณัจยานี ประวังญาณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางเจือจันทน์ มากมูล
ครู ชำนาญการ
นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกร
ครู ชำนาญการ
นายสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
นางพิสมัย วีระศรีนารา
ครู ชำนาญการ
นางกาญจนา ศิริวิโรจนกุล
ครู ชำนาญการ
นางสุทธิรักษ์ เสมอกัน
ครู ชำนาญการ
นางประภาพรรณ วัยวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอนันต์ ใจดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี อุทธจักร
ครู ชำนาญการ
นางนงนุช พัฒนากร
ครู ชำนาญการ
นางศิริยุคล สมสัตย์
ครู ชำนาญการ
นางอินทิรา อริยะจักร
ครู ชำนาญการ
นางลำดวน เพ็ชรศรี
ครู ชำนาญการ
นายธวัชชัย ทิพรส
ครู ชำนาญการ
นางบุษบาภรณ์ สิงห์อัศวรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางปาณิสรา เศรฐวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตา
ครู ชำนาญการ
นายวสันต์ บูรณา
ครู ชำนาญการ
นางอัจฉราพร สุนทรนันท
ครู ชำนาญการ
นางสาวธีรวรรณ วรรณางกูร
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์
ครู ชำนาญการ
นางชญานิศ ไชยเดชะ
ครู ชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี
ครู ชำนาญการ
นางจิราพร จงรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเสถียร การคนซื่อ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนิจสิริ โกศิน
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์
ครู ชำนาญการ
นายสถิต ตาคำ
ครู ชำนาญการ
นายจัตุพร ปูเรือน
ครู
นางสาวประกายดาว โทสินธิติ
ครู ชำนาญการ
นางวิจิตรา สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล
ครู ชำนาญการ
นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ
ครู
นายฉลาด วงค์แปง
นักการภารโรง
นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์
ครู
นายอิชยา เก๋อภัย
ครู ชำนาญการ
นางโสพิน จันทวงษ์
ครู ชำนาญการ
นายสะอาด เงินถา
ครู ชำนาญการ
นายทิพย์ เจือจันทร์
นักการภารโรง
นายจรูญ สมบูรณ์
ครู
นายพิพัฒน์ เสียงชารี
ครู
นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน
ครู
นางธนภร จิตธำรงสุนทร
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่
ครู
นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปนัท แก้วยิธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุนทร ปัญโญสุข
นักการภารโรง
นางบุษยาภรณ์ ขันพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้ว
ครู ชำนาญการ
นางเยาวภา เพิ่มพูล
ครู ชำนาญการ
นายวิรัตน์ ขันพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกศรินทร์ ธรรมขันแข็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา ต๋าคำ
ครู
นายณพลกฤต อุนนท์
ครู
นายวิชัย สิงห์น้อย
ครู
นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์
ครู
นางสุภาภรณ์ แพเพชร
ครูผู้ช่วย
นางสาวสาวิตรี ทิยะธรรม
ครูผู้ช่วย
นายประสงค์ ขันสุรินทร์
นักการภารโรง
นายสมศักดิ์ ขันสุรินทร์
นักการภารโรง
นางวีณา วิชัยสิงห์
นักการภารโรง
นายถวิล ปินไชย
นักการภารโรง
นางสาวสุรินทร์ วงค์คำแดง
ครู

นายวรทัศน์ บุญโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายองอาจ เสาร์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นางนวลจรสพรรรณ พรหมเมตจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันกำแพง

นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
นายสวัสดิ์ ศุภสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-331907 อีเมล์: skp@skpschool.net
เว็บมาสเตอร์:: เกศริน ธรรมขันแข็ง โทรศัพท์: 053331907 อีเมล์: krukatsarin@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ