หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนรู้
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสารภีพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053321254
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053321254
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053321254
นางนุสรา ตาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นายปริญญา นามเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นายปรีชา สายมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางสุพัตรา ธนัญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053321254
นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางเย็นตา อมตวณิชกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053321254
นางรัตติยา พัฒนากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นางราตรี ศิริพรรค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นางวิภาพร ประสานศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นายสมชาย สอประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นายอนันต์ ชำนาญรบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางสาวรัศมี พงษ์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053321254
นางสาววาสนา ตั้งชัยสุริยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053321254
นางพัชรินทร์ เหลืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นางอุดมลักษณ์ ดวงลกดก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
ว่าที่ร้อยตรีธนพล พัฒนผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นายภานุ จันทร์ชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053321254
นางธวัลยา พจนาภรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นางทิวาพร เตชะรุจิพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นางยุพา สิทธิประเวช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นายสุรศักดิ์ ด้วงมูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053321254
นางปัทมา รุณจัตุรัส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นางอุมารินทร์ หัวเวียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางลัดดาวัลย์ โสตถิกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นางจรวยพร ศรีฝั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นายปรัญชัย ใจมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053321254
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นางจรรยา มุกลีมาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นางสาวเกศรินทร์ สายสอิ้ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นางสาวธนาภรณ์ กันทิยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นายิวิโรจน์ อินตะมูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053321254
นางนันทชา จันทรธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นางสาวธมลวรรณ พรหมรักษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นางสาวชนัสดา ไชยวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053321254
นางสาวศิรประภา อุดมศิลป์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053321254
นายธีรวุฒิ เชื้อพระชอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053321254
นางสาวรัตน์มณี เทพทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053321254
นายชัยวุฒิ ไฝคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053321254
นายธัชพิชญ์ รังน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053321254
สิบเอกปฏิภาณ อริยา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053321254
นายจอห์น ริชาร์ด แอบเบอร์เลย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นางสาวลภัสรดา สังขะโต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053321254
นางสาวพรพรรณ โสภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นายอานนท์ ไชยฮั่ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053321254
นางสาวจอซลิน จิลเลี่ยน สต๊อคดาร์ด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นางสาวสุปิพร บุญตัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
053321254
นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
053321254
นางสาวสิรินัน ดวงเงิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053321254
นายกานต์รวี อินต๊ะ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053321254
นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053321254

นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นายภานุ จันทร์ชม
นายสุรศักดิ์ ด้วงมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]