โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสาคร สมหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-859405
นางสาวพิชญาภา โสพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-859405
นางสาวณัฐริยา นางเมาะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-859405
นายไกรวิชญ์ เตชะฟอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-859405
นางสาวนันทพรรณ โปธาจ่ม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-859405
นายดิเรก อุ่นวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-859405
นางจันทนี ทาประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-859405
นายวีระยุทธ สุขสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-859405
นางอารีย์ จารุภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-859405
นายจำรัส เกิดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-859405
นายชาญชัย ไพยารมณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-859405
นางพิศมร อินทวิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-859405
นายธเนศ สุนทรนันท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-859405
นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
053-859405
นางนฤมล หลวงภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-859405
นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-859405
นายกฤตภาส อภิอินขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-859405
นางสุวิมล กาญจนพุฒิโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-859405
นายเอกชัย ปานัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-859405
นางนิตยา ไชยอาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-859405
นายธนัส วิชาเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-859405
นายประวิทย์ อินตายวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-859405
นางพจนีย์ วิชาเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-859405
นายสมพร ใจบุญนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-859405
นายเสฏฐวุฒิ มหาศวิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-859405
นางพัชรินทร์ สุภามวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-859405
นางอักษราวดี สุระวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-859405
นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-859405
นางสาวสาธิตา บุญเคลือบ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
053-859405
นางสาวศิรินยา ซาวปิง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-859405

นายสาคร สมหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย
นายดิเรก อุ่นวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง
นางนิตยา ไชยอาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-859405 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอกชัย ปานัน โทรศัพท์: 053859405 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]