โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-106479
นางจันทนี ทาประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-106479
นายวีระยุทธ สุขสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-106479
นางอารีย์ จารุภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-106479
นายจำรัส เกิดมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-106479
นายชาญชัย ไพยารมณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-106479
นางพิศมร อินทวิวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-106479
นายธเนศ สุนทรนันท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-106479
นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
053-106479
นางนฤมล หลวงภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-106479
นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-106479
นายกฤตภาส อภิอินขุนทด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-106479
นางสุวิมล กาญจนพุฒิโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-106479
นายเอกชัย ปานัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-106479
นางนิตยา ไชยอาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-106479
นายธนัส วิชาเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-106479
นายประวิทย์ อินตายวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-106479
นางพจนีย์ วิชาเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-106479
นายสมพร ใจบุญนอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-106479
นายเสฏฐวุฒิ มหาศวิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-106479
นางสาวสาธิตา บุญเคลือบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-106479
นางพัชรินทร์ สุภามวน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-106479
นายจตุรงค์ ใจสม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-106479
นางอักษราวดี สุระวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-106479
นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-106479
นางสาวพิชญาภา โสพันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-106479
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา สุภามูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-106479
นางสาวศวัตกมล แสนตันใจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-106479
นายไกรวิชญ์ เตชะฟอง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-106479
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพรรณ โปธาจ่ม
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-106479
นางสาวศิรินยา ซาวปิง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-106479

นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นางอักษราวดี สุระวงศ์
นายวีระยุทธ สุขสาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,096
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]