โรงเรียนป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนป่าซาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประชากร เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นางศิริพร วงศ์หล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053521044
นายกิตติบุญ ลังการ์พินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางเอื้องอำไพ อินทโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
053521044
นางเอื้อมพร เตโช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นางอรัญญา วังกี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053521044
นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053521044
นางลัดดา ปัญจบุรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางวาสนา ไวคกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053521044
นายสยาม หอมโกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางสุนีย์ ชาราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางพัชรมณฑ์ ใจมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053521044
นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นายจรัส ทนันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางนิตยา ดวงติ๊บ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นายนิพนธ์ ไชยเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053521044
นายวิเศก บุญอุปละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053521044
นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นางบังอร ลังการ์พินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นายนพดล บุญภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นายสุชาติ ฝ่ายเทศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053521044
นางฉายกุศล แสนสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053521044
นางนุชรินทร์ พรมรักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางอนงค์นาฎ แกระวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นายวรพงศ์ แสนสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053521044
นายศักดิ์ดา แก้วกำเนิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053521044
นายนิธิกรณ์ เนตรนิลพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053521044
นางบุญเครือ นามบุปผา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053521044
นายสุเทพ ใจยะปัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางอัจนา บุญเสริม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053521044
นางสุทธิพร เกียรติวิภาค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053521044
นายสุพจน์ โยธา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053521044
นางสาวตรียามาส อนุชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053521044
นางปัณณรัศมิ์ ศรีตระกูลวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางสุพัตรา วรรณมะกอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นายสวัสดิ์ แสนใจ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายวิสิทธิ์ นาคเงิน
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายนพพร สมบูรณ์ชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053521044
นางสาวรัตนาพร เนียมทัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053521044
นายเกรียงศักดิ์ สุทธิธนาวัฒน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053521044
นางสาวสุภารัตน์ คำมูลตา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053521044
นางสาวจิราพร ชิณะญาณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางสาวอันธิกา สนิท
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053521044
นางรำพันธ์ุ ชินายะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053521044
นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053521044
นางวิทยา โพธิพฤกษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053521044
นางประเสริฐ วรรณชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053521044
นางละออง ปัญญามูล
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นางไกรทอง ปาระบ่อง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายมานิตย์ สายหล้า
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายวงศ์ ใจเมือง
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายเกียรติศักดิ์ พิมสาร
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นายมานพ สำปารี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นางสาวพาณิภัค ไชยยายอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นางสาวศรภัครัศศ์ ยะอะนันต์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044
นางสาวสุพัตรา ทองน้อย
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053521044

นายประชากร เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณ
นางปัณณรัศมิ์ ศรีตระกูลวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]