โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุกัญญา วงศ์ต่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายกิตติกร แก้วใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพรรธนา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพิศมัย สาธิ
ครู
054-313931
นางเอมอร ใจแก้ว
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางปิโยรส ฝั้นคำอ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางธนิตา ปงลังกา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางสาวบุญแถม ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสาวจารุพักตร์ ลิ่มสุวรรณ
ครู
054-313931
นางสดศรี เป็งวงศ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางพวงผกา ทนันไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายวรเดช ศรีเดช
ครู
054-313931
นางสุมาลัย วังสะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายอัมพัน เรืองแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางจารุวรรณ ทัฬหิกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางแคทรียา หลักมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
054-313931
นางศรีประไพ เป็งบุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางศรัญญา วงษ์ซีวะสกุล
ครู
054-313931
นางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศ
ครู
054-313931
นางปัทมาพร ปงหาญ
ครู
054-313931
นางชลันดา นิลสนธิ
ครู
054-313931
นางจิตรารัตน์ เครือนพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางวันดี อินดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพิมพ์ใจ ตุลาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางจันทร์สุดา สุทธิวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายชัยพร คุณรัตน์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางบัวลอย สุวรรณกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางดวงเดือน จอรจันทร
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางสุมิตรา ชาตานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางอรัญญา ฟูเฟื่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางนิภา เพชรหาญ
ครู ชำนาญการ
054-313931
นายบุญชู ณ ลำปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสุนทรี มาน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางวรินทิพย์ แสงดอก
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางปิ่นฟ้า โกปาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางสกาวรัตน์ มั่นตรง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางเกษสุดา วัฒนจิตรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสุกัญญา ทิพย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางมาริษา ฮั่นยะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางจิราพร แสงบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพวงเพ็ชร ปานศิลา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางสมพิศ วรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางวีรญา แต้มคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพูนศรี อรรฆรัตน์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางพูลทรัพย์ รักธีรภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางนราพร ชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางดาวเรือง เหมวรางค์กูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางบงกช แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายสมบูรณ์ แสนชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางคนึงนิตย์ หมื่นชมภู
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางกุลภา แก้วอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางจารีย์ นาคแก้ว
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางบังอร ร้อยกรอง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางชฎาภา วงษ์มณี
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางละม้าย อุ้มอารี
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางพาที โชคไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางทวิกา ตุลาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางอุไรวรรณ เรียนปิงวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางวันวิไล ทิมคล้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางนงคราญ โชติเล็กธนา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางดวงรัตน์ มณีจันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางเพ็ญศรี เที้ยธิทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสุวิมล นารถโคษา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางสายใจ แก้วสว่าง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางวราภรณ์ ปัญญาปลูก
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางวรัญญา ดอกสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพึงใจ รังคะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางวิมลรัตน์ เจริญธนฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางศิวพร บำบัดสรรพโรค
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางบุญศรี สมวงศ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางนงเยาว์ ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางมาลี สังข์สมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางทัศนีย์ พรหมยศ
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางอนงค์พร ไชยยากูล
ครู ชำนาญการ
054-313931
นายคิด ใหม่ธรรม
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางกิ่งกาญจน์ กันกา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางรุ่งทิพย์ อินต๊ะคำ
ครู ชำนาญการ
054-313931
นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางศิริญญา ยังบุญช่วย
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางมณทิรา ทองปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางเตือนใจ ณ ลำปาง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางพรนิภา ยศบุญเรือง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางเพ็ญศรี ปิงกาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงษ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางละเอียด ทาไชยวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายอานนท์ สายคำฟู
ครู เชี่ยวชาญ
054-313931
นางรัตน์ติยา มือกุศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายกำธร สงวนพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางดวงพร ไชยโย
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางสุนันทา แนวบรรทัด
ครู
054-313931
นางชไมพร ปิยะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางฟ้าหทัย คมสัน
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางบุญทิวา เวียงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางอำไพ วงศ์นาม
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางฟองนวล ยันตรวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางทัศนีย์ ไชยกันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางอนงค์ นุตประวีณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางประทิน ตั้งวิบูลย์กิจ
ครู ชำนาญการ
054-313931
นายพิทยา เนตรสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสุปภาวดี บุญศรี
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางโสภา วานิชสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางฐิตาภรณ์ กมลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางวันทนา เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางพิมพิมล ใจวงศ์ษา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางอมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางจุฑามาศ เรือนก๋า
ครู
054-313931
นางศิริพร อุดมธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางอุษณีย์ แสงวัง
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางธัญสุดา ทาฟู
ครู
054-313931
นางไข่แก้ว จันทพัวศิริศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางภัทรภรณ์ ฤทธิรุดเร่งพล
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางเยาวนาฎ นุภักดิ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางใจภักดิ์ ศรศักดานุภาพ
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางพรพิมล กิตติพรเดช
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางภรณี แดงวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นายอำพล ณ จันตา
ครู ชำนาญการ
054-313931
นายมนู วรรณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสุมาลี คำโพธิ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางดารุณี ชนะกาญจน์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางปราถนา ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางศิริพร เปี้ยปลูก
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางกันตินันท์ ฟูเต็มวงศ์
ครู ชำนาญการ
054-313931
นางภรณี แดงวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางญาณินท์ พลับจีน
ครู
054-313931
นางอัจฉรา ว่องวทัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสุมาลัย วังสะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางธันยพัต มูลฟู
ครู
054-313931
นางกัญญารัตน์ สุมนะ
ครูผู้ช่วย
054-313931
นางจินตนา ศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษ
054-313931
นางสาวนันทยากรณ์ วะเท
ครู
054-313931

นางสาวสุกัญญา วงศ์ต่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายกิตติกร แก้วใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายอัมพัน เรืองแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นางจารุวรรณ ทัฬหิกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นางแคทรียา หลักมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

นางอุไรวรรณ เรียนปิงวัง
นางปิโยรส ฝั้นคำอ้าย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

58
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โทรศัพท์: 054-313931 อีเมล์: anuballp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรฤดี จักรใจวงค์ โทรศัพท์: 0835781510 อีเมล์: goongging13@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ