โรงเรียนอนุบาลลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำปาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุกัญญา วงศ์ต่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอัมพัน เรืองแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเจริญชัย ธีราธนภาคย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ ทัฬหิกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางแคทรียา หลักมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางพรรธนา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิศมัย สาธิ
ครู
นางเอมอร ใจแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางปิโยรส ฝั้นคำอ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนิตา ปงลังกา
ครู ชำนาญการ
นางสาวบุญแถม ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสดศรี เป็งวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางพวงผกา ทนันไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวรเดช ศรีเดช
ครู
นางสุมาลัย วังสะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิตรารัตน์ เครือนพรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันดี อินดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ใจ ตุลาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์สุดา สุทธิวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยพร คุณรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางบัวลอย สุวรรณกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงเดือน จอรจันทร
ครู ชำนาญการ
นางออมสิน สมัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมิตรา ชาตานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปัณพร เดชผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรัญญา ฟูเฟื่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิภา เพชรหาญ
ครู ชำนาญการ
นายบุญชู ณ ลำปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุนทรี มาน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรินทิพย์ แสงดอก
ครู ชำนาญการ
นางปิ่นฟ้า โกปาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางสกาวรัตน์ มั่นตรง
ครู ชำนาญการ
นางเกษสุดา วัฒนจิตรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกัญญา ทิพย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาริษา ฮั่นยะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราพร แสงบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมาลี ประทุมโทน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงเพ็ชร ปานศิลา
ครู ชำนาญการ
นางสมพิศ วรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีรญา แต้มคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพูนศรี อรรฆรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางพูลทรัพย์ รักธีรภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงเยาว์ นวลบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนราพร ชัยมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดาวเรือง เหมวรางค์กูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล แสนชมภู
ครู ชำนาญการ
นางบงกช แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมบูรณ์ แสนชมภู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคนึงนิตย์ หมื่นชมภู
ครู ชำนาญการ
นางกุลภา แก้วอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจารีย์ นาคแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางบังอร ร้อยกรอง
ครู ชำนาญการ
นางชฎาภา วงษ์มณี
ครู ชำนาญการ
นางละม้าย อุ้มอารี
ครู ชำนาญการ
นางพาที โชคไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
นางทวิกา ตุลาพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ เรียนปิงวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันวิไล ทิมคล้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงคราญ โชติเล็กธนา
ครู ชำนาญการ
นางดวงรัตน์ มณีจันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเจียมจิต ขันติโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี เที้ยธิทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล นารถโคษา
ครู ชำนาญการ
นางสายใจ แก้วสว่าง
ครู ชำนาญการ
นางวราภรณ์ ปัญญาปลูก
ครู ชำนาญการ
นางวรัญญา ดอกสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพึงใจ รังคะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวิมลรัตน์ เจริญธนฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิวพร บำบัดสรรพโรค
ครู ชำนาญการ
นางบุญศรี สมวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางนงเยาว์ ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการ
นางมาลี สังข์สมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ พรหมยศ
ครู ชำนาญการ
นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์
ครู ชำนาญการ
นางอนงค์พร ไชยยากูล
ครู ชำนาญการ
นายคิด ใหม่ธรรม
ครู ชำนาญการ
นางกิ่งกาญจน์ กันกา
ครู ชำนาญการ
นางรุ่งทิพย์ อินต๊ะคำ
ครู ชำนาญการ
นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริญญา ยังบุญช่วย
ครู ชำนาญการ
นางมณทิรา ทองปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเตือนใจ ณ ลำปาง
ครู ชำนาญการ
นางพรนิภา ยศบุญเรือง
ครู ชำนาญการ
นางเพ็ญศรี ปิงกาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงษ์
ครู ชำนาญการ
นางละเอียด ทาไชยวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา แก้วประเสริฐ
ครู เชี่ยวชาญ
นายอานนท์ สายคำฟู
ครู เชี่ยวชาญ
นางรัตน์ติยา มือกุศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกำธร สงวนพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
นางดวงพร ไชยโย
ครู ชำนาญการ
นางสุนันทา แนวบรรทัด
ครู
นางชไมพร ปิยะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฟ้าหทัย คมสัน
ครู ชำนาญการ
นางศรีประไพ เป็งบุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญทิวา เวียงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอำไพ วงศ์นาม
ครู ชำนาญการ
นางฟองนวล ยันตรวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ ไชยกันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอนงค์ นุตประวีณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
ครู ชำนาญการ
นางประทิน ตั้งวิบูลย์กิจ
ครู ชำนาญการ
นายพิทยา เนตรสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุปภาวดี บุญศรี
ครู ชำนาญการ
นางโสภา วานิชสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรัญญา ทองบ่อ
ครู
นางฐิตาภรณ์ กมลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันทนา เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพิมล ใจวงศ์ษา
ครู ชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ เรือนก๋า
ครู
นางศิริพร อุดมธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุษณีย์ แสงวัง
ครู ชำนาญการ
นางธัญสุดา ทาฟู
ครู
นางไข่แก้ว จันทพัวศิริศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภัทรภรณ์ ฤทธิรุดเร่งพล
ครู ชำนาญการ
นางเยาวนาฎ นุภักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางใจภักดิ์ ศรศักดานุภาพ
ครู ชำนาญการ
นางพรพิมล กิตติพรเดช
ครู ชำนาญการ
นางภรณี แดงวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอำพล ณ จันตา
ครู ชำนาญการ
นางสุมาลี คำโพธิ์
ครู ชำนาญการ
นางดารุณี ชนะกาญจน์
ครู ชำนาญการ
นางปราถนา ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางศิริพร เปี้ยปลูก
ครู ชำนาญการ
นางกันตินันท์ ฟูเต็มวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางภรณี แดงวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางญาณินท์ พลับจีน
ครู
นางอัจฉรา ว่องวทัญญู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลัย วังสะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกัญญารัตน์ สุมนะ
ครูผู้ช่วย
นางจินตนา ศิริรัตน์
ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา วงศ์ต่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง
นายอัมพัน เรืองแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง
นายเจริญชัย ธีราธนภาคย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง
นางจารุวรรณ ทัฬหิกรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง
นางแคทรียา หลักมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง

นายอานนท์ สายคำฟู
นางอุษณีย์ แสงวัง

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนอนุบาลลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-313931 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรฤดี จักรใจวงค์ โทรศัพท์: 0835781510 อีเมล์: goongging13@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ