โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางแคทรียา หลักมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายกิตติกร แก้วใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางจินตนา หิรัณณกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายอานนท์ สายคำฟู
ครู เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางพรรธนา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
054-313931
นางเกษรา ปัญญาสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางเอมอร ใจแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางปิโยรส ฝั้นคำอ้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวบุญแถม ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางกันยากร อายะกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางสดศรี เป็งวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นางสุมาลัย วังสะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางวันดี อินดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางพิมพ์ใจ ตุลาพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางจันทร์สุดา สุทธิวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางบัวลอย สุวรรณกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางดวงเดือน จอรจันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางอรัญญา ฟูเฟื่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นางนิภา เพชรหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางปิ่นฟ้า โกปาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางสกาวรัตน์ มั่นตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางสุกัญญา ทิพย์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางมาริษา ฮั่นยะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางสมพิศ วรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางวีรญา แต้มคล่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางพูลทรัพย์ รักธีรภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางบงกช แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางกุลภา แก้วอรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นางบังอร ร้อยกรอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางชฎาภา วงษ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางอุไรวรรณ เรียนปิงวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางวันวิไล ทิมคล้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางนงคราญ โชติเล็กธนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางดวงรัตน์ มณีจันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางเพ็ญศรี เที้ยธิทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางวราภรณ์ ปัญญาปลูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นางพึงใจ รังคะวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางวิมลรัตน์ เจริญธนฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางบุญศรี สมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางมาลี สังข์สมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางทัศนีย์ พรหมยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางอนงค์พร ไชยากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นายคิด ใหม่ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางกิ่งกาญจน์ กันกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางรุ่งทิพย์ อินต๊ะคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางมณทิรา ทองปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางเตือนใจ ณ ลำปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางพรนิภา ยศบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางเพ็ญศรี ปิงกาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางละเอียด ทาไชยวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางรัตน์ติยา มือกุศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางจินตนา ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นางชไมพร ปิยะกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางศรีประไพ เป็งบุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางบุญทิวา เวียงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางอำไพ วงศ์นาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางฟองนวล ยันตรวัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางทัศนีย์ ไชยกันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางอนงค์ นุตประวีณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางประทิน ตั้งวิบูลย์กิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นายจิตร ยอดเทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสุปภาวดี บุญศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางโสภา วานิชสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางวันทนา เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางอมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางศิริพร อุดมธาดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางอุษณีย์ แสงวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางธัญสุตา ทาฟู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางไข่แก้ว จันทพัวศิริศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางภัทรภรณ์ ฤทธิรุดเร่งพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางเยาวนาฎ นุภักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางใจภักดิ์ ศรศักดานุภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นายมนู วรรณารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางดารุณี ชนะกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางศิริพร เปี้ยปลูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางกันตินันท์ ฟูเต็มวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางภรณี แดงวิรุฬห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นางอำไพ ใจบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นางทิวารัตน์ ชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นายปริญญา เรือนปิงวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางธันยพัต มูลฟู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางพิศมัย สาธิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางธนิตา ปงลังกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางศศิธร ราชตัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
054-313931
นางชลันดา นิลสนธิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นายวรเดช ศรีเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นายชัยพร คุณรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางพวงเพ็ชร ปานศิลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางนงเยาว์ ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นายกำธร สงวนพฤกษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นางดวงพร ไชยโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสุนันทา แนวบรรทัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางฟ้าหทัย คมสัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางพิมพิมล ใจวงศ์ษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางพรพิมล กิตติพรเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางปราถนา ธรรมวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางหทัยกาญจน์ ฤทธิ์สกุลชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางณัฐนิชา ศักดิ์เดโชกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางญาณินท์ พลับจีน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวจินตวี พรมฟอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางปวีณา แสนปินตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางปัทมาพร ปงหาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวจิตอนงค์ ไทยกรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางญาณิศา โกศลศาสตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสาวจารุพักตร์ ลิ่มสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางกัญญารัตน์ สุมนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางศรัญญา วงษ์ซีวะสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสาวกนกกร กอไธสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางหทัยกาญจน์ ฤทธิ์สกุลชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
054-313931
นางจุฑามาศ เรือนก๋า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวสุพัตรา สาละวัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางสาวนันทยากรณ์ วะเท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นายพรศักดิ์ ศักดิ์เดโชกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางพรณิพา เครือสบจาง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางเรณู สารสมุทร
เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางรัตนา พรหมเรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นางสาวมณีภรณ์ อย่างเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายจักรพันธ์ ตันยเวช
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางกรรณิการ์ ปัญญากุลารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวสุชาดา จันวันนา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวรมิดา เจริญวรารัตนา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวปวันรัตน์ วังโม้
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวจอยริกา จันทร์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางจุฑารัตน์ วงค์วิตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายวณิตชา ก๋าแก่น
นายช่างเทคนิค
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวธัญลักษณ์ ขันติโชติ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวจิรุกาญจน์ คำลือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางฌาณัญญา แสนชมภู
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นางสาวมัสลิน สิงห์บุญญานุภาพ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางพรนภา สมจันทร์ตา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางสาวชลฐิตา ฟองทา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางสาววันเพ็ญ เค็มมาก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสุภาวรรณ ศรีศาลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวอาทิตยา แสงสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นางสาวเบญจวรรณ แสนคำวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวสุปราณี ติ๊บศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสาวชุติมา เจตอธิการ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสาวสุดาดาว ทับบำรุง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวณัฐพร รักพงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวอรุณี ณ เมธา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นายอนุพงษ์ ผูกอ้น
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นายจักรพงษ์ สายวงศ์ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางสาวชนิดาภา คชสินธ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางสาวรุ่งทิวา เรียนปิงวัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวจรัญญา ปัญญา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นายศตวรรษ์ ยะรินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางสาวอรพรรณ ทำอิ่นแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางสาวรัชนาภรณ์ เหล็กดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นายชาญชัย ทาตะรัตน์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางสาวศิรินทร์ ขัตติยะวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวรัตติกาล หอมแก่นจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวตัสนีม สังข์ศิลปชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวรมิดา ถวิลวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางวัชรีภรณ์ ยมนัตท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-313931
นายณฐพล มะณีย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-313931
นางสาวพิชญาภา ไข่ทา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-313931
นางทัศนีย์ เครือจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางอภิญญา บัวหลวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสาวขวัญภิรมย์ สุวรรณหงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นางสาวชีวพร สิงห์คะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางสาวอรุโณชา ไชยเมืองใจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นายศุภวัฒน์ เครือกลางรงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางสาวเบญจพร พูดงาม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นายอวกาศ มาตรมูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวอมรรัตน์ ตัวะฮ้อ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางสาวภาวันตี คำนนท์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายบูรพา คำเครื่อง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางสาวนางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054-313931
นายกิตติศักดิ์ จันทร์คำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-313931
นางสุพรรณ อำนาจผูก
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวอุษา ยศตื้อ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางพรทิพย์ จิระ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสุข เครือระยา
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสุวณี สิงห์เชื้อ
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางทัศนีย์ บุตรกระจ่าง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายปริญญา ยะจินะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายคฑาวุธ ดีมูล
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายสุรเชษฐ์ สุทธิเสริม
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางฉัตรฤดี จักรใจวงค์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-313931
นางอังคณา บุญนาค
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวนงค์เยาว์ นิระปะ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-313931
นายปรัชญา มณฑาทอง
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-313931
นางนงลักษณ์ เทพคำปลิว
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวสุพรรณา คำดวง
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาววีระวรรณ สมวงษ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวอริศรา วงค์ศรีใจ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางนันทวรรณ ขัดธิพงษ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวกมลลักษณ์ แก้วประภา
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวนุจรินทร์ กุณวงศ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวกุล อินต๊ะวิยะ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวสายทอง อ้วนล่ำ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางญาณี ละออง
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางนเรศว์ เถิ้มแก้ว
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางเรณู อินยาศรี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสุพิน เรือนสุข
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวสมร ทิพย์วงศ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณวงค์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางเสาร์แก้ว อุส่าห์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางอภิญญา เทพสืบ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางจินดา อย่างเจริญ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางศิริพร นาสมใจ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางนวินดา กุมมาลือ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางวิภาพร ตัณวงค์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางแสงจันทร์ อินต๊ะขัน
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวบุญเรือง หาญชนะ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวจิราภา คำวรรณ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-313931
นางสาวพิยุตา ยะม่อนแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายถวิล เครือระยา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายนิวัฒน์ อิ่นคำ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางสาวสุวิมล ณ ลำปาง
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นางรัตติยา ศิริเจริญจรรยา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายสมศักดิ์ ศรีศาลา
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายอ๊อด จุ่มสันกลาง
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931
นายศรีรัตน์ สุขจักร์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-313931

นายประยูร เรียนปิงวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นางแคทรียา หลักมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นายกิตติกร แก้วใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
นางจินตนา หิรัณณกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

นางสาวจารุพักตร์ ลิ่มสุวรรณ
นางกุลภา แก้วอรุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,012
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-313931 อีเมล์: anuballp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรฤดี จักรใจวงค์ โทรศัพท์: 0835781510 อีเมล์: goongging13@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]