โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
นางปวีณา ทิพย์มาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์ ต้นปลูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์ วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินดา ปงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญเรือน หุ่นดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุษยมาส สุทธิพรมณีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์
ครู
นางแสงจันทร์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
086-1850871
นายเจริญ เรืองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา ยินดี
ครู ชำนาญการ
นางจรรยา วิญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีนา เทพเสนา
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์เพ็ญ หาญแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
ครู
นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอภิรดี พยับทอง
ครู ชำนาญการ
0819509210
นางสมพิศ รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเริญจันทร์ แสงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรีพร พันธุ์ขาวสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมศรี มุณีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเจียมจิต ปรารถนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ คำกัมพล
ครู ชำนาญการ

นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา

นางเริญจันทร์ แสงอ่อน
นางจรรยา วิญญา

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ