โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายสมบัติ วันใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางอภิรดี พยับทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางสมพิศ รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายมนัส จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางเจียมจิต ปรารถนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายวัชรินทร์ คำกัมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางนงลักษณ์ ต้นปลูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางสุรีย์ วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางจินดา ปงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางนงลักษณ์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายบุญเรือน หุ่นดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางบุษยมาส สุทธิพรมณีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
054281504
นางสาวยุพา พรหมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางดวงจันทร์ จวรรณตุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางวัชรียา ใจสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางสาวสุมานี เจียมทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางพัชยา เครืออินต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางอารีรัตน์ เวสิยากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางปราณี เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางแสงจันทร์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางศรีนวล สุปินราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายเจริญ เรืองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางสาวเฟื่องลดา หมื่นธรรมชัย
ครู ชำนาญการ
054281504
นางสาวขนิษฐา ยินดี
ครู ชำนาญการ
054281504
นางจรรยา วิญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
ครู ชำนาญการ
054281504
นางวีนา เทพเสนา
ครู ชำนาญการ
054281504
นางนงเยาว์ ชาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
054281504
นางอรอนงค์ ตุ้มนาค
ครู
054281504
นายถนอม วิตา
ช่างไม้ชั้น 3
054281504
นางพิชญ์สินี จันทะนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281504
นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาอภิรักษ์
ครู
054281504
นางจันทร์ศิริ คำภิธรรม
แม่บ้าน
054281504
นางสาวธิดารัตน์ การิยา
ครูธุรการ
054281504
นายราชันย์ เพียรการ
ครู (อัตราจ้าง)
054281504
นางสาวณปภัช คิดอ่าน
ครู (อัตราจ้าง)
054281504
นางสาวดอกไม้ ชัยมณี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
054281504
นายวิชัย ถ่อมกาย
นักการภารโรง
054281504
นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
054281504

นายสมบัติ วันใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

นางอรอนงค์ ตุ้มนาค
นายเจริญ เรืองจิตต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ