โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
086-1850871
054281504
นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ

054281504
นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894338049
054281504
นางอภิรดี พยับทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819509210
054281504
นางสมพิศ รัตนวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892643963
054281504
นางเริญจันทร์ แสงอ่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896317913
054281504
นางสุรีพร พันธุ์ขาวสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869125999
054281504
นายมนัส จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819931336
054281504
นางสมศรี มุณีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864299812
054281504
นางเจียมจิต ปรารถนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869140151
054281504
นายวัชรินทร์ คำกัมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ

054281504
นางปวีณา ทิพย์มาบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

054281504
นางนงลักษณ์ ต้นปลูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811116720
054281504
นางสุรีย์ วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818818972
054281504
นางจินดา ปงคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

054281504
นางนงลักษณ์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861149932
054281504
นายบุญเรือน หุ่นดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810310779
054281504
นางบุษยมาส สุทธิพรมณีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861797133
054281504
นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์
ครู
0844886386
054281504
นางอุษา ปงกาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873042704
054281504
นางสาวยุพา พรหมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899901896
054281504
นางดวงจันทร์ จวรรณตุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869175085
054281504
นางวัชรียา ใจสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835152427
054281504
นางสาวสุมานี เจียมทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871844102
054281504
นางอารีรัตน์ เวสิยากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898522900
054281504
นางปราณี เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831565239
054281504
นางแสงจันทร์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0894312498
054281504
นางศรีนวล สุปินราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

054281504
นายเจริญ เรืองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817834209
054281504
นางสาวขนิษฐา ยินดี
ครู ชำนาญการ

054281504
นางจรรยา วิญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866596298
054281504
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
ครู
0823886119
054281504
นางวีนา เทพเสนา
ครู ชำนาญการ
0813669102
054281504
นางจันทร์เพ็ญ หาญแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0858277638
054281504
นายถนอม วิตา
ช่างไม้ชั้น 3
0931325073
054281504
นายกิติพงษ์ มะโน
ช่างไม้ชั้น 2
0801322158
054281504
นายวุฒิเดช กำลังเก่ง
ครู (อัตราจ้าง)
0846109691
054281504
นางจันทร์ศิริ คำภิธรรม
แม่บ้าน
0890653639
054281504
นางสาวธิดารัตน์ การิยา
ครูธุรการ
081-0314931
054281504
นายราชันย์ เพียรการ
ครู (อัตราจ้าง)
084-7607411
054281504
นางสาววงเดือน คิดอ่าน
ครู (อัตราจ้าง)
0806783542
054281504
นางสาวดอกไม้ ชัยมณี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0895615729
054281504
นายวิชัย ถ่อมกาย
นักการภารโรง
0833216112
054281504

นายสวาท เกษณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา
นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา

นางสาวขนิษฐา ยินดี
นางศรีนวล สุปินราษฎร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ