โรงเรียนต้นธงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนต้นธงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0834770437
นายสุรศักดิ์ ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866573440
นายประนม กวางซี
ครู ชำนาญการ
0833236897
นางปวีณา ขัดทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861970420
นางอรทัย ชัยวิลยศ
ครู ชำนาญการ
0833208378
นายถวัลย์ ลีลาศ
ครู ชำนาญการ
0895619177
นางรัตนาภรณ์ อภิรัตนอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819807540
นายสุจิณ เกตุสุภะ
ครู ชำนาญการ
0861917056
นางนวลจันทร์ เก่งสาริกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844004566
นางทับทิม ตันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0809697193
นายพิทยา จิวเดช
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
นายมานพ ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการ
0871872861
นางมิ่งขวัญ สุริยาอารักษ์
ครู ชำนาญการ
0818853611
นายสากล กาวิละมูล
นักการภารโรง
0878507775
นางรุ่งนภา ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0944952611
นายประเสริฐ เตชะวงศ์
นักการภารโรง
นางเบญจพร ตาธิ
ผู้ช่วยครู
นางสาววิลัยพร ขันคำ
ครูผู้ช่วย
0837464838

นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ต้นธงวิทยา

นางทับทิม ตันประเสริฐ
นายสุจิณ เกตุสุภะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนต้นธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054299101 อีเมล์: surasaktati@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรศักดิ์ ตาธิ โทรศัพท์: 0866573443 อีเมล์: surasaktati@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ