โรงเรียนต้นธงวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนต้นธงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
054299101
นางสาวกาญจนา บัวนุ่ม
ครู
054299101
นายสุรศักดิ์ ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054299101
นางปวีณา ขัดทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
054299101
นางนวลจันทร์ เก่งสาริกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
054299101
นางทับทิม ตันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054299101
นางอรทัย ชัยวิลยศ
ครู ชำนาญการ
054299101
นางมิ่งขวัญ สุริยาอารักษ์
ครู ชำนาญการ
054299101
นายถวัลย์ ลีลาศ
ครู ชำนาญการ
054299101
นายสุจิณ เกตุสุภะ
ครู ชำนาญการ
054299101
นายวิศเวศ เด่นศิริกุล
ครู
054299101
นางรุ่งนภา ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054299101
นางสาววิลัยพร ขันคำ
ครูผู้ช่วย
054299101
นายสากล กาวิละมูล
นักการภารโรง
054299101
นายประเสริฐ เตชะวงศ์
นักการภารโรง
054299101
นางศรีนภา ขานไข
ครู
054299101
นางสาวเมวิกา โปทะวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
054299101
นางสาวอรนุช มั่งมูลมา
ครูธุรการ
054299101
นางสาวนิชา เก่งสาริกัน
ครูพี่เลี้ยง
054299101

นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ต้นธงวิทยา

นางปวีณา ขัดทาน
นางมิ่งขวัญ สุริยาอารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนต้นธงวิทยา โทรศัพท์: 054299101 อีเมล์: surasaktati@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรศักดิ์ ตาธิ โทรศัพท์: 0866573443 อีเมล์: surasaktati@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ