โรงเรียนต้นธงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนต้นธงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0834770437
054299101
นายสุรศักดิ์ ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0866573440
054299101
นายประนม กวางซี
ครู ชำนาญการ
0833236897
054299101
นางปวีณา ขัดทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861970420
054299101
นางนวลจันทร์ เก่งสาริกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0844004566
054299101
นางทับทิม ตันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0809697193
054299101
นางอรทัย ชัยวิลยศ
ครู ชำนาญการ
0833208378
054299101
นายมานพ ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการ
0871872861
054299101
นางมิ่งขวัญ สุริยาอารักษ์
ครู ชำนาญการ
0818853611
054299101
นายถวัลย์ ลีลาศ
ครู ชำนาญการ
0895619177
054299101
นางรัตนาภรณ์ อภิรัตนอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819807540
054299101
นายสุจิณ เกตุสุภะ
ครู ชำนาญการ
0861917056
054299101
นางรุ่งนภา ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0944952611
054299101
นางสาววิลัยพร ขันคำ
ครูผู้ช่วย
0837464838
054299101
นายสากล กาวิละมูล
นักการภารโรง
0878507775
054299101
นายพิทยา จิวเดช
ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ

054299101
นายประเสริฐ เตชะวงศ์
นักการภารโรง

054299101
นางเบญจพร ตาธิ
ผู้ช่วยครู

054299101

นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ต้นธงวิทยา

นายสุจิณ เกตุสุภะ
นายประนม กวางซี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนต้นธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054299101 อีเมล์: surasaktati@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรศักดิ์ ตาธิ โทรศัพท์: 0866573443 อีเมล์: surasaktati@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ