โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคำรณ ม่อมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055825856
นายชนินทร์ ยะอนันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055825856
นายคนอง อ่อนดี
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
055825856
นางสาววัฒนา กันทาเวศย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055825856
นางเรณู เอกกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นางสิปปกา สุขโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055825856
นางณิชนันทน์ อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856
นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055825856
นางศุภาภรณ๋ ยลธรรม์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055825856
นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055825856
นายอุดม บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856
นางนุชรินทร์ ภุมราดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055825856
นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055825856
นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นางสุธา อ่อนขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055825856
นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856
นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055825856
นางลักขณา แก้วหนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055825856
นางลัดดา บุญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055825856
นายวิชัย ขันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นายไพรัตน์ สุขโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055825856
นายสันทะเสริด อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055825856
นางสาวเพลินจิตร จันทร์เสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055825856
นายเจตพล ยลธรรม์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055825856
นางจินตนา ก้องวิชชาบารมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856
นางสายชล มีจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055825856
นายบุญเริ่ม ทัพครุธ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055825856
นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055825856
นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นายมีชัย ดาคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055825856
นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055825856
นายจุลลศักดิ์ เสาแดน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055825856
นางสาวสมาพร พลอยบำรุง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055825856
นายอาณัติ อยู่นัด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055825856
นางสาวสุมาลี อ๋อมชัยกาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856
นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055825856
นางอมรรัตน์ เดือนเพ็ญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055825856
นางสาวนฤมล ไชยนาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055825856
นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055825856
นางสาวมลนิภา กันยา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856
นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055825856

นายคำรณ ม่อมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์
นางสาววัฒนา กันทาเวศย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์

นางสาวสุมาลี อ๋อมชัยกาศ
นายไพรัตน์ สุขโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055825856 อีเมล์: trontrisin@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรันต์ อินทะปัญโญ โทรศัพท์: 0813243951 อีเมล์: suranpumpuang563@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]