โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธารา น่วมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสันติ ภูพืช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายนพดล วรรณละเอียด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายอาณัติ อยู่นัด
ครู
นางสาวจินตนา เทศเอม
ครู ชำนาญการ
นางเรณู เอกกา
ครู ชำนาญการ
นางสิปปกา สุขโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณิชนันทน์ อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศักดิ์ชัย หาญไพบูลย์
ครู ชำนาญการ
นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายชล มีจันทร์
ครู ชำนาญการ
นางศุภาภรณ๋ ยลธรรม์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุกานดา อ่วมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอุดม บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบุญเริ่ม ทัพครุธ
ครู ชำนาญการ
นางนุชรินทร์ ภุมราดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทองวัน วีระศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุธา อ่อนขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา
ครู ชำนาญการ
นางรุ่งระพี คัชมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ครู ชำนาญการ
นางลักขณา แก้วหนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู ชำนาญการ
นางลัดดา บุญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมีชัย ดาคำ
ครู ชำนาญการ
นายวิชัย ขันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภัตรา สาขา
ครู ชำนาญการ
นางปุณณัฏฐา ถมยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์
ครู ชำนาญการ
นางสายใจ เกรททิ
ครู ชำนาญการ
นายไพรัตน์ สุขโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู ชำนาญการ
0813243951
นายสันทะเสริด อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิลุบล กลิ่นทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพลินจิตร จันทร์เสน
ครู ชำนาญการ
นางอิศราพร เพ็ชรมี
ครู เชี่ยวชาญ
นายเจตพล ยลธรรม์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอัครพนธ์ คงตาล
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุมาลี อ๋อมชัยกาศ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้
ครูผู้ช่วย
นางสีนวล ฝามงคล
ครู ชำนาญการ

นายธารา น่วมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์
นายสันติ ภูพืช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์
นายนพดล วรรณละเอียด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์

นางสีนวล ฝามงคล
นางลัดดา บุญสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055825856 อีเมล์: trontrisin@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรันต์ อินทะปัญโญ โทรศัพท์: 0813243951 อีเมล์: suranpumpuang563@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ