โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนพดล วรรณละเอียด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055825856
นายคำรณ ม่อมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสาวสมาพร พลอยบำรุง
ครู
055825856
นางสาวอมรรัตน์ สันทะนะ
ครูผู้ช่วย
055825856
นายจุลลศักดิ์ เสาแดน
ครู
055825856
นายอาณัติ อยู่นัด
ครู
055825856
นางจินตนา ก้องวิชชาบารมี
ครู ชำนาญการ
055825856
นางเรณู เอกกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสิปปกา สุขโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางณิชนันทน์ อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสายชล มีจันทร์
ครู ชำนาญการ
055825856
นางศุภาภรณ๋ ยลธรรม์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสาวลำยงค์ ทองตีบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นายอุดม บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นายบุญเริ่ม ทัพครุธ
ครู ชำนาญการ
055825856
นางนุชรินทร์ ภุมราดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นายจำทอง โศจิธาดาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสุธา อ่อนขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสาวคนึงนิตย์ เอกกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางรุ่งระพี คัชมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นายสมศักดิ์ แซ่ไล้
ครู ชำนาญการ
055825856
นางลักขณา แก้วหนู
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู ชำนาญการ
055825856
นางลัดดา บุญสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นายมีชัย ดาคำ
ครู ชำนาญการ
055825856
นายวิชัย ขันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์
ครู ชำนาญการ
055825856
นายไพรัตน์ สุขโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ครู ชำนาญการ
055825856
นายสันทะเสริด อุทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสาวเพลินจิตร จันทร์เสน
ครู ชำนาญการ
055825856
นางอิศราพร เพ็ชรมี
ครู เชี่ยวชาญ
055825856
นายเจตพล ยลธรรม์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055825856
นางสาวสุมาลี อ๋อมชัยกาศ
ครู
055825856
นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้
ครู
055825856
นางสาวนฤมล ไชยนาน
ครูผู้ช่วย
055825856
นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์
ครูผู้ช่วย
055825856
นางสาวมลนิภา กันยา
ครูผู้ช่วย
055825856
นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ครู ชำนาญการ
055825856
นายคนอง อ่อนดี
ช่างปูนชั้น 2
055825856
นายชนินทร์ ยะอนันต์
ครู (พนักงานงานราชการ)
055825856

นายคำรณ ม่อมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์
นายนพดล วรรณละเอียด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ์

นางสิปปกา สุขโรจน์
นางลัดดา บุญสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055825856 อีเมล์: trontrisin@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรันต์ อินทะปัญโญ โทรศัพท์: 0813243951 อีเมล์: suranpumpuang563@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]