โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นายอุทัย โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
054597184
นางธัญญพัทธ์ ภัทรกุลพิสิฐ
ครู ชำนาญการ
0861964567
นายจีรพล อุดคำมี
ครู ชำนาญการ
0895562337
นางมิ่งขวัญ สุขใส
ครู ชำนาญการ
0860074658
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

นางสุทธินี แสงแสน
ครู
0894321774
นางรัตนา ชัยธรรม
ครูผู้ช่วย
0800335778
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
ครูผู้ช่วย
0810333722
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูผู้ช่วย
0843784991
นางสาวชาลิณี ศรีพาน
ครูผู้ช่วย
0804793184
นางจริยาภรณ์ พรมมี
ครูผู้ช่วย
0823884718
นายสิงห์ทอง วีระคำ
ครู

นางสุทธิดา รักษ์คมนา
ครู ชำนาญการ

นางดวงพร วงศ์ดาว
ครู ชำนาญการ

นางลาแพน จันแปงเงิน
ครู

นางพิศมัย กางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเอนก มีปัญญา
ครู

นายสมชาย ร่องพืช
ครู

นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง
ครู ชำนาญการ

นางชนม์นิภา ร่องพืช
ครู

นางสายสุนีย์ สายถิ่น
ครู ชำนาญการ

นางนภาภรณ์ วงค์อ๊อด
ครู

นางพรทิพย์ พันธุ์เวช
ครู ชำนาญการ

นางมาลินี ชำนาญณรงค์
ครู ชำนาญการ

นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้ม
ครู (พนักงานงานราชการ)
0857100146
นายศุภาชัย ฤาชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0812873129
นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0895526179
นางสาวพัฒนา ทองมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848161306
นายบัญชา บุญมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0879434633
นางสาวปาริชาติ ทะนันชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0821824882
นางสาวอัญชลีพร บุตรบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
0844894128
นางสาวนุชจรี คำลือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0847125886
นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0847125886
นางน้อม ไชยยศ
ครูผู้ช่วย
0810222308
นางญาณิศา มิตรเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895545738
นายอรรถพล ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0819965559
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
0845545694
นางสาวปฏิมา นาครักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0843735415
นางสาวกัลยากร เชวงสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
0806785420
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0892660062
นายสุขเกษม ใจยวน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0844839335
นางสาวศุทธินี เชียงทา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0817357065
นางสาวมณีรัตน์ ปะทะดวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0845747548
นางชนมน ศักดิ์ดี
ครูผู้ช่วย
0834739834
นายปรีชา ชาอุ่น
ครูผู้ช่วย
0898532056

นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

นางมิ่งขวัญ สุขใส
นางสุทธินี แสงแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

73
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: อีเมล์: rjpracha25@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรพล อุดคำมี โทรศัพท์: 0895562337 อีเมล์: nog_j25@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ