โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5459-7184
นางสาวปฏิมา นาครักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวพัฒนา ทองมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-5459-7184
นายบัญชา บุญมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวนุชจรี คำลือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5459-7184
นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นายอรรถพล ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นางสาวกัลยากร เชวงสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5459-7184
นางกิตติยา เพชรปัญญา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5459-7184
นางสาวทิพย์สุดา อานคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5459-7184
นายณรงค์กร สิงห์อุดร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5459-7184
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5459-7184
นางสาวพิศมัย กางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นางชนม์นิภา ร่องพืช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางนภาภรณ์ วงค์อ๊อด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางญาณิศา มิตรเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางลาแพน จันแปงเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นายเอนก มีปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5459-7184
นางธัญญพัทธ์ ภัทรกุลพิสิฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5459-7184
นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสายสุนีย์ สายถิ่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5459-7184
นางสาวพรทิพย์ พันธุ์เวช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางมาลินี ชำนาญณรงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นายจีรพล อุดคำมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5459-7184
นางมิ่งขวัญ สุขใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นายสิงห์ทอง วีระคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นายวรวุฒิ แก้ไข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นายบุญเสริม เชี่ยวชาญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5459-7184
นางมาลัย ชาอุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวมยุรฉัตร ทรงกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5459-7184
นางสาวมะลิ ไชยโวหาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวจีรวรรณ ทาประเสริฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5459-7184
นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางน้อม ไชยยศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางรัตนา ชัยธรรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5459-7184
นางชนมน ศักดิ์ดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5459-7184
นายปรีชา ชาอุ่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-5459-7184
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5459-7184
นางสาวชาลิณี ศรีพาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางจริยาภรณ์ พรมมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5459-7184
นางสาวศุทธินี เชียงทา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5459-7184
นางสาวศศิเพ็ญ สีพา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5459-7184
นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5459-7184
นายสิปปกุล เลียวสิริพงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5459-7184
นางสาวกนกวรรณ กันทาท้าว
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5459-7184

นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นายณรงค์กร สิงห์อุดร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์
นางสายสุนีย์ สายถิ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,140
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 0-5459-7184 อีเมล์: rjpracha25@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรพล อุดคำมี โทรศัพท์: 0895562337 อีเมล์: nog_j25@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]