โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายอุทัย โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นางธัญญพัทธ์ ภัทรกุลพิสิฐ
ครู ชำนาญการ
นายจีรพล อุดคำมี
ครู ชำนาญการ
นางมิ่งขวัญ สุขใส
ครู ชำนาญการ
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสุทธินี แสงแสน
ครู
นางรัตนา ชัยธรรม
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
ครูผู้ช่วย
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวชาลิณี ศรีพาน
ครูผู้ช่วย
นางจริยาภรณ์ พรมมี
ครูผู้ช่วย
นายสิงห์ทอง วีระคำ
ครู
นางสุทธิดา รักษ์คมนา
ครู ชำนาญการ
นางดวงพร วงศ์ดาว
ครู ชำนาญการ
นางลาแพน จันแปงเงิน
ครู
นางพิศมัย กางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเอนก มีปัญญา
ครู
นายสมชาย ร่องพืช
ครู
นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง
ครู ชำนาญการ
นางชนม์นิภา ร่องพืช
ครู
นางสายสุนีย์ สายถิ่น
ครู ชำนาญการ
นางนภาภรณ์ วงค์อ๊อด
ครู
นางพรทิพย์ พันธุ์เวช
ครู ชำนาญการ
นางมาลินี ชำนาญณรงค์
ครู ชำนาญการ
นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้ม
ครู (พนักงานงานราชการ)
นายศุภาชัย ฤาชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวพัฒนา ทองมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
นายบัญชา บุญมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวปาริชาติ ทะนันชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวอัญชลีพร บุตรบาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวนุชจรี คำลือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางน้อม ไชยยศ
ครูผู้ช่วย
นางญาณิศา มิตรเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอรรถพล ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวปฏิมา นาครักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวกัลยากร เชวงสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
นายสุขเกษม ใจยวน
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวศุทธินี เชียงทา
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวมณีรัตน์ ปะทะดวง
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางชนมน ศักดิ์ดี
ครูผู้ช่วย
นายปรีชา ชาอุ่น
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

นายจีรพล อุดคำมี
นายสิงห์ทอง วีระคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โทรศัพท์: อีเมล์: rjpracha25@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรพล อุดคำมี โทรศัพท์: 0895562337 อีเมล์: nog_j25@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ