โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-5459-7184
นางธัญญพัทธ์ ภัทรกุลพิสิฐ
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นายจีรพล อุดคำมี
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางมิ่งขวัญ สุขใส
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นายณรงค์กร สิงห์อุดร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-5459-7184
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-5459-7184
นางรัตนา ชัยธรรม
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางสาวชาลิณี ศรีพาน
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางจริยาภรณ์ พรมมี
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นายสิงห์ทอง วีระคำ
ครู
0-5459-7184
นางดวงพร วงศ์ดาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5459-7184
นางลาแพน จันแปงเงิน
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางสาวพิศมัย กางาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5459-7184
นายเอนก มีปัญญา
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางชนม์นิภา ร่องพืช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5459-7184
นางสายสุนีย์ สายถิ่น
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางนภาภรณ์ วงค์อ๊อด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5459-7184
นางสาวพรทิพย์ พันธุ์เวช
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางมาลินี ชำนาญณรงค์
ครู ชำนาญการ
0-5459-7184
นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้ม
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวพัฒนา ทองมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นายบัญชา บุญมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวนุชจรี คำลือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางน้อม ไชยยศ
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางญาณิศา มิตรเอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5459-7184
นายอรรถพล ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวปฏิมา นาครักษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวกัลยากร เชวงสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นายสุขเกษม ใจยวน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวศุทธินี เชียงทา
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์
ครู
0-5459-7184
นางชนมน ศักดิ์ดี
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นายปรีชา ชาอุ่น
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางกิตติยา เพชรปัญญา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0-5459-7184
นางสาวศศิเพ็ญ สีพา
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นายเกริกชัย ปัญญาวัน
ครู
0-5459-7184
นายวรวุฒิ แก้ไข
ครู
0-5459-7184
นายบุญเสริม เชี่ยวชาญ
ครู
0-5459-7184
นางมาลัย ชาอุ่น
ครู
0-5459-7184
นางสาวมยุรฉัตร ทรงกุล
ครู
0-5459-7184
นางสาวกนกวรรณ กันทาท้าว
ครูธุรการ
0-5459-7184
นางสาวจีรวรรณ ทาประเสริฐ
ครู
0-5459-7184
นายสิปปกุล เลียวสิริพงศ์
ครูผู้ช่วย
0-5459-7184
นางสาวมะลิ ไชยโวหาร
ครู
0-5459-7184

นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นายณรงค์กร สิงห์อุดร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 25

นางชนม์นิภา ร่องพืช
นายเอนก มีปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โทรศัพท์: 0-5459-7184 อีเมล์: rjpracha25@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: จีรพล อุดคำมี โทรศัพท์: 0895562337 อีเมล์: nog_j25@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ