โรงเรียนน่านนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนน่านนคร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวีระวรรณ คฤหานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054741804
นางสาวณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054741804
นางสาวแสงเทียน ทิพย์ยศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054741804
นางสาวทาริกา ศรีวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054741804
นางสาววัชรี ภิบาล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054741804
นายณัฐพงษ์ ศรีตนชัย
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054741804
นางธัญรดา รุนทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741804
นางกาญจนา ปวนสุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054741804
นางเปรมจิต กองมงคล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054741804
นายจำนงค์ ธรรมลังกา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054741804
นางกณิศา ดวงภูเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054741804
นางสาวแพรวพรรณ พรหมโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054741804
นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741804
นางพัทธนันท์ ขันยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054741804
นายยุทธนา กันทะสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054741804
นางผ่องใส ทองกริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054741804
นางพัชนี ปิงยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054741804
นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054741804
นางวรวีร์ สวัสดิสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054741804
นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741804
นางอัจฉรียา แสนอาทิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054741804
นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054741804
นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054741804
นางเฉลิมพร ชาญรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054741804
นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054741804
นายจรัส นันไชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054741804
นายมาโนช แก้วหล้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054741804
นางกมลวรรณ วงค์ซื่อสัตย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054741804
นายสมบัติ คณะเทศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054741804
นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054741804
นายสุวิทย์ อุทังไข
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054741804

นางวีระวรรณ คฤหานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น่านนคร

นางอัจฉรียา แสนอาทิตย์
นายจรัส นันไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,393
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054741804 อีเมล์: nannakornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0848128660 อีเมล์: ิbe_beeing@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]