โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายชัยวัฒน์ ปิงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางจตุพร กันต์โฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางวันเพ็ญ ม่านมุ่งศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางนงคราญ เส็งนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางอุไรวรรณ ครุธช่างทอง
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางประทุมทอง สารศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางพรพิมล จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางนราลักษณ์ ซุ้นเจริญ
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางสุชาดา ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางทัศนีย์ สมศรี
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางพิมภรณ์ ศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายสุชิน นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายสิรภพ ฟูคำมี
ครู ชำนาญการ
0864285740
นายสมบัติ นาแพร่
ช่างไม้ชั้น 3
0864285740
นายกิติชัย คำใจ
นักการภารโรง
0864285740
นางสาวกิตติยาภรณ์ ติ๊บเมืองมา
ครู (อัตราจ้าง)
0864285740
นางสาวมณฑกาญจน์ ยศแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0864285740

นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจำป่าหวาย

นางประทุมทอง สารศิริวงศ์
นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวุฒิชัย วงค์เรือง โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ