โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางพิกุล บัวคำ
ครู ชำนาญการ
0864285740
นายชัยวัฒน์ ปิงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางจตุพร กันต์โฉม
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางวันเพ็ญ ม่านมุ่งศิลป์
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางนงคราญ เส็งนา
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางอุไรวรรณ ครุธช่างทอง
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางประทุมทอง สารศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางพรพิมล จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางนราลักษณ์ ซุ้นเจริญ
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางสุชาดา ภักดี
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางทัศนีย์ สมศรี
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางพิมภรณ์ ศรีเมือง
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายสุชิน นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม
ครู ชำนาญการ
0864285740
นายสิรภพ ฟูคำมี
ครู
0864285740
นายพรชัย ใฝ่จิตร
นักการภารโรง
0864285740

นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจำป่าหวาย

นางทัศนีย์ สมศรี
นางจตุพร กันต์โฉม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประยุทธ บุญยืน โทรศัพท์: 0897571937 อีเมล์: krunum28@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ