โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดา จันทวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817465477
0-5379-1429
นายยุทธนา สมจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848060521
0-5379-1429
นางแสงจันทร์ วงศ์อาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861184383
0-5379-1429
นางศรีสมร ร้อยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
08102449141
0-5379-1429
นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895562644
0-5379-1429
นางสาวกาญจนา จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
0898532448
0-5379-1429
นางวันดี มหาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816035337
0-5379-1429
นางสุมาลี พงษ์เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810209003
0-5379-1429
นางลัดดาวัลย์ แสงเพชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810322394
0-5379-1429
นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0882513172
0-5379-1429
นายสมศักดิ์ ปันทะยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861981220
0-5379-1429
นายทราทิศ จารุภคนิธิ
ครู (อัตราจ้าง)
0898822940
0-5379-1429
นายสมชาย ชัยชนะ
นักการภารโรง
0871836581
0-5379-1429

นายศักดา จันทวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

นางแสงจันทร์ วงศ์อาษา
นางวันดี มหาวรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

50
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-1429 อีเมล์: ksvschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์ โทรศัพท์: 0882513172 อีเมล์: ksvschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ