โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-709610
นางสาวลลนา บุญญาอารักษ์
ครู ชำนาญการ
053-709610
นายมณเฑียร มามาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-709610
นางพรรณี มามาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-709610
นางอรอนงค์ จอมแปง
ครู ชำนาญการ
053-709610
นางกนกวรรณ มโนสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-709610
นางปริศนา แสนป้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-709610
นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครู ชำนาญการ
053-709610
นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
ครู ชำนาญการ
053-709610
นายณรงค์ ดารารัตน์
ครู ชำนาญการ
053-709610
นางพัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์
ครู ชำนาญการ
053-709610
นางสิริวัชญา จัันทะคุณ
ครู ชำนาญการ
053-709610
นางวรรณา สมัครไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-709610
นายปริญญา จันทะคุณ
ครู ชำนาญการ
053-709610
นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
ครู
053-709610
นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง
ครู
053-709610
นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง
ครู
053-709610
นางสาวติรวดี งามทรง
ครู
053-709610
นายนำชัย หอมแก่นจันทร์
ครู
053-709610
นายพิษณุ ปิงสมปาน
ครูผู้ช่วย
053-709610
นายสังเวียน เมืองมา
นักการภารโรง
053-709610
นายเฉลิมศิลป์ จินดาหลวง
นักการภารโรง
053-709610
นางสาวดรรชนี เสาร์ดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
053-709610


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม

นางสาวติรวดี งามทรง
นายปริญญา จันทะคุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โทรศัพท์: 053-709610 อีเมล์: TPW_TPW@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี โทรศัพท์: 086-5874899 อีเมล์: kru.tair@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ