โรงเรียนบ้านขุนสาใน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขุนสาใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-5307-2335
นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน
ครู ชำนาญการ
0-5307-2335
นายชาญชัย วิวัฒน์รัตนกุล
ครู ชำนาญการ
0-5307-2335
นางสาวสายพิณ ฮองโยง
ครูธุรการ
0-5307-2335
นายศรายุทธ สุทธศิลป์
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-5307-2335
นางสาวสิริญา ไชยเฉพาะ
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-5307-2335
นางจิราพร ณ เมืองใหม่
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-5307-2335
นางสาวทัศนีย์ จิตรเจริญ
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-5307-2335
นางนิภาพร โคตมะณี
ชำนาญการ
0-5307-2335

นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุนสาใน

นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน
นายชาญชัย วิวัฒน์รัตนกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

44
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุนสาใน โทรศัพท์: 0-5307-2335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสามารถ แก้วฟู โทรศัพท์: 0849505570 อีเมล์: pongsamart1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ