โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางรัตติกาล คงประหยัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-681525
นางอาภรณ์ จิตต์มาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางสาวลัดดา ชัยชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางสุรีย์พร สิงห์แก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางรุ่งทิวา ภัทรพาณิชย์กุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-681525
นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-681525
นางทัตพร คำยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางสาววัชราภรณ์ น้อยสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-681525
นางสุพร นิลประยูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางสุกัลยา วงศ์บุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-681525
นางบุปผา แสนวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางวราภรณ์ มารดาสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางสาวเกษฎา เขียวมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางสายรุ้ง กันใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-681525
นางจินตนา ใจมะโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นายอัครัช สิปปนันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-681525
นางสาวจิราภรณ์ ทองประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-681525
นายสมพงษ์ จินดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นายถวัลย์ โกมลนาถสิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นายศรัณย์รัชต์ ปันติสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-681525
นางอินทิรา ธนรัตน์พิศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-681525
นางฐิติพร ไหวดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางจีรภา แก้ววงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-681525
นายวิทวัส เจริญศรีพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-681525
นางสาวปนัดดา กันทาหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-681525
นายวิเชียร อุตะภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-681525
นางศิรินทร์ ตาคำวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525
นางสาวคัดนางค์ สิทธิวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางวันทนีย์ ใจมณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-681525
นางน้ำผึ้ง วงค์สุพรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-681525
นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-681525
นายวรเกียรติ จันทร์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-681525
นางปวริศา อรัญญภูมิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-681525
นางสาวเดือนเพ็ญ สุเนตรปิยฉัตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-681525
นายทองคำ สมแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-681525
นางสาวอทิตา อินต๊ะชมภู
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางสาวศิริรัตน์ สุภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-681525
นางสาวรัตติกาล สุติราช
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-681525
นายเอนก ปุกสาร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-681525

นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

นายศรัณย์รัชต์ ปันติสวัสดิ์
นายถวัลย์ โกมลนาถสิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,950
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681525 อีเมล์: tongsawat.tsw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย โทรศัพท์: 0821675442 อีเมล์: Ninanoo222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]