โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสวัสดิ์ มาศขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5629-1241
นางฐิตวดี คงศิริสมบัติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5629-1241
นางสาวชมนภัส โตเขียว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5629-1241
นายสุรชัย สังข์เดช
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5629-1241
นางพรเนตร ตีระมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางวรรณา พุ่มโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5629-1241
นางพิมพา ชิณสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5629-1241
นางสุนันท์ ชาญณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-5629-1241
นายสมศักดิ์ พุ่มโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5629-1241
นางสาวสุจิตรา จิรังกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางพัชนี ปานพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5629-1241
นางยุวรินทร์(ชูศิลป์) เกตุเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5629-1241
นางรัชนก แสงขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางสาวศิริพร สรรเพชรนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5629-1241
นางวราภรณ์ พลอยนวลงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางจินดา เกิดปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5629-1241
นางศิริกานต์ แจ้งคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5629-1241
นางสาวเรณู แตงไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5629-1241
นางศุภลักษณ์ มงคลอิทธิเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5629-1241
นางสาวจินตนา คีรีเมฆ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5629-1241
นายยงยุทธ เอี่ยมสอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5629-1241
นายวันชัย นาครัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5629-1241
นางสาววรรณิภา อ้นแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-5629-1241

นายสวัสดิ์ มาศขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

นางพิมพา ชิณสา
นางวราภรณ์ พลอยนวลงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,139
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: 0-5629-1241 อีเมล์: bku_nsw1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชมนภัส โตเขียว โทรศัพท์: 0821698939 อีเมล์: ิbku_nsw1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]