โรงเรียนวัดหนองกรด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกรด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิษณุวัชร์ พรพนม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นางสาวพวงเพชร แตงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นางสุวพร วิมลพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นางสาวไพเราะ อ่อนกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นางสาวสุลัดดา แซ่เจ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นายจรูญ บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นางพรพิมล คำฟัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210
นางสาวเบญจมาศ ด้วงนวม
ครู
0-5628-8210
นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์
ครู
0-5628-8210
นางจิตรา กระต่ายทอง
ครูผู้ช่วย
0-5628-8210
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ วัดสุริวงค์
ครู ชำนาญการ
0-5628-8210
นางไพเราะ เอี่ยมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5628-8210

นายพิษณุวัชร์ พรพนม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองกรด

นางพรพิมล คำฟัก
นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5628-8210 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุลัดดา แซ่เจ็ง โทรศัพท์: 0819627322 อีเมล์: suladda09@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ