โรงเรียนสาธิต


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางรติพร พรมนิล
ครู ชำนาญการ
055840682
นางสุมณฑา พ วงโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางเทวี มีพร้อม
ครู ชำนาญการ
055840682
นางปรียาพร ยะย่าเป้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นายดุสิต บูชาเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางรัตนาพร นาคพงษ์
ครู ชำนาญการ
055840682
นางนงพงา พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางกณิศกาญจน์ สีสุกสด
ครู ชำนาญการ
055840682
นางอุไรวรรณ สายกลิ่น
ครู ชำนาญการ
055840682
นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
055840682
นางสุลัดดา แสงผ่อง
ครู ชำนาญการ
055840682
นางนุชชุรีย์ สมศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางลลนา พิลึก
ครู ชำนาญการ
055840682
นางนิตยา ช้างหัวหน้า
ครู ชำนาญการ
055840682
นางสาวสุกัลยา ทาริยะวงศ์
ครู
055840682
นางสาวปาณิศา มีขันหมาก
ครู
055840682
นางสาวรัตนาพร เขื่อนขัน
ครู
055840682
นางสาวสุพิมล สนโศก
ครู
055840682
นายชัยพร อภัยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางมาลี เงินโม้
ครู ชำนาญการ
055840682
นางปรานอม ศรีวรรณ
ครู ชำนาญการ
055840682
นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร
ครู ชำนาญการ
055840682
นางอัมพร เต็มศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางฐิติพร จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการ
055840682
นางสาวนิตยา รักพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางจารุวรรณ คงเผาพงษ์
ครู ชำนาญการ
055840682

นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต
นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต

นางสุมณฑา พ วงโต
นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาธิต โทรศัพท์: 055840682 อีเมล์: satitkp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: PREEYAPORN YAYAPAO โทรศัพท์: 0862008944 อีเมล์: toy_satit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ