โรงเรียนสาธิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816754675
055840682
นางรติพร พรมนิล
ครู ชำนาญการ
0869272068
055840682
นางสุมณฑา พ วงโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892724767
055840682
นางเทวี มีพร้อม
ครู ชำนาญการ
0872287339
055840682
นางปรียาพร ยะย่าเป้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862008944
055840682
นายดุสิต บูชาเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831612877
055840682
นางรัตนาพร นาคพงษ์
ครู ชำนาญการ
0866768668
055840682
นางนงพงา พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896402327
055840682
นางกณิศกาญจน์ สีสุกสด
ครู ชำนาญการ
0815322654
055840682
นางอุไรวรรณ สายกลิ่น
ครู ชำนาญการ
0898188686
055840682
นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0899621630
055840682
นางสุลัดดา แสงผ่อง
ครู ชำนาญการ
0839507747
055840682
นางนุชชุรีย์ สมศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892747534
055840682
นางลลนา พิลึก
ครู ชำนาญการ
0846216075
055840682
นางนิตยา ช้างหัวหน้า
ครู ชำนาญการ
0871990642
055840682
นางสาวสุกัลยา ทาริยะวงศ์
ครู
0901485837
055840682
นางสาวปาณิศา มีขันหมาก
ครู
0832140899
055840682
นางสาวรัตนาพร เขื่อนขัน
ครู
0851648098
055840682
นางสาวสุพิมล สนโศก
ครู
0836237057
055840682
นายชัยพร อภัยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897085454
055840682
นางมาลี เงินโม้
ครู ชำนาญการ

055840682
นางปรานอม ศรีวรรณ
ครู ชำนาญการ
0850510501
055840682
นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร
ครู ชำนาญการ
055840682
055840682
นางอัมพร เต็มศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0855348481
055840682
นางฐิติพร จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการ
0918759434
055840682
นางสาวนิตยา รักพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892698646
055840682
นางจารุวรรณ คงเผาพงษ์
ครู ชำนาญการ
0846194331
055840682

นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต
นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต

นางปรียาพร ยะย่าเป้า
นางนิตยา ช้างหัวหน้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

51
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055840682 อีเมล์: satitkp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: PREEYAPORN YAYAPAO โทรศัพท์: 0862008944 อีเมล์: toy_satit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ