โรงเรียนสาธิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055840682
นายถวิล อินทีวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
055840682
นายชัยพร อภัยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางปรานอม ศรีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางอัมพร เต็มศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางฐิติพร จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางสาวนิตยา รักพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางจารุวรรณ คงเผาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางรติพร พรมนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางปรียาพร ยะย่าเป้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นายดุสิต บูชาเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางรัตนาพร นาคพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางกณิศกาญจน์ สีสุกสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางนุชชุรีย์ สมศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางวรารัตน์ แย้มโกเมนทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางนิตยา ช้างหัวหน้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางมาลี เงินโม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางฐิติอร ภูจอมคำ
ครู ชำนาญการ
055840682
นางลลนา พิลึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางสุลัดดา แสงผ่อง
ครู ชำนาญการ
055840682
นางจงรักษ์ ภูมิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055840682
นางดลณภา มิ่งใย
ครู ชำนาญการ
055840682
นางสาวปาณิศา มีขันหมาก
ครู
055840682
นางสาวสุกัลยา ทาริยะวงศ์
ครู
055840682

นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต
นายถวิล อินทีวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต

นางมาลี เงินโม้
นางสาวนิตยา รักพ่วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055840682 อีเมล์: satitkp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: PREEYAPORN YAYAPAO โทรศัพท์: 0862008944 อีเมล์: toy_satit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]