โรงเรียนสาธิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0816754675
นางรติพร พรมนิล
ครู ชำนาญการ
0869272068
นางสุมณฑา พ วงโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892724767
นางเทวี มีพร้อม
ครู ชำนาญการ
0872287339
นางปรียาพร ยะย่าเป้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862008944
นายดุสิต บูชาเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0831612877
นางรัตนาพร นาคพงษ์
ครู ชำนาญการ
0866768668
นางนงพงา พิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896402327
นางกณิศกาญจน์ สีสุกสด
ครู ชำนาญการ
0815322654
นางอุไรวรรณ สายกลิ่น
ครู ชำนาญการ
0898188686
นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
0899621630
นางสุลัดดา แสงผ่อง
ครู ชำนาญการ
0839507747
นางนุชชุรีย์ สมศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892747534
นางลลนา พิลึก
ครู ชำนาญการ
0846216075
นางนิตยา ช้างหัวหน้า
ครู ชำนาญการ
0871990642
นางสาวสุกัลยา ทาริยะวงศ์
ครู
0901485837
นางสาวปาณิศา มีขันหมาก
ครู
0832140899
นางสาวรัตนาพร เขื่อนขัน
ครู
0851648098
นางสาวสุพิมล สนโศก
ครู
0836237057
นายชัยพร อภัยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897085454
นางมาลี เงินโม้
ครู ชำนาญการ
นางปรานอม ศรีวรรณ
ครู ชำนาญการ
0850510501
นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร
ครู ชำนาญการ
055840682
นางอัมพร เต็มศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0855348481
นางฐิติพร จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการ
0918759434
นางสาวนิตยา รักพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892698646
นางจารุวรรณ คงเผาพงษ์
ครู ชำนาญการ
0846194331

นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต
นางสาวสาวิตรี คล้ายจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต

นางสาวสุกัลยา ทาริยะวงศ์
นางสาวรัตนาพร เขื่อนขัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00038
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055840682 อีเมล์: satitkp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: PREEYAPORN YAYAPAO โทรศัพท์: 0862008944 อีเมล์: toy_satit@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ