โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

055-741875
นางสาวตะวัน เขตคง
ครู ชำนาญการ

055-741875
นายสุชิน ห้วยหงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ

055-741875
นางอุบล คงใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ

055-741875
นางสาวพรจิตรา ชัยนันต๊ะ
ครู

055-741875
นายอนันต์ มีสุข
ครู

055-741875
นายจักรกฤช วินิจสร
ครู (พนักงานงานราชการ)

055-741875
นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ครู (พนักงานงานราชการ)

055-741875
นายปรีชา อินทร์ชู
นักการภารโรง

055-741875
นายสนอง โพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)

055-741875
นายเอนก บุตรสิงห์
ครู

055-741875
นางวาสินี เนียมญานนท์
ครู

055-741875
นางคณาวรรณ ธิติธรรมพงศ์
ครู ชำนาญการ
0848228813
055-741875
นายสมัคร ปิ่นทอง
ครู

055-741875
นางศิภากรณ์ กมลรัตน์
ครู ชำนาญการ

055-741875
นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์
ครู

055-741875
นางจินตนา ศรีสว่างสุข
ครู

055-741875

นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากคลองลาน

นางสาวพรจิตรา ชัยนันต๊ะ
นายสมัคร ปิ่นทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 055-741875 อีเมล์: pakkhlonglan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเทือง คงใหญ่ โทรศัพท์: 0819629395 อีเมล์: pakklonglan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ