โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวตะวัน เขตคง
ครู ชำนาญการ
นายสุชิน ห้วยหงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
นางอุบล คงใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรจิตรา ชัยนันต๊ะ
ครู
นายอนันต์ มีสุข
ครู
นายจักรกฤช วินิจสร
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นายปรีชา อินทร์ชู
นักการภารโรง
นายสนอง โพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
นายเอนก บุตรสิงห์
ครู
นางวาสินี เนียมญานนท์
ครู
นางคณาวรรณ ธิติธรรมพงศ์
ครู ชำนาญการ
0848228813
นายสมัคร ปิ่นทอง
ครู
นางศิภากรณ์ กมลรัตน์
ครู ชำนาญการ
นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์
ครู
นางจินตนา ศรีสว่างสุข
ครู
นายสายัณห์ ปานเรือง
ครู

นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากคลองลาน

นายอนันต์ มีสุข
นางคณาวรรณ ธิติธรรมพงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 055-741875 อีเมล์: pakkhlonglan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเทือง คงใหญ่ โทรศัพท์: 0819629395 อีเมล์: pakklonglan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ