โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-741875
นางสาวตะวัน เขตคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-741875
นายสุชิน ห้วยหงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
055-741875
นางอุบล คงใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-741875
นางสาวพรจิตรา ชัยนันต๊ะ
ครู ชำนาญการ
055-741875
นายเอนก บุตรสิงห์
ครู ชำนาญการ
055-741875
นางปวีณ์ธิดา ไชยธงรัตน์
ครู
055-741875
ว่าที่ ร.ท.วสันต์ จันโส
ครูผู้ช่วย
055-741875
นางสาวยุรดา เดชศรี
ครูผู้ช่วย
055-741875
นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรรี่
ครูผู้ช่วย
055-741875
นางสุภาพร กำทอง
ครูผู้ช่วย
055-741875
นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-741875
นายปรีชา อินทร์ชู
นักการภารโรง
055-741875
นายสมัคร ปิ่นทอง
ครู
055-741875
นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
055-741875
นายสนอง โพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
055-741875
นางศิภากรณ์ กมลรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-741875
นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์
ครู
055-741875
นางจินตนา ศรีสว่างสุข
ครู ชำนาญการ
055-741875

นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากคลองลาน

นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม
นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 055-741875 อีเมล์: pakklonglan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเทือง คงใหญ่ โทรศัพท์: 0819629395 อีเมล์: pakklonglan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ