โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-2395-6958
0-5576-0011
นายพิทักษ์ นุ้ยเย็น
ครู ชำนาญการ
08-7847-7682
0-5576-0011
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน
ครู ชำนาญการ
08-0689-2151
0-5576-0011
นายพีระ เดชะผล
ครู
08-4820-5318
0-5576-0011
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ
08-1887-7351
0-5576-0011
นายอุเทน มงคล
ครู
08-9268-1090
0-5576-0011
นางสาวตรัสมา ปัญญาญาณ
ครูผู้ช่วย
08-7319-4675
0-5576-0011
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
ครู
08-1924-4390
0-5576-0011
นางบุณฑริกา พาสุทธิ
ครู ชำนาญการ
08-8282-1146
0-5576-0011
นายสิริวัฒน์ เมฆวัน
ครู
08-6212-7612
0-5576-0011
นางสาวกชพรรณ มายะ
ครูผู้ช่วย
09-3051-7159
0-5576-0011
นางสาวสุภาพร มีสุข
ครูผู้ช่วย
0918829970
0-5576-0011
นางสาวศศิธร อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
0817658549
0-5576-0011
นายเมธี ตรียาวรรณ์
นักการภารโรง
0811997292
0-5576-0011
นางสาววาสนา พวงมาลี
ครู (อัตราจ้าง)
08-5215-3234
0-5576-0011
นางสาวสุภาวดี ศรีเดช
ครูธุรการ

0-5576-0011

นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง

นางสาวศศิธร อาจหาญ
นายอุเทน มงคล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

48
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0011 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: บุณฑริกา พาสุทธิ โทรศัพท์: 055710011 อีเมล์: lactasoy4@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ