โรงเรียนบ้านคลองมดแดง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-5576-0011
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายอุเทน มงคล
ครู
0-5576-0011
นางสาวตรัสมา ปัญญาญาณ
ครู
0-5576-0011
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
ครู
0-5576-0011
นางบุณฑริกา พาสุทธิ
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายสิริวัฒน์ เมฆวัน
ครู
0-5576-0011
นางสาวกชพรรณ มายะ
ครูผู้ช่วย
0-5576-0011
นายพิชัย ไตรพิพัฒน์
ครู
0-5576-0011
นายสุพจน์ แซ่ท้าว
ครู
0-5576-0011
นางสาวสุภาพร มีสุข
ครูผู้ช่วย
0-5576-0011
นางสาวศศิธร อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายเมธี ตรียาวรรณ์
นักการภารโรง
0-5576-0011
นายพิศาล คำวงษา
ครูธุรการ
0-5576-0011

นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง

นายพิชัย ไตรพิพัฒน์
นายสุพจน์ แซ่ท้าว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง โทรศัพท์: 0-5576-0011 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: บุณฑริกา พาสุทธิ โทรศัพท์: 055710011 อีเมล์: lactasoy4@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ