โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น
ครู
055773504
นายทนง คงรอด
ครู
055773504
นายทัพไท พร้อมเพียง
ครู
055773504
นายปกรณ์ เกตนานนท์
ครู
055773504
นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ
ครู ชำนาญการ
055773504
นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์
ครูผู้ช่วย
055773504
นายธวัชชัย ตำมะ
ครูผู้ช่วย
055773504
นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท
ครู ชำนาญการ
055773504
นางนันทิยา บุตรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ
ครู ชำนาญการ
055773504
นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นายประจักษ์ บุรีหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางวิยะดา เซี่ยงหลิว
ครู ชำนาญการ
055773504
นางสาวทิวา สุระเดช
ครู ชำนาญการ
055773504
นางวาสนา วิชชุวรนันท์
ครู ชำนาญการ
055773504
นางสาวขนิษฐา นาคน้อย
ครู ชำนาญการ
055773504
นายสมควร ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร
ครู ชำนาญการ
055773504
นางศศิธร ปรมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ
ครู ชำนาญการ
055773504
นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นายสวาท โชติ
ครู ชำนาญการ
055773504
นางนวล พวงมาลี
ครู ชำนาญการ
055773504
นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์
ครู ชำนาญการ
055773504
นายสิทธิพร พลอาจ
ครู ชำนาญการ
055773504
นางประทุมพร วงษ์จ่า
ครู ชำนาญการ
055773504
นางฉายนันท์ อินทรสูต
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นายคุณากร อิ่มเนย
ครู ชำนาญการ
055773504
นางภาสิณี บุตรพลอย
ครู ชำนาญการ
055773504
นางรัตนา สุบิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางลัดดาวัลย์ พลอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางชญาภา นิวาสประกฤติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
ครู ชำนาญการ
055773504
นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
ครู ชำนาญการ
055773504
นางอรสา อิ่มใจ
ครู
055773504
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล
ครู ชำนาญการ
055773504
นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์
ครู ชำนาญการ
055773504
นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล
ครู ชำนาญการ
055773504
นางจงกล ทาโว
ครู ชำนาญการ
055773504
นางปราริชาติ น่วมอินทร์
ครู ชำนาญการ
055773504
นายวรวุธ บุดสีทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055773504
นางสาลี่ อุตมา
ครู ชำนาญการ
055773504
นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์
ครู
055773504
นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์
ครู
055773504
นางสาวดารากรณ์ นาคสุกเอี่ยม
ครู
055773504
นายสิทธิชัย จันทศรี
ครู (อัตราจ้าง)
055773504
นายแสงเมฆราช เทพประชา
ครูพี่เลี้ยง
055773504
นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
055773504
นางสาวศิรินญา บัวสำลี
ครู (อัตราจ้าง)
055773504
นางทวัช สัตยชาพงษ์
แม่บ้าน
055773504
นางปรียาวรรณ ศรีพารา
เจ้าพนักงานธุรการ
055773504
นางสาวชุติกาญจน์ ไกรทอง
ครูพี่เลี้ยง
055773504
นายวสันต์ คงโต
ครู (อัตราจ้าง)
055773504
นายวัฒนา เจริญสุข
ครู (พนักงานงานราชการ)
055773504
นางเสมอ วิมลพันธ์
แม่บ้าน
055773504
นายทรงกลด สรรพค้า
นักการภารโรง
055773504

นายสมบัติ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นางวาสนา วิชชุวรนันท์
นายคุณากร อิ่มเนย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

639
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055773504 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์ โทรศัพท์: 0882937347 อีเมล์: mrjoe2015@swkp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]