โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504
นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055773504
สิบเอกสิทธิชัย จันทศรี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055773504
นายวสันต์ คงโต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055773504
นายทรงกลด สรรพค้า
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504
นางเสมอ วิมลพันธ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504
นางทวัช สัตยชาพงษ์
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504
นางสาวเอมิกา สาระมนต์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504
นายภัทรพล มีสุข
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504
นางรัตนา สุบิน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055773504
นางนันทิยา บุตรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นายประจักษ์ บุรีหลง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055773504
นายสมควร ภู่ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางศศิธร ปรมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055773504
นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055773504
นายสิทธิพร พลอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055773504
นางฉายนันท์ อินทรสูต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055773504
นางลัดดาวัลย์ พลอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางชญาภา นิวาสประกฤติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055773504
นายวรวุธ บุดสีทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางวิยะดา เซี่ยงหลิว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055773504
นางสาวทิวา สุระเดช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055773504
นางวาสนา วิชชุวรนันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055773504
นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นายสวาท โชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055773504
นางนวล พวงมาลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055773504
นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055773504
นางประทุมพร วงษ์จ่า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นายคุณากร อิ่มเนย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นางภาสิณี บุตรพลอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055773504
นางสาวพรสุภา อิ่มเนย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055773504
นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางอรสา อิ่มใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055773504
นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055773504
นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055773504
นางจงกล ทาโว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางปราริชาติ น่วมอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055773504
นางสาลี่ อุตมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055773504
นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055773504
นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นางดารากรณ์ ขุนมิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055773504
นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นายทนง คงรอด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055773504
นายทัพไท พร้อมเพียง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055773504
นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055773504
นายธวัชชัย ตำมะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055773504
นางปรียาวรรณ ศรีพารา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055773504

นายสมบัติ ตันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

นายวิสันต์ ชัยฤทธิ์
นายสมควร ภู่ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055773504 อีเมล์: office@swkp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ดารากรณ์ ขุนมิน โทรศัพท์: 0966695298 อีเมล์: cinderella_thebeast@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]