โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055775651
นายสำเริง ชังคะนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางจุรีณ์ภรณ์ สายอุ่นใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางนิภา ชังคะนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางศิริพร บุญมาสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางวชิรารัตน์ เจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางสาวยุพิน ประยูรพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางเรณู ศรีพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางเตือนใจ หงษ์ยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางจิตติมา เปียมาลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางสาวธีรารัตน์ กีรติวศิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055775651
นางลาวัลย์ คล้ายทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางรัตนา ปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางสาวสุนันทา พรมมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางสาวสุกัญญา ถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางพรนภัส เรืองเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางจิตรานนท์ อินทพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสาวภัทรนัญ กัลปพฤกษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางรุจิรา อุ่นกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นายนเรศ สดชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางวัฒนา วิโรจน์โยธิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055775651
นางสาวฐานิตา บุญธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางภานุรัตน์ เดชะผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055775651
นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นายนุกูล ทองตะนุนาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวนิรัชพร สีทับทิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางชัญญา สุริวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055775651
นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางนงนุช ไชยโยกาศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055775651
นายประทวน บดีรัฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055775651
นายชูชาติ อินทพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055775651
นายสมานพันธ์ คำชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นายอาทร รอกลาง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวกชกร จีนเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางจุฑารัตน์ ใจหงอก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสุภรัตน์ รัตนประภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางสาวลำจวน คำบรรลือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นายชาญชัย ศรีอุทัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055775651
นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายอนุชิต อินทเสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางสาวสุดสายใจ อินกรัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายเกรียงศักดิ์ วระณะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นายสุกรีย์ อุดคนดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055775651
นางสาววิยะดา อินทพงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางสาวกมลวรรณ สังคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายสมฤกษ์ บัวพันธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางปิยมาศ สิงห์ทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวประภาสิริ ถาวร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางชลธิชา เต๋าทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นายสำเริง รุ้งกระดี่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางสาวสมหญิง บดีรัฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสาวพวงเพ็ญ แพรแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางสาวรัชดาพร พงษ์พัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางสาวภัณฑิรา รามสูต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นายปัฐพงศ์ สารีนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นายสุริยัน ใจคำติ๊บ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นายกฤษณะ ทัศนียานนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นายกฤษณะ แสงคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นายสุเทพ สอนนิล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055775651
นายอนุสรณ์ อ้นชู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055775651
นายสุปัญญา สงวนทรัพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายดิเรก คำชำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055775651
นายณัฐพล ปะละใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางสาวปรารถนา พืชเนาวรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายสุทธิพงษ์ คำบรรลือ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสาวสุรางคนา เมฆพัฒน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวปิยดา กาศบำรุง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055775651
นางสาววิรัต ผักใหม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055775651
นายประจิม อ่ำอิ่ม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางวัฒนา โคเซียน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางอนงค์ เมฆแมน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางนาม มณีเขียว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายประเทือง อินทพงษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายป๊อก มณีเขียว
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายประทาน เสือแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางสาวปาริมา ธีระกันธ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางสาวศรีไพร ขอนทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นายรังสรรค์ ยาสอน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055775651
นางสาวกัลยา เสือด้วง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวอรพินท์ กึกก้อง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางสาวจีราภรณ์ วงษ์เขียด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาววัชรีลักษณ์ ส่องแสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสาวพรรณิษา เจียมทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055775651
นางสาวพรพรรณ มหึมา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางสาวจุฑารัตน์ ชูศิลป์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055775651
นางสาวอนัญญา มาน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055775651
นางสาวกมลวรรณ พยับ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นางสาวyang xangsi
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055775651
นายวินัย บดีรัฐ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางสุมาลี โฉดโคกสูง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายณรงค์ หงษ์ยนต์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายยุทธวัตร์ ขอนทอง
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายเสริม พลอาจ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นางสาวนุจรี หอมรื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651
นายภูวิธ เนื้อไม้
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055775651

นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายสำเริง ชังคะนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นางสาวนิรัชพร สีทับทิม
นายประทวน บดีรัฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,608
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณะ ทัศนียานนท์ โทรศัพท์: 0918408430 อีเมล์: tewwit_thank-you@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]