ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055546153
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813457933
นายฉัตรชัย วิเทศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4834571
นางสิริมนัส พุ่งโตมร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0878475327
นางวชิราภรณ์ สิงห์วงศ์
ครู
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางพรรณี ดิษฐบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0431532
นายอำพล ยาโนยะ
ครู ชำนาญการ
นายวินัย หาญพรม
ครู ชำนาญการ
0898587761
นายประดับ เบญมาตร์
ครู ชำนาญการ
055536086
นายธีรโชติ คงคำ
ครู ชำนาญการ
0901725543
นางจรวยพร คงมี
ครู ชำนาญการ
0895642238
นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862171375
นางสุจิตรา เนตรใส
ครู ชำนาญการ
0871981388
นางสุกัญญา เนื่องพุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899584778
นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0842252480
นางอลิสา ปัญญาเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813246925
นางอภิญญา เกื้อกูลประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862065692
นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครู ชำนาญการ
นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรม
ครู ชำนาญการ
0878439032
นายอำนวย อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
0896400084
นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครู ชำนาญการ
0897046391
นายประพันธ์ พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873329582
นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครู ชำนาญการ
นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครู ชำนาญการ
นายวิชัย ใจยาสุนา
ครู
0845747555
นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครู ชำนาญการ
0812813799
นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871985622
นางอรุณี คุณาจิตต์การุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869353697
นางวรรณรี แก้วมา
ครู ชำนาญการ
0896394451
นางสาวกนกนาถ สุขเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ อินริราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817270733
นางผาสุข ชาวไร่
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892704964
นายประเสริฐ แก้วมา
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898561381
นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878496053
นางกฤษณา อินต๊ะยะ
ครู ชำนาญการ
นางทิพยา สิริสุวัณณ์
ครู ชำนาญการ
0897064808
นายวิทยา หรูวรนันท์
ครู ชำนาญการ
0848207080
นางจรัสศรี ธรรมจิต
ครู ชำนาญการ
0897041736
นางกัลยา ปาหา
ครู ชำนาญการ
0895631713
นายไพโรจน์ ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
0864406645
นางจิราภรณ์ เพชรปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
0852674997
นายสมฤทัย จันทร์เจริญ
ครู ชำนาญการ
0813792368
นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812816653
นางสาวขนิษฐา ริยะขัน
ครู ชำนาญการ
นายสมาน โตสิงห์
ครู ชำนาญการ
0810379417
นางผดุงภรณ์ แหงมงาม
ครู ชำนาญการ
0833311921
นางอำไพ พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899601337
นางนาตยาณี ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
0810373496
นายพนัส รามสูต
ครู ชำนาญการ
083-1616716
นายจรัล กอบฝั้น
ครู ชำนาญการ
081-0434110
นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครู ชำนาญการ
081-7277370
นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครู ชำนาญการ
055545030
นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
055534189
นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครู ชำนาญการ
0895657903
นายศรชัย หนุ่มคำ
ครู ชำนาญการ
0869301230
นางอรปภา บูรณะฉัตรบวร
ครู ชำนาญการ
0824011965
นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819713580
นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9738626
นางนิตยา เคลือบวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877345006
นางแสงเดือน ศิริสานต์
ครู ชำนาญการ
นางแสงเดือน แก้วสุริยะ
ครู ชำนาญการ
0899588619
นางเพ็ญพิมล ปานคำ
ครู ชำนาญการ
0850509151
นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครู ชำนาญการ
0862112607
นางรัชนี ศรีป้อ
ครู ชำนาญการ
นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการ
0866784618
นายภราดร วงษ์ราช
ครู ชำนาญการ
นางศรีสุดา บัวบุตร
ครู ชำนาญการ
นายบัญชา กรรขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819716743
นางกุลภาภร มีเงิน
ครู ชำนาญการ
นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครู ชำนาญการ
0806873018
นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869992770
นางชลธิชา นุชารัมย์
ครู ชำนาญการ
0819278645
นายบุญธรรม บุญนายืน
ครู ชำนาญการ
0878491937
นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครู ชำนาญการ
0810568808
นางสุมาลี บุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0931309060
นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครู ชำนาญการ
นางวิไลพร ศรีนิล
ครู ชำนาญการ
0869255023
นายวินัย แขวนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
0841633196
นางสาวกัญญา รวมทรัพย์
ครู
0817270437
นายชณุภงค์ โคตะมี
ครู (อัตราจ้าง)
0844681744
นายลำแคน คงกัน
ครู (อัตราจ้าง)
084-8117103
นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5686259
นางสาวสายชล ประพันธุ์
ครู
0806811828
นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมือง
ครู
0862112410
นางสาวกานต์ธีรา อุตเต
ครู
0910268149
นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์
ครูผู้ช่วย
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0898567285
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0817848691
นายสุชาติ เขียวน้อย
นักการภารโรง
0892713639
นางอังคณา โชติถวิลภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
0847307805
นายอนุพงษ์ สีดำ
ครู (อัตราจ้าง)
0873073340
นายกันตภณ นุชวิจิตร
ครู (อัตราจ้าง)
0809947468
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0884026566
นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครูผู้ช่วย
080-0291581
นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครูผู้ช่วย
0822988454
นายประชัน สีจันทร์
นักการภารโรง
086-2033776
นางทิพวรรณ แสงหงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0800287883
นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่
ครู (อัตราจ้าง)
0848187692
นางสาวกรุณา วรรณวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
0810380100
นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0862024748
นายภาณุมาศ พันธ์ธัญญาการ
ครู (อัตราจ้าง)
0856060405
นายสันติภาพ เรืองคล้าย
ครู (อัตราจ้าง)
0872113674
นางสาวนิติมา บุศย์สะสม
ครู (อัตราจ้าง)
0896207755
นายชีวิน ตาทิพย์
นักการภารโรง
0800295321
นางสาววันทนีย์ นาควังไทร
ครู (อัตราจ้าง)
0872107337
นางสาวนันทวรรณ คราประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
0845983151
นางนลินี ผาแสนเถิน
ครู ชำนาญการ
0895635482
นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม
ครูผู้ช่วย
0867066291
นางสาวพลอยไพลิน สุขพลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
0867350704
นางสาวชญานันท์ จิรบูลย์ศรี
ครู (อัตราจ้าง)
0800296268
นายศราวุธ ปิจนันท์
ครู (อัตราจ้าง)
0811824349
นางสาวตรีทิพย์ สุขโข
ครู (อัตราจ้าง)
0866591727
นางสาวจารุพร จะนะ
ครู (อัตราจ้าง)
0882737564
นายณรงค์ คงมี
ครู
086-2003844
นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
0866783258
นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล
ครู (อัตราจ้าง)
0877630997
นายลัญฉกร แก้วคำปัญ
ครู (อัตราจ้าง)
0857129102
นางสาวนภัสรดา บุญมา
ครู (อัตราจ้าง)
0810421394
นางรักษ์สุมล โกศล
ครู ชำนาญการ
0898530766
นางสาวจตุฑามาศ ภู่พันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
นางนงคราญ เกมอ
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวโสรวีร์ ดวงจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวกัลยา บวบขม
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา
ครูผู้ช่วย
นายจิตรันติกร แซ่ย่าง
ครู (อัตราจ้าง)
นายอชิร ปัญญาเทพ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิตยา อินหนู
ครู (อัตราจ้าง)
0897043945
นายกันตวัฒน์ คำอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
0821753271
นายจันทร์ดี นายอง
นักการภารโรง
084-2308505
นายมนัส เกิดถมยา
นักการภารโรง
084-3793088
นายเจียมศักดิ์ กาญจนคงคา
นักการภารโรง
087-3114812
นายเทียม มีเงิน
นักการภารโรง
086-2064957
นายอุทัย อินต๊ะสงค์
นักการภารโรง
นางภัทธิรา เชษฐ์ตระกูล
นักการภารโรง
089-6439644
นายวิโรจน์ ตาทิพย์
นักการภารโรง
089-8591606
นายสุธี นายอง
นักการภารโรง
089-9572496
นายประพันธ์ สุทาคำ
นักการภารโรง
086-9251901
นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล
ครู ชำนาญการ
0817277301
นางสาวนริศรา ดาวเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
086-2040850

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม

นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
นายวินัย หาญพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00040
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055531094 อีเมล์: sappha@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รักษ์สุมล โกศล โทรศัพท์: 0898530766 อีเมล์: ruxsumol@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ