ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวสโรชา หล้ายอดน้อย
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายฉัตรชัย วิเทศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสิริมนัส พุ่งโตมร
ครู (พนักงานงานราชการ)
055531094
นางวชิราภรณ์ สิงห์วงศ์
ครู
055531094
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055531094
นางพรรณี ดิษฐบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายอำพล ยาโนยะ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวินัย หาญพรม
ครู ชำนาญการ
055531094
นายประดับ เบญมาตร์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายธีรโชติ คงคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางจรวยพร คงมี
ครู ชำนาญการ
055531094
นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสุจิตรา เนตรใส
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสุกัญญา เนื่องพุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางอลิสา ปัญญาเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางอภิญญา เกื้อกูลประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรม
ครู ชำนาญการ
055531094
นายอำนวย อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครู ชำนาญการ
055531094
นายประพันธ์ พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวิชัย ใจยาสุนา
ครู
055531094
นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางอรุณี คุณาจิตต์การุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางวรรณรี แก้วมา
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวกนกนาถ สุขเจริญ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวอุไรวรรณ อินริราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางผาสุข ชาวไร่
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายประเสริฐ แก้วมา
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางกฤษณา อินต๊ะยะ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางทิพยา สิริสุวัณณ์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวิทยา หรูวรนันท์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางจรัสศรี ธรรมจิต
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกัลยา ปาหา
ครู ชำนาญการ
055531094
นายไพโรจน์ ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
055531094
นางจิราภรณ์ เพชรปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายสมฤทัย จันทร์เจริญ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวขนิษฐา ริยะขัน
ครู ชำนาญการ
055531094
นายสมาน โตสิงห์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางผดุงภรณ์ แหงมงาม
ครู ชำนาญการ
055531094
นางอำไพ พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางนาตยาณี ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
055531094
นายพนัส รามสูต
ครู ชำนาญการ
055531094
นายจรัล กอบฝั้น
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครู ชำนาญการ
055531094
นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายศรชัย หนุ่มคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางอรปภา บูรณะฉัตรบวร
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางนิตยา เคลือบวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางแสงเดือน ศิริสานต์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางแสงเดือน แก้วสุริยะ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางเพ็ญพิมล ปานคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครู ชำนาญการ
055531094
นางรัชนี ศรีป้อ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการ
055531094
นายภราดร วงษ์ราช
ครู ชำนาญการ
055531094
นางศรีสุดา บัวบุตร
ครู ชำนาญการ
055531094
นายบัญชา กรรขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางกุลภาภร มีเงิน
ครู ชำนาญการ
055531094
นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครู ชำนาญการ
055531094
นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางชลธิชา นุชารัมย์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายบุญธรรม บุญนายืน
ครู ชำนาญการ
055531094
นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสุมาลี บุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครู ชำนาญการ
055531094
นางวิไลพร ศรีนิล
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวินัย แขวนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวกัญญา รวมทรัพย์
ครู
055531094
นายชณุภงค์ โคตะมี
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายลำแคน คงกัน
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายพันตรี สีขาว
ครูผู้ช่วย
055531094
นายวิทยา วินาโร
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวสายชล ประพันธุ์
ครู
055531094
นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมือง
ครู
055531094
นางสาวกานต์ธีรา อุตเต
ครู
055531094
นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์
ครูผู้ช่วย
055531094
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055531094
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055531094
นายสุชาติ เขียวน้อย
นักการภารโรง
055531094
นางอังคณา โชติถวิลภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครูผู้ช่วย
055531094
นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครูผู้ช่วย
055531094
นายประชัน สีจันทร์
นักการภารโรง
055531094
นางทิพวรรณ แสงหงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
055531094
นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวกรุณา วรรณวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายภาณุมาศ พันธ์ธัญญาการ
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายสันติภาพ เรืองคล้าย
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนิติมา บุศย์สะสม
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายชีวิน ตาทิพย์
นักการภารโรง
055531094
นางสาววันทนีย์ นาควังไทร
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนันทวรรณ คราประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางนลินี ผาแสนเถิน
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวพลอยไพลิน สุขพลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
055531094
นางสาวชญานันท์ จิรบูลย์ศรี
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายศราวุธ ปิจนันท์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวตรีทิพย์ สุขโข
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวจารุพร จะนะ
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายณรงค์ คงมี
ครู
055531094
นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายลัญฉกร แก้วคำปัญ
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนภัสรดา บุญมา
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางรักษ์สุมล โกศล
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวจตุฑามาศ ภู่พันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางนงคราญ เกมอ
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวโสรวีร์ ดวงจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวกัลยา บวบขม
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา
ครูผู้ช่วย
055531094
นายจิตรันติกร แซ่ย่าง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายอชิร ปัญญาเทพ
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวนิตยา อินหนู
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายกันตวัฒน์ คำอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายจันทร์ดี นายอง
นักการภารโรง
055531094
นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครู ชำนาญการ
055531094
นายมนัส เกิดถมยา
นักการภารโรง
055531094
นายเจียมศักดิ์ กาญจนคงคา
นักการภารโรง
055531094
นายเทียม มีเงิน
นักการภารโรง
055531094
นายอุทัย อินต๊ะสงค์
นักการภารโรง
055531094
นางภัทธิรา เชษฐ์ตระกูล
นักการภารโรง
055531094
นายวิโรจน์ ตาทิพย์
นักการภารโรง
055531094
นายสุธี นายอง
นักการภารโรง
055531094
นายประพันธ์ สุทาคำ
นักการภารโรง
055531094
นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวนริศรา ดาวเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม

นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
นายธนสิน ชูเกียรติตกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

92
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสรรพวิทยาคม โทรศัพท์: 055531094 อีเมล์: sappha@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รักษ์สุมล โกศล โทรศัพท์: 0898530766 อีเมล์: ruxsumol@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ