ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055546153
055531094
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0813457933
055531094
นายฉัตรชัย วิเทศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-4834571
055531094
นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์
ครู ชำนาญการ

055531094
นางสิริมนัส พุ่งโตมร
ครู (พนักงานงานราชการ)
0878475327
055531094
นางวชิราภรณ์ สิงห์วงศ์
ครู

055531094
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

055531094
นางพรรณี ดิษฐบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-0431532
055531094
นายอำพล ยาโนยะ
ครู ชำนาญการ

055531094
นายวินัย หาญพรม
ครู ชำนาญการ
0898587761
055531094
นายประดับ เบญมาตร์
ครู ชำนาญการ
055536086
055531094
นายธีรโชติ คงคำ
ครู ชำนาญการ
0901725543
055531094
นางจรวยพร คงมี
ครู ชำนาญการ
0895642238
055531094
นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862171375
055531094
นางสุจิตรา เนตรใส
ครู ชำนาญการ
0871981388
055531094
นางสุกัญญา เนื่องพุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899584778
055531094
นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0842252480
055531094
นางอลิสา ปัญญาเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055531094
นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813246925
055531094
นางอภิญญา เกื้อกูลประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862065692
055531094
นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครู ชำนาญการ

055531094
นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการ

055531094
นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรม
ครู ชำนาญการ
0878439032
055531094
นายอำนวย อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
0896400084
055531094
นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครู ชำนาญการ
0897046391
055531094
นายประพันธ์ พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873329582
055531094
นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครู ชำนาญการ

055531094
นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครู ชำนาญการ

055531094
นายวิชัย ใจยาสุนา
ครู
0845747555
055531094
นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ

055531094
นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครู ชำนาญการ
0812813799
055531094
นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871985622
055531094
นางอรุณี คุณาจิตต์การุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869353697
055531094
นางวรรณรี แก้วมา
ครู ชำนาญการ
0896394451
055531094
นางสาวกนกนาถ สุขเจริญ
ครู ชำนาญการ

055531094
นางสาวอุไรวรรณ อินริราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817270733
055531094
นางผาสุข ชาวไร่
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892704964
055531094
นายประเสริฐ แก้วมา
ครู ชำนาญการ
055531094
055531094
นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898561381
055531094
นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878496053
055531094
นางกฤษณา อินต๊ะยะ
ครู ชำนาญการ

055531094
นางทิพยา สิริสุวัณณ์
ครู ชำนาญการ
0897064808
055531094
นายวิทยา หรูวรนันท์
ครู ชำนาญการ
0848207080
055531094
นางจรัสศรี ธรรมจิต
ครู ชำนาญการ
0897041736
055531094
นางกัลยา ปาหา
ครู ชำนาญการ
0895631713
055531094
นายไพโรจน์ ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
0864406645
055531094
นางจิราภรณ์ เพชรปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ

055531094
นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
0852674997
055531094
นายสมฤทัย จันทร์เจริญ
ครู ชำนาญการ
0813792368
055531094
นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812816653
055531094
นางสาวขนิษฐา ริยะขัน
ครู ชำนาญการ

055531094
นายสมาน โตสิงห์
ครู ชำนาญการ
0810379417
055531094
นางผดุงภรณ์ แหงมงาม
ครู ชำนาญการ
0833311921
055531094
นางอำไพ พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899601337
055531094
นางนาตยาณี ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
0810373496
055531094
นายพนัส รามสูต
ครู ชำนาญการ
083-1616716
055531094
นายจรัล กอบฝั้น
ครู ชำนาญการ
081-0434110
055531094
นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครู ชำนาญการ
081-7277370
055531094
นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครู ชำนาญการ
055545030
055531094
นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
055534189
055531094
นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครู ชำนาญการ
0895657903
055531094
นายศรชัย หนุ่มคำ
ครู ชำนาญการ
0869301230
055531094
นางอรปภา บูรณะฉัตรบวร
ครู ชำนาญการ
0824011965
055531094
นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819713580
055531094
นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-9738626
055531094
นางนิตยา เคลือบวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877345006
055531094
นางแสงเดือน ศิริสานต์
ครู ชำนาญการ

055531094
นางแสงเดือน แก้วสุริยะ
ครู ชำนาญการ
0899588619
055531094
นางเพ็ญพิมล ปานคำ
ครู ชำนาญการ
0850509151
055531094
นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครู ชำนาญการ
0862112607
055531094
นางรัชนี ศรีป้อ
ครู ชำนาญการ

055531094
นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการ
0866784618
055531094
นายภราดร วงษ์ราช
ครู ชำนาญการ

055531094
นางศรีสุดา บัวบุตร
ครู ชำนาญการ

055531094
นายบัญชา กรรขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819716743
055531094
นางกุลภาภร มีเงิน
ครู ชำนาญการ

055531094
นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครู ชำนาญการ
0806873018
055531094
นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0869992770
055531094
นางชลธิชา นุชารัมย์
ครู ชำนาญการ
0819278645
055531094
นายบุญธรรม บุญนายืน
ครู ชำนาญการ
0878491937
055531094
นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครู ชำนาญการ
0810568808
055531094
นางสุมาลี บุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0931309060
055531094
นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครู ชำนาญการ

055531094
นางวิไลพร ศรีนิล
ครู ชำนาญการ
0869255023
055531094
นายวินัย แขวนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
0841633196
055531094
นางสาวกัญญา รวมทรัพย์
ครู
0817270437
055531094
นายชณุภงค์ โคตะมี
ครู (อัตราจ้าง)
0844681744
055531094
นายลำแคน คงกัน
ครู (อัตราจ้าง)
084-8117103
055531094
นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
089-5686259
055531094
นายวิทยา วินาโร
ครูผู้ช่วย

055531094
นางสาวสายชล ประพันธุ์
ครู
0806811828
055531094
นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมือง
ครู
0862112410
055531094
นางสาวกานต์ธีรา อุตเต
ครู
0910268149
055531094
นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์
ครูผู้ช่วย

055531094
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0898567285
055531094
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0817848691
055531094
นายสุชาติ เขียวน้อย
นักการภารโรง
0892713639
055531094
นางอังคณา โชติถวิลภักดี
ครู (อัตราจ้าง)
0847307805
055531094
นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0884026566
055531094
นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครูผู้ช่วย
080-0291581
055531094
นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครูผู้ช่วย
0822988454
055531094
นายประชัน สีจันทร์
นักการภารโรง
086-2033776
055531094
นางทิพวรรณ แสงหงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0800287883
055531094
นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่
ครู (อัตราจ้าง)
0848187692
055531094
นางสาวกรุณา วรรณวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
0810380100
055531094
นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0862024748
055531094
นายภาณุมาศ พันธ์ธัญญาการ
ครู (อัตราจ้าง)
0856060405
055531094
นายสันติภาพ เรืองคล้าย
ครู (อัตราจ้าง)
0872113674
055531094
นางสาวนิติมา บุศย์สะสม
ครู (อัตราจ้าง)
0896207755
055531094
นายชีวิน ตาทิพย์
นักการภารโรง
0800295321
055531094
นางสาววันทนีย์ นาควังไทร
ครู (อัตราจ้าง)
0872107337
055531094
นางสาวนันทวรรณ คราประยูร
ครู (อัตราจ้าง)
0845983151
055531094
นางนลินี ผาแสนเถิน
ครู ชำนาญการ
0895635482
055531094
นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม
ครูผู้ช่วย
0867066291
055531094
นางสาวพลอยไพลิน สุขพลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
0867350704
055531094
นางสาวชญานันท์ จิรบูลย์ศรี
ครู (อัตราจ้าง)
0800296268
055531094
นายศราวุธ ปิจนันท์
ครู (อัตราจ้าง)
0811824349
055531094
นางสาวตรีทิพย์ สุขโข
ครู (อัตราจ้าง)
0866591727
055531094
นางสาวจารุพร จะนะ
ครู (อัตราจ้าง)
0882737564
055531094
นายณรงค์ คงมี
ครู
086-2003844
055531094
นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
0866783258
055531094
นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูล
ครู (อัตราจ้าง)
0877630997
055531094
นายลัญฉกร แก้วคำปัญ
ครู (อัตราจ้าง)
0857129102
055531094
นางสาวนภัสรดา บุญมา
ครู (อัตราจ้าง)
0810421394
055531094
นางรักษ์สุมล โกศล
ครู ชำนาญการ
0898530766
055531094
นางสาวจตุฑามาศ ภู่พันธ์
ครู (อัตราจ้าง)

055531094
นางนงคราญ เกมอ
ครู (อัตราจ้าง)

055531094
นางสาวโสรวีร์ ดวงจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)

055531094
นางสาวกัลยา บวบขม
ครู (อัตราจ้าง)

055531094
นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู (อัตราจ้าง)

055531094
นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา
ครูผู้ช่วย

055531094
นายจิตรันติกร แซ่ย่าง
ครู (อัตราจ้าง)

055531094
นายอชิร ปัญญาเทพ
ครูผู้ช่วย

055531094
นางสาวนิตยา อินหนู
ครู (อัตราจ้าง)
0897043945
055531094
นายกันตวัฒน์ คำอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
0821753271
055531094
นายจันทร์ดี นายอง
นักการภารโรง
084-2308505
055531094
นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครู ชำนาญการ
0815335990
055531094
นายมนัส เกิดถมยา
นักการภารโรง
084-3793088
055531094
นายเจียมศักดิ์ กาญจนคงคา
นักการภารโรง
087-3114812
055531094
นายเทียม มีเงิน
นักการภารโรง
086-2064957
055531094
นายอุทัย อินต๊ะสงค์
นักการภารโรง

055531094
นางภัทธิรา เชษฐ์ตระกูล
นักการภารโรง
089-6439644
055531094
นายวิโรจน์ ตาทิพย์
นักการภารโรง
089-8591606
055531094
นายสุธี นายอง
นักการภารโรง
089-9572496
055531094
นายประพันธ์ สุทาคำ
นักการภารโรง
086-9251901
055531094
นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล
ครู ชำนาญการ
0817277301
055531094
นางสาวนริศรา ดาวเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
086-2040850
055531094

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม

นางสาวกานต์ธีรา อุตเต
นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055531094 อีเมล์: sappha@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รักษ์สุมล โกศล โทรศัพท์: 0898530766 อีเมล์: ruxsumol@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ