ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055531094
นางสุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางวชิราภรณ์ สิงห์วงศ์
ครู
055531094
นางอรทัย ยาโนยะ
ครู
055531094
นางสาวสโรชา หล้ายอดน้อย
ครู ชำนาญการ
055531094
นางพรรณี ดิษฐบรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายอำพล ยาโนยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายวินัย หาญพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายประดับ เบญมาตร์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายภิภพ สุทำแปง
ครู
055531094
นายธีรโชติ คงคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางจรวยพร คงมี
ครู ชำนาญการ
055531094
นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสุจิตรา เนตรใส
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสุกัญญา เนื่องพุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวจิตรา อยู่เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางอลิสา ปัญญาเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางอภิญญา เกื้อกูลประชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายสมยศ จิรกุลธรวณิช
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกัลยา พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรม
ครู ชำนาญการ
055531094
นายอำนวย อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายธนสิน ชูเกียรติตกุล
ครู ชำนาญการ
055531094
นายประพันธ์ พัทยาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวิชัย ใจยาสุนา
ครู ชำนาญการ
055531094
นายฉัตรชัย วิเทศน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวนพวรรณ สีหะอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางอรุณี คุณาจิตต์การุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางวรรณรี แก้วมา
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวกนกนาถ สุขเจริญ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวอุไรวรรณ อินริราย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางผาสุข ชาวไร่
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายประเสริฐ แก้วมา
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวดวงเนตร ฤทธิ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางภณิตา แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางกฤษณา อินต๊ะยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางทิพยา สิริสุวัณณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายวิทยา หรูวรนันท์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางจรัสศรี ธรรมจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางกัลยา ปาหา
ครู ชำนาญการ
055531094
นายไพโรจน์ ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
055531094
นางจิราภรณ์ เพชรปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
055531094
นายสมฤทัย จันทร์เจริญ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายสมาน โตสิงห์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางอำไพ พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางนาตยาณี ไวว่อง
ครู ชำนาญการ
055531094
นายพนัส รามสูต
ครู ชำนาญการ
055531094
นายจรัล กอบฝั้น
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
ครู ชำนาญการ
055531094
นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายศรชัย หนุ่มคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางอรปภา บูรณะฉัตรบวร
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสุนีย์ ยะสุกิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางนิตยา เคลือบวัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางแสงเดือน ศิริสานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางแสงเดือน แก้วสุริยะ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางเพ็ญพิมล ปานคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางรัชนี ศรีป้อ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายภราดร วงษ์ราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางศรีสุดา บัวบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายบัญชา กรรขำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล
ครู ชำนาญการ
055531094
นางกุลภาภร มีเงิน
ครู ชำนาญการ
055531094
นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางชลธิชา นุชารัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายบุญธรรม บุญนายืน
ครู ชำนาญการ
055531094
นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสุมาลี บุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางปิยะฉัตร จิตจริง
ครู ชำนาญการ
055531094
นางวิไลพร ศรีนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายวิทยา วินาโร
ครู ชำนาญการ
055531094
นายจิระพงษ์ สุริยา
ครู ชำนาญการ
055531094
นางสาวสายชล ประพันธุ์
ครู
055531094
นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมือง
ครู
055531094
นางสาวกานต์ธีรา อุตเต
ครู
055531094
นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์
ครูผู้ช่วย
055531094
นายเอกชัย พันธุลี
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม
ครูผู้ช่วย
055531094
นายโกฎ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุล
ครูผู้ช่วย
055531094
นางนวลจันทร์ โคตะมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นายพันตรี สีขาว
ครูผู้ช่วย
055531094
นางนลินี ผาแสนเถิน
ครู ชำนาญการ
055531094
นายณรงค์ คงมี
ครู
055531094
นางรักษ์สุมล โกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055531094
นางสาวนงคราญ ก้อนจะรา
ครูผู้ช่วย
055531094
นายอชิร ปัญญาเทพ
ครูผู้ช่วย
055531094
นายธัญวุฒิ บัวหลวง
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวินัย แขวนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวกัญญา รวมทรัพย์
ครู
055531094
นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
ครู ชำนาญการ
055531094
นางอรทัย ยาโนยะ
ครู ชำนาญการ
055531094
นายเอกชัย แก้วดา
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวมณฑา หทัยนัทธ์
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
055531094
นายวุฒิชัย ปราศรัย
ครูผู้ช่วย
055531094
นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ
ครูผู้ช่วย
055531094
นายสุชาติ เขียวน้อย
นักการภารโรง
055531094
นายประชัน สีจันทร์
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
055531094
นายจันทร์ดี นายอง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
055531094
นายมนัส เกิดถมยา
ช่างไม้ชั้น 3
055531094
นายเจียมศักดิ์ กาญจนคงคา
ยาม
055531094
นายเทียม มีเงิน
ยาม
055531094
นางภัทธิรา เชษฐ์ตระกูล
อื่นๆ
055531094
นายวิโรจน์ ตาทิพย์
ช่างปูนชั้น 2
055531094
นายสุธี นายอง
ช่างปูนชั้น 2
055531094
นางอังคณา โชติถวิลภักดี
พนักงานบริการ
055531094
นางสิริมนัส พุ่งโตมร
ครู (พนักงานงานราชการ)
055531094
นางพัทธมน จินะกาศ
ครูผู้ช่วย
055531094
นางนวรัตน์ เหลือศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย
055531094
นางทิพวรรณ แสงหงษ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
055531094
นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวกรุณา วรรณวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ทอง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายภาณุมาศ พันธ์ธัญญาการ
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายสันติภาพ เรืองคล้าย
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนิติมา บุศย์สะสม
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายชีวิน ตาทิพย์
นักการภารโรง
055531094
นางสาวนันทวรรณ คราประยูร
จ.โสตทัศนศึกษา
055531094
นางสาวพลอยไพลิน สุขพลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
055531094
นางสาวชญานันท์ จิรบูลย์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
055531094
นายศราวุธ ปิจนันท์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวตรีทิพย์ สุขโข
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวจารุพร จะนะ
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนภัสรดา บุญมา
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวกัลยา บวบขม
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวปัทมาพร ฝางแดง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายจิตรันติกร แซ่ย่าง
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายกันตวัฒน์ คำอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายชณุภงค์ โคตะมี
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวพรลภัส กันทะวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวกันยารัตน์ หล้าสุภา
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายกษิดิศ เลิศรัตนพันธุ์
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวศศิวิมล ปินทา
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวนริศรา คำตองมา
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายสิทธิชัย ใยอิ่ม
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวพนิดา ผาแสนเถิน
ครู (พนักงานงานราชการ)
055531094
นางสาวทาริณี ทิน้อย
นักจัดการงานทั่วไป
055531094
นางสาวกันหา ใจยวง
เจ้าพนักงานธุรการ
055531094
นายพิษณุ ยะธิเป็ง
เจ้าพนักงานธุรการ
055531094
นางสาวนิธินันท์ แดงโชน
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาววิภาภรณ์ ชุ่มศรี
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นายณฐวัฒน์ คำป้อ
จพ.โสตทัศนศึกษา
055531094
นางสาวสุกัญญา ด้วงวัน
ครู (อัตราจ้าง)
055531094
นางสาวพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์
ครู
055531094
นางจริยา บุญนายืน
ครู
055531094

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นางพัฒนา ธรรมจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม
นายดำรงค์ โตใย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สรรพวิทยาคม

นางสุปราณี ปัทมสิทธิโชติ
นางทิพยา สิริสุวัณณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสรรพวิทยาคม โทรศัพท์: 055531094 อีเมล์: sappha@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รักษ์สุมล โกศล โทรศัพท์: 0898530766 อีเมล์: ruxsumol@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ